Politika EÚ v oblasti odborného vzdelávania a prípravy

Odborné vzdelávanie a príprava je kľúčovým prvkom systémov celoživotného vzdelávania, ktoré ľuďom poskytujú vedomosti, zručnosti a spôsobilosti požadované v určitých povolaniach a na trhu práce.

Čo rozumieme pod pojmom odborné vzdelávanie a príprava (OVP)?

Odborné vzdelávanie a príprava (OVP) reaguje na potreby hospodárstva, ale zároveň účastníkom poskytuje zručnosti dôležité pre osobný rozvoj a aktívne občianstvo. Môže zvýšiť výkonnosť a konkurencieschopnosť podnikov, podporuje výskum a inovácie a patrí k ústredným aspektom úspešnej politiky zamestnanosti a sociálnej politiky.

Systémy OVP v Európe sa opierajú o dobre rozvinutú sieť poskytovateľov OVP. Do spravovania týchto sietí sa zapájajú sociálni partneri, napríklad zamestnávatelia a odborové zväzy, a to v rámci rôznych orgánov, napríklad komôr, výborov a rád.

Systémy odborného vzdelávania a prípravy (OVP) pozostávajú z počiatočného a nadväzujúceho OVP.

Počiatočné odborné vzdelávanie a príprava (počiatočné OVP) sa zvyčajne vykonáva na vyšších stredných školách predtým, než študenti nastúpia do práce. Uskutočňuje sa buď v školskom prostredí (spravidla v triede), alebo v pracovnom prostredí, napríklad v strediskách odbornej prípravy alebo priamo v podnikoch. Líši sa to v závislosti od jednotlivých krajín, ich systémov vzdelávania a odbornej prípravy aj od štruktúry ich hospodárstva.

Ďalšie odborné vzdelávanie a príprava (ďalšie OVP) sa uskutočňuje po počiatočnom vzdelávaní a odbornej príprave alebo po vstupe do pracovného života. Jeho cieľom je aktualizovať vedomosti občanov, pomôcť im získať nové zručnosti, rekvalifikovať sa a pokračovať v osobnom a profesionálnom rozvoji. Ďalšie OVP je z veľkej časti zamerané na učenie sa v praxi, pričom väčšina vzdelávania prebieha na pracovisku.

V priemere 50 % mladých Európanov vo veku 15 – 19 rokov je zapojených do počiatočného OVP na vyššom sekundárnom stupni. Tento priemer Európskej únie (EÚ) však zakrýva významné geografické rozdiely v miere účasti, ktorá niekde dosahuje len 15 % a niekde vyše 70 %.

Priority EÚ v oblasti OVP

Európska spolupráca v oblasti odborného vzdelávania a prípravy sa ďalej posilnila na základe Bruggského komuniké a Záverov z Rigy.

Inštitúcie EÚ, členské štáty, kandidátske krajiny a krajiny Európskeho hospodárskeho priestoru, sociálni partneri a európski poskytovatelia OVP sa dohodli na niekoľkých cieľoch na obdobie 2015 – 2020:

 • podporovať učenie sa v praxi vo všetkých jeho formách s osobitnou pozornosťou venovanou učňovskej príprave, a to zapojením sociálnych partnerov, podnikov, obchodných komôr a poskytovateľov OVP, ako aj stimuláciou inovácie a podnikania,
 • ďalej rozvíjať mechanizmy zabezpečovania kvality v súlade s odporúčaním o vytvorení európskeho referenčného rámca zabezpečenia kvality odborného vzdelávania a prípravy (EQAVET) a vytvoriť nepretržité informačné a spätné väzby v systémoch počiatočného OVP a ďalšieho OVP založené na výsledkoch vzdelávania,
 • zlepšiť prístup k OVP a kvalifikáciám pre všetkých prostredníctvom flexibilnejších a priepustnejších systémov, predovšetkým prostredníctvom účinných a integrovaných poradenských služieb a umožnením validácie neformálneho a neoficiálneho vzdelávania,
 • posilniť kľúčové kompetencie v učebných osnovách OVP a poskytnúť efektívnejšie príležitosti na nadobudnutie alebo rozvoj týchto zručností prostredníctvom počiatočného OVP a ďalšieho OVP,
 • zaviesť systematické prístupy a príležitosti pre úvodný a ďalší profesionálny rozvoj učiteľov, školiteľov a poradcov v rámci OVP na školách aj pracoviskách.

Poradný výbor pre odbornú prípravu vydal stanovisko k budúcnosti OVP, ktorým prispeje k vytváraniu politík Európskej komisie na obdobie po roku 2020.

Aktuálna situácia

Komisia 1. júla 2020 predložila ambiciózny program na usmerňovanie úsilia o oživenie po skončení krízy spôsobenej pandémiou COVID-19 v oblasti zamestnanosti a sociálnej politiky. Zameriava sa na zručnosti a OVP. 

Návrhy sú významným príspevkom k plánu obnovy pre Európu predsedníčky von der Leyenovej. Medzi návrhy patrí:

 • Oznámenie Komisie o Európskom programe v oblasti zručností pre udržateľnú konkurencieschopnosť, sociálnu spravodlivosť a odolnosť. V oznámení sa uvádza 12 opatrení EÚ s cieľom podporiť partnerstvá pre zručnosti, zvyšovanie úrovne zručností a preškolenie, ako aj podporovať celoživotné vzdelávanie. 

  Hlavným výstupom v rámci tohto oznámenia bude nový pakt pre zručnosti, ktorý má byť spustený v novembri 2020 počas týždňa zručností. Stanovujú sa v ňom ambiciózne kvantitatívne ciele na úrovni EÚ a opisujú sa spôsoby, ktorými bude EÚ podporovať investície do zručností. 
   

 • Oznámenie je doplnené pracovným dokumentom útvarov Komisie o hodnotení odporúčania Rady z roku 2012 o potvrdzovaní neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa.
   
 • Cieľom návrhu Komisie na odporúčanie Rady o odbornom vzdelávaní a príprave (VET) pre udržateľnú konkurencieschopnosť, sociálnu spravodlivosť a odolnosť je zabezpečiť, aby OVP sociálne spravodlivým spôsobom vybavila pracovnú silu – bez ohľadu na vek – zručnosťami na podporu oživenia po kríze spôsobenej pandémiou COVID-19, ako aj na digitálnu a ekologickú transformáciu. 

  V návrhu sa predkladajú opatrenia na úrovni EÚ na podporu reformy OVP s jasnými kvantitatívnymi cieľmi. K návrhu je pripojený pracovný dokument útvarov Komisie.

Prácu Komisie v oblasti OVP podporujú dve agentúry:

Ako EÚ podporuje odborné vzdelávanie a prípravu?

 • Európsky systém kreditov pre odborné vzdelávanie a prípravu (ECVET) umožňuje účastníkom OVP získať validáciu a uznanie zručností a znalostí súvisiacich s prácou, ktoré nadobudli v rôznych systémoch a krajinách. Viac informácií možno nájsť na webovom sídle ECVET.
 • Európsky referenčný rámec zabezpečenia kvality (EQAVET) je referenčný nástroj, ktorý má krajinám EÚ pomôcť podporovať a monitorovať priebežné zlepšovanie systémov OVP na základe spoločne dohodnutých kritérií. Viac informácií možno nájsť na webovom sídle EQAVET.
 • V odporúčaní Rady o európskom rámci pre kvalitnú a účinnú učňovskú prípravu sa stanovuje 14 kľúčových kritérií, ktoré by mali krajiny EÚ a zainteresované strany využiť na rozvoj vysokokvalitnej a účinnej učňovskej prípravy.
 • Európske združenie učňovskej prípravy založené v roku 2013 účinne zmobilizovalo členské štáty EÚ, Európske združenie voľného obchodu, kandidátske krajiny EÚ a viac než 230 zainteresovaných strán, aby sa zapojili do zlepšovania ponuky, kvality a imidžu učňovskej prípravy. Nedávno bola k cieľom združenia pridaná aj mobilita učňov.
 • Európska sieť učňov má zabezpečiť, aby bol hlas mladých učňov v diskusiách týkajúcich sa OVP a učňovskej prípravy vypočutý.
 • Európsky týždeň odborných zručností sa koná každoročne od roku 2016. Je to celoeurópska kampaň, ktorej cieľom je zvýšiť príťažlivosť a zlepšiť imidž OVP.
 • Pracovná skupina ET 2020 pre OVP má za cieľ pomáhať tvorcom politík a ďalším zainteresovaným stranám pri navrhovaní politík a postupov. Súčasná pracovná skupina sa zameriava na inováciu a digitalizáciu v OVP a na vyššie OVP na systémovej úrovni. Medziagentúrna skupina pre technické a odborné vzdelávanie a prípravu (IAG-TVET), ktorú vedie UNESCO, zabezpečuje koordináciu činností medzi kľúčovými medzinárodnými organizáciami (medzi ktoré patrí aj Komisia), ktoré sa podieľajú na politických opatreniach, programoch a výskume v oblasti technického a odborného vzdelávania a prípravy (technické OVP).

Finančné nástroje podporujúce politiku OVP:

 • V rámci programu Erasmus+ je vyčlenený orientačný finančný balík vo výške 14,774 mld. EUR. Takmer 3 mld. EUR z tejto sumy je vyčlenených na OVP na obdobie 2014 – 2020. Každý rok približne 130 000 účastníkov a 20 000 pracovníkov systému OVP využíva príležitosti na mobilitu v rámci programu Erasmus+. Okrem toho sa v rámci strategických partnerstiev Erasmus+ financuje takmer 500 projektov OVP ročne. Z tohto programu sa financujú aj ďalšie činnosti, ako sú aliancie pre sektorové zručnosti.
 • Európsky sociálny fond (ESF) je dôležitou finančnou pákou pre OVP. V rokoch 2014 – 2020 má ESF tematický cieľ, ktorým sa vyčleňuje značný rozpočet na činnosti podporujúce OVP. Takmer 15 miliárd EUR bolo určených okrem iného na zlepšenie rovnocenného prístupu k celoživotnému vzdelávaniu, podporu flexibilných vzdelávacích dráh a zlepšenie relevantnosti systémov vzdelávania a odbornej prípravy na trhu práce.