Oskuste arendamine

EL on käivitanud mitmeid algatusi, et liikmesriigid saaksid aidata õppuritel omandada ajakohaseid oskusi, pädevusi ja kvalifikatsioone.

Millega on tegemist?

Tööturg areneb pidevalt. Inimeste oskused, pädevused ja kvalifikatsioonid peavad ajaga kaasas käima. Selliste muutustega kohanemiseks peavad inimesed omandama mitmesuguseid oskusi: kirja- ja arvutamisoskus ning digitaaloskused. Samuti vajavad nad teisi pädevusi, sealhulgas kriitilist mõtlemist, loomingulisust ja oskust töötada meeskonnas, et arendada jätkusuutlikku karjääri ja saada iseseisvateks, ühiskonda panustavateks aktiivseteks kodanikeks. Haridusel ja koolitusel on oluline roll, et noortel inimestel oleks võimalik neid oskusi ja pädevusi arendada ning anda neile eluks parimad võimalikud eeldused.

Selleks et paremini kindlaks määrata ja juhtida vajalike oskuste, pädevuste ja kvalifikatsioonide kättesaadavust ning seeläbi ennetada oskuste nappust ja mittevastavusi, peab tööturu ning haridus- ja koolitussektori vahel toimuma tõhus teabevahetus.

Mida on seni saavutatud?

Oskuste arendamisega seotud Euroopa algatused

 • 2016. aastal vastu võetud Euroopa uues oskuste tegevuskavas esitatakse 10 esmatähtsat meedet, mille eesmärk on muuta õige koolitus, õiged oskused ja toetus ELis inimestele kättesaadavaks;
 • Mais 2018 esitas Euroopa Ülemkogu loetelu võtmepädevustest, mida läheb kõikidel inimestel vaja eneseteostuseks ja arenguks ning kodanikuaktiivsuse, sotsiaalse kaasatuse ning tööalase konkurentsivõime kontekstis;
 • Euroopa Komisjoni digiõppe tegevuskava sisaldab 11 meedet digitehnoloogia paremaks kasutamiseks õpetamise, õppimise ja digipädevuste arendamise eesmärgil.
 • Digitaalvaldkonna töökohtade edendamise suur koalitsioon on mitmeid sidusrühmi hõlmav partnerlus, mille eesmärgiks on parandada IKT-oskuste pakkumist, et täita tuhandeid vabu IKT-valdkonna töökohti.
 • Tegevuskavas „Ettevõtlus 2020“ on visandatud otsustavad meetmed, et realiseerida Euroopa ettevõtluspotentsiaal, kõrvaldades olemasolevad tõkked ja seeläbi kujundada põhjalikult ümber Euroopa ettevõtluskultuur.
 • Nõukogu 2017. aasta soovitused hariduse omandanute edasise tegevuse jälgimise kohta on innustanud liikmesriike töötama riiklikul tasandil välja kolmanda taseme hariduse omandanute edasise tegevuse jälgimise süsteeme, et parandada võrreldavate andmete kättesaadavust ja võimaldada põhjalikumaid võrdlevaid analüüse hariduse omandanute tulemuste kohta.

Euroopa algatused vajalike oskuste kättesaadavuse haldamiseks

 • ESCO on mitmekeelne oskuste, pädevuste, kvalifikatsioonide ja ametite Euroopa klassifikaator. See hõlmab standardterminoloogiat 25 Euroopa keeles ning selles liigitatakse nii ELi tööturu kui ka haridus- ja koolitusteenuste jaoks asjakohased oskused, pädevused, kvalifikatsioonid ja ametid.
 • ELi oskuste ülevaate abil jälgitakse korrapäraselt oskuste prognoosimist ja hindamist nii riiklikul kui ka Euroopa tasandil. Selles esitatakse andmeid, teavet ja jälgimisandmeid oskustega seotud suundumuste kohta riiklikul ja ELi tasandil.

Millised on järgmised sammud?

 • ESCO korrapärane ajakohastamine tööturu ning haridus- ja koolitussektori vaheliste muutuste kajastamiseks.
 • ESCO rakendamine Europass CV, ELi oskuste ülevaate ja EURESi vahendusel
 • Oskuste valdkonna suundumuste ja nõudluse korrapärane jälgimine – ELi oskuste ülevaade.