Politika EÚ v oblasti odborného vzdelávania a prípravy

Odborné vzdelávanie a príprava je kľúčovým prvkom systémov celoživotného vzdelávania, ktoré ľuďom poskytujú vedomosti, zručnosti a spôsobilosti požadované v určitých povolaniach a na trhu práce.

Čo rozumieme pod pojmom odborné vzdelávanie a príprava?

Odborné vzdelávanie a príprava (OVP) reaguje na potreby hospodárstva, ale zároveň účastníkom poskytuje zručnosti dôležité pre osobný rozvoj a aktívne občianstvo. 

Môže zvýšiť výkonnosť a konkurencieschopnosť podnikov, podporuje výskum a inovácie a patrí k ústredným aspektom úspešnej politiky zamestnanosti a sociálnej politiky.

Systémy OVP v Európe sa opierajú o dobre rozvinutú sieť subjektov pôsobiacich v oblasti OVP. Do spravovania týchto sietí sa zapájajú sociálni partneri, napríklad zamestnávatelia a odborové zväzy, a to v rámci rôznych orgánov, napríklad komôr, výborov a rád.

Systémy odborného vzdelávania a prípravy (OVP) pozostávajú z počiatočného a nadväzujúceho OVP.

Počiatočné odborné vzdelávanie a príprava (počiatočné OVP) sa zvyčajne vykonáva v rámci vyššieho sekundárneho vzdelávania a na postsekundárnom stupni – predtým, než študenti nastúpia do práce. 

Uskutočňuje sa buď v školskom prostredí (spravidla v triede), alebo v pracovnom prostredí, napríklad v strediskách odbornej prípravy alebo priamo v podnikoch. Líši sa to však v závislosti od jednotlivých krajín, ich systémov vzdelávania a odbornej prípravy aj od štruktúry ich hospodárstva.

Ďalšie odborné vzdelávanie a príprava (ďalšie OVP) sa uskutočňuje po počiatočnom vzdelávaní a odbornej príprave alebo po vstupe do pracovného života. Jeho cieľom je aktualizovať vedomosti občanov, pomôcť im získať nové zručnosti, rekvalifikovať sa a pokračovať v osobnom a profesionálnom rozvoji. 

Ďalšie OVP je z veľkej časti zamerané na učenie sa v praxi, pričom väčšina vzdelávania prebieha na pracovisku.

V priemere 50 % mladých Európanov vo veku 15 – 19 rokov je zapojených do počiatočného OVP na vyššom sekundárnom stupni. Tento priemer Európskej únie (EÚ) však zakrýva významné geografické rozdiely v miere účasti, ktorá niekde dosahuje len 15 % a niekde vyše 70 %.

Politika EÚ v oblasti odborného vzdelávania a prípravy a úsilie o obnovu v súvislosti s ochorením COVID-19

Komisia 1. júla 2020 predložila ambiciózny program na usmerňovanie úsilia o oživenie po skončení krízy spôsobenej pandémiou COVID-19 v oblasti zamestnanosti a sociálnej politiky. Zameriava sa na zručnosti a OVP. 

Návrhy sú významným príspevkom k plánu obnovy pre Európu predsedníčky von der Leyenovej. Medzi návrhy patrí:

Najnovší vývoj v politike EÚ v oblasti odborného vzdelávania a prípravy

Odporúčanie Rady z roku 2020 týkajúce sa OVP

Rada Európskej únie prijala 24. novembra 2020 odporúčanie o odbornom vzdelávaní a príprave v záujme udržateľnej konkurencieschopnosti, sociálnej spravodlivosti a odolnosti.

V odporúčaní sa vymedzujú kľúčové zásady na zabezpečenie toho, aby bolo odborné vzdelávanie a príprava pružné v tom zmysle, že sa rýchlo prispôsobujú potrebám trhu práce a poskytujú kvalitné príležitosti na vzdelávanie pre mladých ľudí aj dospelých.

Kladie veľký dôraz na zvýšenú flexibilitu odborného vzdelávania a prípravy, posilnené príležitosti na učenie sa prácou a učňovskú prípravu a lepšie zabezpečenie kvality.

Týmto odporúčaním sa nahrádza aj odporúčanie týkajúce sa rámca EQAVET – európskeho rámca pre zabezpečenie kvality odborného vzdelávania a prípravy – a zahŕňa aktualizovaný rámec EQAVET s ukazovateľmi kvality a deskriptormi, pričom sa ním zrušuje predchádzajúce odporúčanie o systéme ECVET.

Pri presadzovaní týchto reforiem podporuje Komisia centrá excelentnosti odborného vzdelávania a prípravy (CEOVP), ktoré spájajú miestnych partnerov s cieľom vytvoriť ekosystémy zručností. Ekosystémy zručností prispejú k regionálnemu, hospodárskemu a sociálnemu rozvoju, inováciám a stratégiám pre inteligentnú špecializáciu.

Osnabrücká deklarácia z roku 2020

Ministri zodpovední za odborné vzdelávanie a prípravu z členských štátov EÚ, kandidátskych krajín, krajín EHP-EZVO (Európsky hospodársky priestor – Európske združenie voľného obchodu), európski sociálni partneri a predstavitelia Európskej komisie schválili 30. novembra 2020 Osnabrückú deklaráciu 2020 o odbornom vzdelávaní a príprave ako prostriedku na oživenie a spravodlivý prechod k digitálnemu a ekologickému hospodárstvu. 

Osnabrückú deklaráciu podporujú združenia poskytovateľov OVP na európskej úrovni (VET4EU2) a zástupcovia študentov OVP (OBESSU, Európska sieť učňov). 

V deklarácii sa stanovujú nové politické opatrenia na obdobie 2021 – 2025 s cieľom doplniť odporúčanie Rady o odbornom vzdelávaní a príprave pre udržateľnú konkurencieschopnosť, sociálnu spravodlivosť a odolnosť: 

 • podpora odolnosti a excelentnosti prostredníctvom kvalitného, inkluzívneho a flexibilného odborného vzdelávania a prípravy 
 • vytvorenie novej kultúry celoživotného vzdelávania zdôrazňujúcej význam ďalšieho odborného vzdelávania a prípravy a digitalizácie 
 • podpora udržateľnosti OVP 
 • rozvoj európskeho priestoru vzdelávania a odbornej prípravy a medzinárodného odborného vzdelávania a prípravu 

Poradný výbor pre odbornú prípravu vydal stanovisko k budúcnosti OVP, ktorým prispeje k vytváraniu politiky Komisie na obdobie po roku 2020.

Ďalšie opatrenia týkajúce sa politiky EÚ v oblasti odborného vzdelávania a prípravy

 • Európsky referenčný rámec zabezpečenia kvality (EQAVET) je referenčný nástroj, ktorý má krajinám EÚ pomôcť podporovať a monitorovať priebežné zlepšovanie systémov OVP na základe spoločne dohodnutých kritérií. Viac informácií možno nájsť na webovom sídle EQAVET.
   
 • V odporúčaní Rady o európskom rámci pre kvalitnú a účinnú učňovskú prípravu sa stanovuje 14 kľúčových kritérií, ktoré by mali krajiny EÚ a zainteresované strany využiť na rozvoj vysokokvalitnej a účinnej učňovskej prípravy.
   
 • Európske združenie učňovskej prípravy založené v roku 2013 účinne zmobilizovalo členské štáty EÚ, Európske združenie voľného obchodu, kandidátske krajiny EÚ a viac než 230 zainteresovaných strán, aby sa zapojili do zlepšovania ponuky, kvality a imidžu učňovskej prípravy. Nedávno bola k cieľom združenia pridaná aj mobilita učňov.
   
 • Európska sieť učňov má zabezpečiť, aby bol hlas mladých učňov v diskusiách týkajúcich sa OVP a učňovskej prípravy vypočutý.
   
 • Európsky týždeň odborných zručností sa koná každoročne od roku 2016. Je to celoeurópska kampaň, ktorej cieľom je zvýšiť príťažlivosť a zlepšiť imidž OVP.
   
 • Pracovná skupina ET 2020 pre OVP má za cieľ pomáhať tvorcom politík a ďalším zainteresovaným stranám pri navrhovaní politík a postupov. Posledná pracovná skupina z obdobia 2018 – 2020 sa zameriavala na inováciu a digitalizáciu v OVP a na vyššie OVP na systémovej úrovni. 
   
 • Medziagentúrna skupina pre technické a odborné vzdelávanie a prípravu (IAG-TVET), ktorú vedie UNESCO, zabezpečuje koordináciu činností medzi kľúčovými medzinárodnými organizáciami (medzi ktoré patrí aj Komisia), ktoré sa podieľajú na politických opatreniach, programoch a výskume v oblasti technického a odborného vzdelávania a prípravy (technické OVP).

Finančné nástroje podporujúce politiku OVP:

 • V rámci programu Erasmus+ je vyčlenený orientačný finančný balík vo výške 14,774 mld. EUR. Takmer 3 mld. EUR z tejto sumy je vyčlenených na OVP na obdobie 2014 – 2020. Každý rok približne 130 000 účastníkov a 20 000 pracovníkov systému OVP využíva príležitosti na mobilitu v rámci programu Erasmus+. 

  Okrem toho sa v rámci strategických partnerstiev Erasmus+ financuje takmer 500 projektov OVP ročne. Z tohto programu sa financujú aj ďalšie činnosti, ako sú aliancie pre sektorové zručnosti.
   
 • Európsky sociálny fond (ESF) je dôležitou finančnou pákou pre OVP. V rokoch 2014 – 2020 má ESF tematický cieľ, ktorým sa vyčleňuje značný rozpočet na činnosti podporujúce OVP. Takmer 15 miliárd EUR bolo určených okrem iného na zlepšenie rovnocenného prístupu k celoživotnému vzdelávaniu, podporu flexibilných vzdelávacích dráh a zlepšenie relevantnosti systémov vzdelávania a odbornej prípravy na trhu práce.

Európska spolupráca v oblasti odborného vzdelávania a prípravy sa začala v roku 2002 v rámci kodanského procesu. V priebehu rokov sa ďalej posilňovala, napríklad prostredníctvom Bruggského komuniké a Záverov z Rigy.

Prácu Komisie v oblasti OVP podporujú dve agentúry: