Rozvoj dovedností a zvyšování kvalifikace

Evropská unie má k dispozici mnoho iniciativ, které mají členským státům sloužit k tomu, aby své studenty vybavily odpovídajícími dovednostmi, kvalifikacemi a kompetencemi.

O co jde?

Trh práce se neustále vyvíjí. To, jaké dovednosti, schopnosti a kvalifikaci lidé potřebují, se v průběhu času mění. A aby byli lidé na tyto změny lépe připraveni, musí mít k dispozici soubor základních dovedností, jako je nejen čtení, psaní, ovládání početních úkonů, ale i znalost informačních technologií. Kromě toho musí disponovat širším souborem schopností, včetně kritického myšlení, kreativity a schopnosti týmové práce, aby se na pracovním trhu mohli uplatnit i z dlouhodobého hlediska a stali se nezávislými, aktivními občany, kteří se podílejí na fungování společnosti. V rozvoji uvedených kompetencí hraje zásadní roli systém vzdělávání a odborné přípravy. Tam získají mladí lidé základ na celý život.

Abychom mohli lépe identifikovat a řídit nabídku dovedností, kompetencí a kvalifikací, především nepoměr nabídky schopností a vyhledávaných profilů na trhu práce, je třeba zajistit dialog a efektivní komunikaci mezi zaměstnavateli a vzdělávacími institucemi.

Čeho se doposud podařilo dosáhnout?

Evropská iniciativa pro rozvoj dovedností

 • V Nové agendě dovedností pro Evropu z roku 2016 je uvedeno 10 akcí, které je nutné realizovat v zájmu zajištění odpovídajícího vzdělání, schopností a podpory občanů EU v této oblasti.
 • V květnu 2018 představila Evropská rada soubor klíčových kompetencí, kterými by měli disponovat všichni v zájmu osobního rozvoje a naplnění, aktivního občanství, sociálního začlenění a zaměstnatelnosti.
 • Evropská komise vydala Akční plán digitálního vzdělávání, který obsahuje 11 akcí, jimiž se má docílit zvýšeného využití digitálních technologií ve výuce, při studiu a rozvoji digitálních kompetencí.
 • Velká koalice pro digitální pracovní místa je partnerství zúčastněných stran, které má řešit nedostatek pracovníků s odpovídajícími dovednosti v oblasti IT a přebytek neobsazených pracovních míst v této oblasti.
 • Akční plán pro podnikání 2020 má za cíl stimulovat evropský podnikatelský potenciál odstraněním stávajících překážek a změnit podnikatelskou kulturu v Evropě od základů.
 • V doporučení Rady z roku 2017 o sledování uplatnění absolventů se členským zemím doporučuje, aby vytvořily komplexní systémy sledování uplatnění vysokoškolských studentů na vnitrostátní úrovni, aby se získaly srovnatelné údaje a mohla se provést hlubší srovnávací analýza dopadu terciárního studia na trh práce.

Evropská iniciativa zaměřená na zajišťování dostatečné nabídky potřebných dovedností

 • ESCO je mnohojazyčná klasifikace dovedností, kompetencí, kvalifikací a povolání v EU. Zavádí standardní terminologii ve 25 evropských jazycích a kategorizuje dovednosti, kompetence, kvalifikace a povolání, která jsou relevantní pro trh práce a oblast vzdělávání a odborné přípravy v EU.
 • Evropský přehled dovedností napomáhá pravidelnému sledování potřeb trhu v oblasti dovedností a hodnotí současnou situaci na vnitrostátní i celoevropské úrovni Poskytuje data a podrobné informace o trendech poptávky po konkrétních dovednostech v členských zemích i Unii jako takové.

Co bude následovat?

 • Pravidelná aktualizace klasifikace ESCO s cílem zohlednit změny probíhající mezi poptávkou na trhu práce a poskytovanými kurzy vzdělávání a odborné přípravy.
 • Promítnutí poznatků klasifikace ESCO do evropského vzoru životopisu (Europass), Evropského přehledu dovedností a služeb EURES.
 • Průběžné sledování trendů mezi nabídkou dovedností a poptávkou – Evropský přehled dovedností.