Forbairt Scileanna

Tá mórán tionscnamh ag an Aontas chun cuidiú leis na Ballstáit chun go mbeadh na scileanna, inniúlachtaí agus cáilíochtaí is déanaí ag a mic léinn.

Cad chuige é?

Bíonn an margadh saothair ag athrú de shíor. Na scileanna, na hinniúlachtaí agus na cáilíochtaí a chaithfidh a bheith ag daoine, athraíonn siad le himeacht aimsire. Is gá riar bunscileanna a bheith ag daoine le gur féidir leo déileáil leis an athrú sin. Orthu sin tá litearthacht, uimhearthacht agus scileanna ríomhaireachta. Ina theannta sin tá tacar níos leithne inniúlachtaí ag teastáil uathu – lena n-áirítear an smaointeoireacht chriticiúil, an chruthaitheacht agus obair bhuíne – chun gairmeacha beatha inbhuanaithe a thógáil dóibh féin agus a bheith ina saoránaigh neamhspleácha tiomanta a chuireann leis an tsochaí. Is ríthábhachtach an ról atá ag an oideachas agus an oiliúint chun é a chur ar a gcumas don aos óg na scileanna agus na hinniúlachtaí sin a fhorbairt – agus chun bonn daingean a chur fúthu sa saol.

Tá sé ríthábhachtach go mbeadh cumarsáid éifeachtach idir an margadh saothair agus an earnáil oideachais agus oiliúna ionas gur fearr is féidir infhaighteacht na scileanna, na n-inniúlachtaí agus na gcáilíochtaí atá ag teastáil a shainaithint agus a bhainistiú – agus mar sin de bearnaí scileanna agus neamhréir idir scileanna an iarrthóra agus riachtanais an phoist a sheachaint.

Cad atá déanta go dtí seo?

Tionscnaimh Eorpacha chun scileanna a fhorbairt

 • Cuirtear i bhfios sa Chlár Oibre Nua Scileanna don Eoraip 2016 deich mbeart a chuirfidh an oiliúint cheart, na scileanna cearta agus an tacaíocht cheart ar fáil do dhaoine san Aontas Eorpach;
 • I mí Bealtaine 2018, chuir an Chomhairle Eorpach i bhfios tacar inniúlachtaí lárnacha a theastaíonn ó gach duine ar mhaithe le féinchomhlíonadh agus féinfhorbairt, saoránacht ghníomhach, cuimsiú sóisialta agus fostaíocht;
 • Tá 11 bheart i bPlean Gníomhaíochta an Choimisiúin Eorpaigh don Oideachas Digiteach chun úsáid níos fearr a bhaint as teicneolaíocht dhigiteach maidir le teagasc, foghlaim agus inniúlachtaí digiteacha a fhorbairt;
 • Comhpháirtíocht idir geallsealbhóirí éagsúla is ea an Mhór-Chomhghuaillíocht maidir le Poist Dhigiteacha ar cuireadh an cúram uirthi dul i ngleic leis an easpa scileanna TFC agus leis na mílte folúntas atá san earnáil TFC.
 • Is é atá sa Phlean Gníomhaíochta maidir le Fiontraíocht 2020 treoirphlean a bhfuil sé beartaithe leis leas iomlán a bhaint as acmhainn fiontraíochta na hEorpa trí na bacainní atá ann a bhaint agus cultúr fiontraíochta na hEorpa a athrú ó bhonn.
 • In 2017, d'fhógair an Chomhairle Eorpach moltaí maidir le céimithe a rianú agus spreag siad na Ballstáit chun córais chuimsitheacha rianaithe céimithe tríú leibhéal a fhorbairt ar an leibhéal náisiúnta chun feabhas a chur ar infhaighteacht sonraí inchomparáide agus chun gur féidir anailís inchomparáide níos mionsonraithe a dhéanamh ar thorthaí céimithe.

Tionscnaimh Eorpacha i dtaca le soláthar na scileanna a bhfuil gá leo

 • ESCO – córas ilteangach Eorpach chun scileanna, inniúlachtaí, cáilíochtaí agus gairmeacha a aicmiú. Cuireann sé téarmaíocht chaighdeánach ar fáil i 25 theanga Eorpacha agus rangaíonn sé de réir catagóire na scileanna, na hinniúlachtaí, na cáilíochtaí agus na gairmeacha a bhaineann le margadh saothair an Aontais agus le hoideachas agus oiliúint.
 • Lánléargas Scileanna an Aontais Eorpaigh – déanann sé monatóireacht rialta ar thuar scileanna agus ar mheasúnú scileanna ar an leibhéal náisiúnta agus ar an leibhéal Eorpach. Cuireann sé sonraí, eolas agus faisnéis ar fáil maidir le treochtaí i ndáil le scileanna ar an leibhéal náisiúnta agus ar an leibhéal Eorpach.

Cad iad na chéad chéimeanna eile?

 • ESCO a nuashonrú go rialta chun difríochtaí idir riachtanais na margaí saothair agus an soláthar oideachais agus oiliúna a léiriú
 • ESCO a chur i bhfeidhm in CV Europass, i Lánléargas Scileanna AE agus in EURES
 • Monatóireacht leanúnach a dhéanamh ar threochtaí scileanna agus ar an éileamh ar scileanna – Lánléargas Scileanna AE.