Ανάπτυξη δεξιοτήτων

Η ΕΕ έχει ξεκινήσει πολλές πρωτοβουλίες για να βοηθά τα κράτη μέλη να εφοδιάζουν τους σπουδαστές με νέες δεξιότητες, ικανότητες και προσόντα.

Περί τίνος πρόκειται;

Η αγορά εργασίας εξελίσσεται συνεχώς. Με την πάροδο του χρόνου αλλάζουν οι ανάγκες σε δεξιότητες, ικανότητες και προσόντα. Για να ανταποκρίνονται στις νέες απαιτήσεις, τα άτομα πρέπει να εξοπλίζονται με πολλές δεξιότητες, όπως, ανάγνωσης και γραφής, αριθμητικής και ψηφιακής τεχνολογίας. Χρειάζονται επίσης ένα ευρύτερο σύνολο ικανοτήτων, όπως η κριτική σκέψη, η δημιουργικότητα και η ικανότητα ομαδικής εργασίας, προκειμένου να δημιουργήσουν μια βιώσιμη σταδιοδρομία και να γίνουν ανεξάρτητοι, συνειδητοποιημένοι πολίτες που συνεισφέρουν στην κοινωνία. Η εκπαίδευση και η κατάρτιση διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στη δυνατότητα των νέων να αναπτύξουν αυτές τις δεξιότητες και ικανότητες, ώστε να διαμορφώσουν το καλύτερο δυνατό ξεκίνημα της ζωής τους.

Για να γίνεται αποτελεσματικότερα ο εντοπισμός και η διαχείριση της διαθεσιμότητας των απαιτούμενων δεξιοτήτων, ικανοτήτων και προσόντων, και συνεπώς, να προλαμβάνονται τα κενά και οι αναντιστοιχίες στις δεξιότητες, είναι ζωτικής σημασίας η ουσιαστική επικοινωνία μεταξύ της αγοράς εργασίας και του τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης.

Τι έχει γίνει μέχρι σήμερα;

Ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη δεξιοτήτων

 • Το νέο θεματολόγιο δεξιοτήτων για την Ευρώπη του 2016, υπογραμμίζει 190 δράσεις προκειμένου οι πολίτες της ΕΕ να μπορούν να αποκτούν κατάλληλη κατάρτιση, δεξιότητες και στήριξη·
 • Τον Μάιο του 2018, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καθόρισε μια σειρά από βασικές ικανότητες τις οποίες χρειάζονται όλα τα άτομα για την προσωπική τους ολοκλήρωση και ανέλιξη, για να είναι ενεργοί πολίτες και να συμμετέχουν στην κοινωνική ένταξη και την απασχόληση·
 • Το σχέδιο δράσης για την ψηφιακή εκπαίδευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περιλαμβάνει 11 δράσεις για την καλύτερη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας για σκοπούς εκπαίδευσης, μάθησης και ανάπτυξης ψηφιακών ικανοτήτων·
 • Ο μεγάλος συνασπισμός για την ψηφιακή απασχόληση είναι μια πολυμερής εταιρική συμφωνία που στοχεύει στην αντιμετώπιση της έλλειψης δεξιοτήτων ΤΠΕ και την κάλυψη των χιλιάδων κενών θέσεων στον τομέα των ΤΠΕ.
 • Το πρόγραμμα δράσης 2020 για την επιχειρηματικότητα στοχεύει στην αξιοποίηση του ευρωπαϊκού επιχειρηματικού δυναμικού μέσω της άρσης των σημερινών εμποδίων και της ριζικής αλλαγής της νοοτροπίας στην Ευρώπη σχετικά με την επιχειρηματικότητα.
 • Η σύσταση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του 2017 για την παρακολούθηση των αποφοίτων ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να αναπτύξουν ολοκληρωμένα συστήματα παρακολούθησης των αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε εθνικό επίπεδο, ώστε να βελτιωθεί η διαθεσιμότητα των συγκρίσιμων δεδομένων και να είναι δυνατή η λεπτομερέστερη συγκριτική ανάλυση των αποτελεσμάτων της παρακολούθησης των αποφοίτων.

Ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες για τη διαχείριση της διαθεσιμότητας των απαιτούμενων δεξιοτήτων

 • Το ESCO είναι το πολύγλωσσο ευρωπαϊκό σύστημα ταξινόμησης δεξιοτήτων, ικανοτήτων, προσόντων και επαγγελμάτων. Καθιερώνει βασική ορολογία σε 25 ευρωπαϊκές γλώσσες και κατηγοριοποιεί δεξιότητες, ικανότητες, προσόντα και επαγγέλματα που σχετίζονται με την αγορά εργασίας και με την εκπαίδευση και την κατάρτιση στην ΕΕ.
 • Το ευρωπαϊκό πανόραμα δεξιοτήτων καταγράφει σε τακτική βάση την πρόβλεψη των αναγκών σε δεξιότητες και την εκτίμηση των δεξιοτήτων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Παρέχει δεδομένα, πληροφορίες και στοιχεία για τις τάσεις που διαμορφώνονται όσον αφορά τις δεξιότητες σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ποια είναι τα επόμενα βήματα;

 • Συνεχής αναβάθμιση του ESCO ώστε να αντικατοπτρίζει τις αλλαγές μεταξύ, αφενός, των αγορών εργασίας και, αφετέρου, της εκπαίδευσης και της κατάρτισης
 • Εφαρμογή του ESCO στο Europass CV, στο Ευρωπαϊκό Πανόραμα Δεξιοτήτων και στο EURES
 • Συνεχής παρακολούθηση των τάσεων και της ζήτησης δεξιοτήτων - Πανόραμα δεξιοτήτων στην ΕΕ