Taitojen kehittäminen

EU auttaa monin tavoin jäsenmaitaan varmistamaan, että opiskelijoiden taidot ja tutkinnot vastaavat muuttuvia tarpeita.

Taustaa

Työmarkkinoilla tapahtuu jatkuvasti muutoksia. Ajan myötä myös ihmisiltä vaadittavat taidot ja osaaminen muuttuvat. Muuttuvassa maailmassa tarvitaan monenlaisia taitoja, ja luku-, kirjoitus- ja laskutaidon lisäksi esimerkiksi digitaaliset taidot ovat tärkeitä. Ihmiset tarvitsevat kuitenkin myös laaja-alaisempia valmiuksia, kuten kykyä kriittiseen ajatteluun, luovuutta ja tiimityötaitoja. Niiden avulla he voivat rakentaa kestävän urapolun ja tulla itsenäisiksi ja aktiivisiksi kansalaisiksi, jotka hyödyttävät yhteiskuntaa. Koulutus on avainasemassa näiden taitojen kehittämisessä ja nuorten auttamisessa hyvään alkuun elämässään.

Työmarkkinoiden ja koulutussektorin välisen tiedonvaihdon on oltava tiivistä, jotta tiedetään, millaisille taidoille ja tutkinnoille on kysyntää ja vältetään osaamisen kohtaanto-ongelmat.

EU:n toimet ja asiakirjat

Taitojen kehittäminen

 • Vuonna 2016 hyväksytyssä Euroopan uudessa osaamisohjelmassa esitellään 10 tointa, joiden avulla EU:ssa asuville voidaan tarjota oikeanlaista koulutusta ja tukea sekä parantaa heidän osaamistaan.
 • Toukokuussa 2018 Eurooppa-neuvosto hahmotteli, mitä avaintaitoja kaikki yksilöt tarvitsevat itsensä toteuttamista ja henkilökohtaista kehitystä, aktiivista kansalaisuutta, sosiaalista osallisuutta ja työelämää varten.
 • Euroopan komission digitaalisen koulutuksen toimintasuunnitelma sisältää 11 tointa, joilla tehostetaan digitaaliteknologian käyttöä opetuksessa ja oppimisessa ja digitaalisten taitojen kehittämisessä.
 • Komission perustamaan digitaalialan suureen koalitioon voivat liittyä koulutusalan yritykset, kansalliset viranomaiset ja organisaatiot. Se pyrkii löytämään ratkaisuja alan työvoimapulaan ja osaamisvajeeseen.
 • Yrittäjyys 2020 -toimintasuunnitelmassa kehitellään toimia, joiden tavoitteena on poistaa yritystoiminnan esteitä ja uudistaa yrittäjyyskulttuuria perinpohjaisesti, jotta voidaan hyödyntää EU:n koko yrittäjäpotentiaali.
 • Eurooppa-neuvoston vuonna 2017 antamat suositukset tutkinnon suorittaneiden seurannasta ovat saaneet EU-maat kehittämään kattavia korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden kansallisia seurantajärjestelmiä. Niiden avulla saadaan vertailukelpoista tietoa heidän tilanteestaan ja voidaan tehdä vertailevia analyyseja.

Kompetenssien luokitus ja osaamistarpeiden kartoittaminen

 • ESCO on eurooppalainen monikielinen taito-, osaamis-, tutkinto- ja ammattiluokitusjärjestelmä. Siinä luokitellaan EU:n työmarkkinoilla ja koulutusalalla esiintyvät taidot, tutkinnot ja ammatit vakiokäsitteitä käyttäen 25 kielellä.
 • EU:n työmarkkinoiden osaamispanoraaman avulla voi seurata, arvioida ja ennakoida työmarkkinoiden osaamistarvetta koko EU:ssa ja kansallisella tasolla. Se on verkkosivusto, jolle on koottu kattavat tiedot eri alojen työvoiman kysynnän ja tarjonnan kehityksestä EU-maissa.

Tulevat toimet

 • ESCO-luokituksen kehittämistä jatketaan edelleen niin, että se vastaa työmarkkinoilla ja koulutusalalla tapahtuvaa kehitystä.
 • ESCO-luokitus otetaan käyttöön Europass-ansioluetteloissa, EU:n työmarkkinoiden osaamispanoraamassa ja EURES-portaalissa.
 • Ammattitaidon kysyntää ja tarjontaa seurataan jatkuvasti EU:n osaamispanoraaman avulla.