EU:s initiativ för yrkesutbildning

Yrkesutbildningar är en viktig del av livslångt lärande och ger de kunskaper, färdigheter och kompetenser som krävs för vissa yrken eller mer allmänt på arbetsmarknaden.

Vad är yrkesutbildning?

Yrkesutbildningar är en viktig del av livslångt lärande och ger de kunskaper, färdigheter och kompetenser som krävs för vissa yrken eller mer allmänt på arbetsmarknaden. De kan också hjälpa de studerande att utvecklas som människor och bli aktiva samhällsmedborgare. Yrkesutbildningar bidrar till företagens resultat, konkurrenskraft, forskning och innovation och är centrala för arbetsmarknads- och socialpolitiken.

Det finns många yrkesutbildningsanordnare i Europa. De samarbetar ofta med arbetsgivare och fackföreningar, så att utbildningarna tillgodoser arbetsmarknadens behov. Det finns både grundutbildningar och fortbildningar.

 1. Grundläggande yrkesutbildning ges vanligen på gymnasienivå, innan eleverna börjar jobba. Undervisningen kan bedrivas i ett vanligt klassrum eller i en miljö som liknar en riktig arbetsplats (yrkesskolor, utbildningscentrum eller företag med lärlingsplatser). Upplägget beror på ländernas utbildningssystem och ekonomiska struktur.
 2. Yrkesinriktad fortbildning är för dem som har en grundutbildning eller redan jobbar och som vill uppdatera sina kunskaper och färdigheter, lära sig nya saker, omskola sig eller bara fortsätta att utvecklas personligen och i yrket. Fortbildningen är oftast förlagd till en arbetsplats.

Ungefär hälften av alla 15–19-åringar i Europa går en grundläggande yrkesutbildning på gymnasienivå. Men det finns stora skillnader inom EU och siffran varierar från knappt 15 procent till över 70 procent (se nedan).

EU:s prioriteringar för yrkesutbildning 2015–2020

Det europeiska samarbetet om yrkesutbildning inleddes i Köpenhamn 2002 och har sedan fördjupats genom Bryggekommunikén från 2010 och Riga-slutsatserna från 2015 där EU, kandidatländerna, EES-länderna, europeiska arbetsmarknadsparter, EU-kommissionen och yrkesutbildningsanordnare enades om ett antal mål för 2015–2020:

 1. Främja alla former av arbetsplatsbaserat lärande, särskilt lärlingssystem, genom att involvera arbetsmarknadens parter, företag, yrkesorganisationer och yrkesutbildningsanordnare samt genom att stimulera innovation och företagaranda.
 2. Ytterligare utveckla kvalitetskontrollen i linje med den europeiska referensramen för kvalitetssäkring av yrkesutbildning (se nedan) och ge möjligheter till fortlöpande information och återkoppling om läranderesultaten.
 3. Ge alla bättre tillgång till yrkesutbildningar och kvalifikationer genom att skapa flexiblare och öppnare system, erbjuda effektiva och integrerade vägledningstjänster och validera icke-formellt och informellt lärande.
 4. Stärka nyckelkompetenser i kursplanerna och förbättra möjligheterna att förvärva eller utveckla dessa kompetenser genom grundläggande yrkesutbildning eller fortbildning.
 5. På ett systematiskt sätt ge lärare, utbildare och handledare på skolor och arbetsplatser möjlighet till utbildning och fortbildning.

Det finns två EU-organ som arbetar med yrkesutbildning:

Vad gör EU för yrkesutbildningen?

 • Den europeiska alliansen för lärlingsutbildning bildades 2013 och har fått europeiska länder och över 230 aktörer att arbeta för att öka utbudet av lärlingsutbildningar, höja kvaliteten och förbättra bilden av dem. Ett nytt mål är att förbättra möjligheten att vara lärling utomlands.
 • En arbetsgrupp för yrkesutbildning har bildats inom strategin Utbildning 2020. Den ska hjälpa beslutsfattare och andra intressenter att utforma politik och praxis för att ge lärare och utbildare möjlighet att nå sin fulla potential och för att förbättra lärlingsutbildningar och annat lärande på arbetsplatsen.

Finansieringsinstrument

 • Programmet Erasmus+ har en preliminär budget på 14,774 miljarder euro, varav nästan 3 miljarder euro har öronmärkts för yrkesutbildning under åren 2014–2020. Varje år deltar omkring 130 000 yrkeselever och 20 000 anställda på yrkesutbildningar i utbyten genom Erasmus+. Dessutom finansieras nästan 500 yrkesutbildningsprojekt varje år i form av strategiska partnerskap. Programmet stöder också andra initiativ, bland annat kunskapsallianser och strategin för branschsamverkan.
 • Europeiska socialfonden (ESF) ger ett viktigt ekonomiskt stöd till yrkesutbildning. Mellan 2014 och 2020 har ESF ett tematiskt mål med en ansenlig budget för yrkesutbildningsåtgärder. Nästan 15 miljarder euro har avsatts till insatser för att bland annat ge fler tillgång till livslångt lärande, främja flexibla utbildningsvägar och förbättra utbildningens relevans för arbetsmarknaden.