Gebėjimų ugdymas

ES vykdo daug iniciatyvų, kad padėtų valstybėms narėms suteikti moksleiviams ir studentams galimybių įgyti kintančius poreikius atitinkančių įgūdžių, gebėjimų ir kvalifikaciją.

Bendroji informacija

Darbo rinka nuolat kinta. Bėgant laikui žmonėms reikės vis kitų įgūdžių, gebėjimų ir kvalifikacijos. Siekiant prisitaikyti prie šių pokyčių, reikia turėti įvairių įgūdžių, įskaitant raštingumą, gebėjimą skaičiuoti ir skaitmeninius įgūdžius. O tam, kad būtų galima daryti tvarią karjerą ir tapti nepriklausomu, aktyviu piliečiu, dalyvaujančiu visuomenės gyvenime, žmogui reikia daugiau gebėjimų, be kita ko, kritinio mąstymo, kūrybiškumo ir gebėjimo dirbti komandoje. Švietimo ir mokymo vaidmuo sudarant jaunimui sąlygas išsiugdyti šiuos įgūdžius ir gebėjimus ir kuo sėkmingiau pradėti savarankišką gyvenimą itin svarbus.

Kad būtų galima geriau nustatyti, kokių reikiamų įgūdžių, gebėjimų bei kvalifikacijos turima, juos valdyti ir taip išvengti gebėjimų trūkumo bei neatitikties, nepaprastai svarbu, kad ryšys tarp darbo rinkos ir švietimo bei mokymo sektoriaus būtų veiksmingas.

Kas padaryta iki šiol?

Europos iniciatyvos, kuriomis siekiama ugdyti gebėjimus

 • 2016 m. Naujoje Europos įgūdžių darbotvarkėje išdėstoma 10 veiksmų, kuriais siekiama užtikrinti ES žmonėms galimybę išsiugdyti reikiamų įgūdžių, gauti tinkamą mokymą ir paramą.
 • 2018 m. gegužės mėn. Europos Vadovų Taryba apibrėžė bendruosius gebėjimus, kurių reikia kiekvienam žmogui, nes nuo jų priklauso asmeninis pasitenkinimas ir tobulėjimas, aktyvus pilietiškumas, socialinė įtrauktis ir galimybės įsidarbinti.
 • Europos Komisijos Skaitmeninio švietimo veiksmų plane nustatyta 11 veiksmų, kaip geriau pasinaudoti skaitmeninėmis technologijomis mokymo, mokymosi ir skaitmeninių gebėjimų ugdymo tikslais.
 • Didžioji koalicija užimtumui skaitmeniniame sektoriuje skatinti – tai daugelio suinteresuotųjų šalių partnerystė, skirta IRT gebėjimų stokos problemai spręsti ir tūkstančiams laisvų su IRT susijusio darbo vietų užpildyti.
 • Veiksmų planas „Verslumas 2020“ yra projektas, kaip atskleisti Europos verslo potencialą šalinant esamas kliūtis ir iš esmės keičiant verslumo kultūrą Europoje.
 • 2017 m. Europos Vadovų Tarybos rekomendacijose dėl absolventų karjeros stebėjimo valstybės narės raginamos nacionaliniu lygmeniu plėtoti visa apimančias aukštųjų mokyklų absolventų karjeros stebėjimo sistemas, kad būtų daugiau palyginamų duomenų ir būtų galima atlikti išsamesnę duomenų apie absolventų karjerą lyginamąją analizę.

Europos iniciatyvos, skirtos reikiamų gebėjimų pasiūlai valdyti

 • ESCO – tai daugiakalbis Europos įgūdžių, gebėjimų, kvalifikacijos ir profesijų klasifikatorius. Jame pateikta standartinė terminija 25 Europos kalbomis ir suklasifikuoti įgūdžiai, gebėjimai, kvalifikacijos ir profesijos, kurie aktualūs tiek ES darbo rinkai, tiek švietimui ir mokymui.
 • „Europos įgūdžių panorama“ reguliariai atlieka įgūdžių numatymo ir vertinimo stebėseną nacionaliniu bei Europos lygmenimis. Joje pateikiami nacionalinio ir ES lygmens įgūdžių tendencijų duomenys.

Tolesni veiksmai

 • Tolesnis ESCO atnaujinimas, kad jame atsispindėtų darbo rinkų ir švietimo ir mokymo pokyčiai.
 • Klasifikatoriaus ESCO taikymas Europass CV, „ES įgūdžių panoramai“ ir EURES.
 • Nuolatinis įgūdžių tendencijų ir paklausos stebėjimas („ES įgūdžių panorama“).