Politika EÚ v oblasti odborného vzdelávania a prípravy (OVP)

Odborné vzdelávanie a príprava (OVP) je kľúčovým prvkom systémov celoživotného vzdelávania, ktoré poskytujú ľuďom vedomosti, know-how, zručnosti a/alebo spôsobilosti, ktoré sa vyžadujú v určitých povolaniach alebo vo všeobecnosti na trhu práce.

Čo je to OVP?

Odborné vzdelávanie a príprava (OVP) je kľúčovým prvkom systémov celoživotného vzdelávania, ktoré poskytujú ľuďom vedomosti, know-how, zručnosti a/alebo spôsobilosti, ktoré sa vyžadujú v určitých povolaniach alebo vo všeobecnosti na trhu práce. Odborné vzdelávanie a príprava reaguje na potreby hospodárstva, ale zároveň poskytuje vzdelávajúcim sa osobám zručnosti pre osobný rozvoj a aktívne občianstvo. Prispieva to k výkonnosti podnikov, ku konkurencieschopnosti, k výskumu a inováciám. Zároveň to má kľúčový význam pre politiku zamestnanosti a sociálnu politiku.

Systémy OVP v Európe sa opierajú o dobre rozvinutú sieť poskytovateľov OVP. Sú založené na riadiacich štruktúrach so zapojením sociálnych partnerov (zamestnávateľov, odborov) do rôznych orgánov (komôr, výborov, rád atď.). Tieto systémy pozostávajú z počiatočného a nadväzujúceho odborného vzdelávania a prípravy:

 1. Počiatočné odborné vzdelávanie a príprava (počiatočné OVP) sa zvyčajne vykonáva na vyšších stredných školách pred nástupom do pracovného života. Uskutočňuje sa buď v školskom prostredí (spravidla v triede), alebo v pracovnom prostredí, ktoré sa čo najviac približuje k reálnemu životu (či už v školách, v strediskách odbornej prípravy alebo v podnikoch, najčastejšie v rámci systémov učňovskej prípravy). Závisí to od systému vzdelávania a odbornej prípravy v jednotlivých krajinách, ale aj od štruktúry ich hospodárstva.
 2. Ďalšie odborné vzdelávanie a príprava (ďalšie OVP) sa uskutočňuje po počiatočnom vzdelávaní a odbornej príprave, alebo po vstupe do pracovného života. Jeho cieľom je zlepšiť alebo aktualizovať znalosti a/alebo schopnosti, získať nové zručnosti, rekvalifikovať sa na účely kariérneho postupu alebo pokračovať v osobnom a profesionálnom rozvoji. Ďalšie OVP je z veľkej časti zamerané na učenie sa prácou, pričom väčšina vzdelávania sa uskutočňuje na pracovisku.

V priemere 50 % mladých Európanov vo veku od 15 do 19 rokov je zapojených do počiatočného OVP (na vyššom sekundárnom stupni). Tento priemer EÚ však zakrýva významné geografické rozdiely: od miery účasti menej ako 15 % až po viac ako 70 % (pozri zdroje uvedené ďalej).

Priority EÚ v oblasti odborného vzdelávania a prípravy v rokoch 2015 – 2020

Európska spolupráca v oblasti odborného vzdelávania a prípravy (začatá v roku 2002 v Kodani) sa ďalej posilnila na základe Bruggského komuniké z roku 2010 a záverov z Rigy z roku 2015, v ktorých sa EÚ, kandidátske krajiny, krajiny Európskeho hospodárskeho priestoru, sociálni partneri EÚ, Európska komisia a európski poskytovatelia odborného vzdelávania a prípravy dohodli na súbore opatrení na obdobie 2015 – 2020:

 1. Podporovať učenie sa prácou vo všetkých jeho formách s osobitnou pozornosťou venovanou učňovskému vzdelávaniu, a to zapojením sociálnych partnerov, podnikov, obchodných komôr a poskytovateľov odborného vzdelávania a prípravy (OVP), ako aj stimuláciou inovácie a podnikania.
 2. Ďalej rozvíjať mechanizmy zabezpečovania kvality v OVP v súlade s odporúčaním európskeho referenčného rámca zabezpečenia kvality EQAVET (pozri oddiel ďalej) a v rámci systémov zabezpečovania kvality zriadiť nepretržité informačné a spätné väzby v systémoch počiatočného OVP a ďalšieho OVP založené na výsledkoch vzdelávania.
 3. Zlepšiť prístup všetkých k OVP a kvalifikáciám prostredníctvom flexibilnejších a priepustnejších systémov, predovšetkým prostredníctvom účinných a integrovaných služieb poradenstva a umožňovaním validácie neformálneho vzdelávania a informálneho učenia.
 4. Ďalej posilňovať kľúčové kompetencie v učebných osnovách OVP a poskytovať lepšie možnosti na nadobudnutie alebo rozvoj týchto zručností prostredníctvom počiatočného OVP a ďalšieho OVP.
 5. Zaviesť systematické prístupy a príležitosti pre úvodný a ďalší profesionálny rozvoj učiteľov, lektorov a inštruktorov OVP v školách a na pracoviskách.

Prácu Komisie v oblasti OVP podporujú dve agentúry:

 • Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania (Cedefop) pomáha rozvíjať európske politiky v oblasti OVP. Prispieva k ich uplatňovaniu, ktoré sa opiera o jeho výskum, analýzy, ako aj o informácie o systémoch, politikách a postupoch OVP, o potrebách a požiadavkách v EÚ, pokiaľ ide o pracovné zručnosti.
 • Európska nadácia pre odborné vzdelávanie (ETF) prispieva v rámci politík EÚ v oblasti vonkajších vzťahov k rozvoju ľudského kapitálu. Ide o prácu, ktorá prispieva k celoživotnému rozvoju zručností a kompetencií jednotlivcov prostredníctvom zlepšovania systémov OVP.

Čo sa robí na úrovni EÚ pre odborné vzdelávanie a prípravu?

 • Európske združenie učňovskej prípravy založené v roku 2013 účinne zmobilizovalo členské štáty EÚ, Európske združenie voľného obchodu a kandidátske krajiny EÚ, ako aj viac ako 230 zainteresovaných strán, aby sa zapojili do zvyšovania ponuky, kvality a imidžu učňovskej prípravy. Nedávno bola k cieľom združenia pridaná aj mobilita učňov.
 • V roku 2017 bola vytvorená Európska sieť učňov, ktorá má zabezpečiť, aby bol hlas mladých učňov v diskusiách týkajúcich sa OVP a učňovského vzdelávania vypočutý.
 • Pracovná skupina ET 2020 pre OVP sa zameriava na pomoc tvorcom politík a ďalším zainteresovaným stranám pri navrhovaní politík a postupov s cieľom umožniť učiteľom a školiteľom dosiahnuť ich plný potenciál a prispieť k zlepšeniu učňovskej prípravy a učeniu sa prácou.

Finančné nástroje podporujúce politiku OVP

 • V rámci programu Erasmus+ je vyčlenený (počiatočný) celkový orientačný finančný balík vo výške 14,774 mld. EUR. Takmer 3 mld. EUR z tejto sumy je vyčlenených na OVP na obdobie 2014 – 2020. Každý rok približne 130 000 učiacich sa v oblasti OVP a 20 000 pracovníkov orientovaných na OVP využíva príležitosti pre mobilitu v rámci programu Erasmus +. Okrem toho takmer 500 projektov OVP ročne je financovaných v rámci strategických partnerstiev Erasmus+. Z tohto programu sa financujú aj ďalšie činnosti, ako sú aliancie pre sektorové zručnosti (vrátane koncepcie sektorovej spolupráce v oblasti zručností).
 • Európsky sociálny fond (ESF) je dôležitou finančnou pákou pre OVP. Od roku 2014 do roku 2020 má ESF tematický cieľ, ktorým sa vyčleňuje značný rozpočet na činnosti podporujúce OVP. Takmer 15 mld. EUR bolo určených, okrem iného, na zlepšenie rovnakého prístupu k celoživotnému vzdelávaniu a podporu flexibilných spôsobov vzdelávania, ako aj na zlepšenie relevantnosti systémov vzdelávania a odbornej prípravy pre trh práce.