Il-politika tal-UE fil-qasam tal-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali (ETV)

L-ETV hija element ewlieni tas-sistemi ta’ tagħlim tul il-ħajja li tgħammar lin-nies bl-għarfien, l-għarfien espert, il-ħiliet u/jew il-kompetenzi meħtieġa f’okkupazzjonijiet partikolari jew b’mod aktar wiesa’ fis-suq tax-xogħol.

X’inhi l-ETV?

L-ETV hija element ewlieni tas-sistemi ta’ tagħlim tul il-ħajja li tgħammar lin-nies bl-għarfien, l-għarfien espert, il-ħiliet u/jew il-kompetenzi meħtieġa f’okkupazzjonijiet partikolari jew b’mod aktar wiesa’ fis-suq tax-xogħol. Din tirrispondi għall-ħtiġijiet tal-ekonomija iżda tipprovdi wkoll lill-istudenti ħiliet għall-iżvilupp personali u ċ-ċittadinanza attiva. L-ETV tikkontribwixxi għall-prestazzjoni tal-intrapriża, il-kompetittività, ir-riċerka u l-innovazzjoni u hija ċentrali għall-politika dwar l-impjiegi u dik soċjali.

Is-sistemi tal-ETV fl-Ewropa jistgħu jiddependu fuq network żviluppat sew ta’ fornituri tal-ETV. Dawn huma bbażati fuq strutturi ta’ governanza bl-involviment tas-sħab soċjali (l-impjegaturi, it-trade unions) f’korpi differenti (kmamar, kumitati, kunsilli, eċċ.). Is-sistemi tal-ETV jikkonsistu f’ETV inizjali u kontinwa:

 1. L-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali inizjali (ETV-I) normalment issir fil-livell sekondarju għoli, qabel id-dħul fil-ħajja tax-xogħol. Din isseħħ f’ambjent ibbażat fl-iskejjel (bil-maġġoranza tat-tagħlim li jsir fi klassi) jew f’ambjent ibbażat fuq post tax-xogħol, organizzat qrib kemm jista’ jkun ma’ esperjenza reali (jew fi skejjel, ċentri ta’ taħriġ jew kumpaniji, bi skemi ta’ apprendistati bħala l-aktar eżempju tipiku). Dan jiddependi ħafna mis-sistema tal-edukazzjoni u t-taħriġ f’kull pajjiż, iżda wkoll mill-istruttura tal-ekonomija tagħha.
 2. L-ETV kontinwa (ETV-K) isseħħ wara l-edukazzjoni u t-taħriġ inizjali, jew wara d-dħul fil-ħajja tax-xogħol. Hija għandha l-għan li ttejjeb jew taġġorna l-għarfien u/jew l-abbiltajiet, tgħin jinkisbu ħiliet ġodda, terġa’ tipprovdi taħriġ għal bidla fil-karriera, jew tkompl tipprovdi l-iżvilupp personali u professjonali. L-ETV-K hija fil-biċċa l-kbira bbażata fuq il-post tax-xogħol bil-maġġoranza tat-tagħlim li jseħħ f’post tax-xogħol.

Bħala medja, 50% taż-żgħażagħ bejn 15 u 19-il sena jipparteċipaw fl-ETV-I (fil-livell sekondarju għoli). Madankollu, il-medja tal-UE taħbi differenzi ġeografiċi sinifikanti, li jvarjaw minn rati ta’ parteċipazzjoni ta’ inqas minn 15% għal aktar minn 70% (Ara hawn taħt).

Il-prijoritajiet tal-UE għall-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali (2015-2020)

Il-kooperazzjoni Ewropea dwar l-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali (imnedija f’Kopenħagen fl-2002) ittejbet aktar bis-saħħa tal-Communiqué ta' Bruges tal-2010 u l-Konklużjonijiet ta’ Riga tal-2015 li permezz tagħhom l-UE, il-pajjiżi kandidati, il-pajjiżi taż-Żona Ekonomika Ewropea, is-sħab soċjali tal-UE, il-Kummissjoni Ewropea u l-fornituri tal-ETV Ewropej qablu dwar sett ta’ riżultati tanġibbli għall-perjodu 2015-2020:

 1. Il-promozzjoni ta’ tagħlim imsejjes fuq ix-xogħol fil-forom kollha tiegħu, b’attenzjoni speċjali għall-apprendistati, billi jiġu involuti s-sħab soċjali, il-kumpaniji, il-Kmamar tal-Kummerċ u l-fornituri tal-ETV, kif ukoll bl-ixprunar tal-innovazzjoni u tal-imprenditorija.
 2. L-iżvilupp ta’ aktar mekkaniżmi għall-iżgurar tal-kwalità fl-ETV f’konformità mal-Qafas ta’ Referenza Ewropew għall-Assigurazzjoni tal-Kwalità mar-rakkomandazzjoni dwar l-EQAVET (ara t-Taqsima hawn taħt) u, bħala parti mis-sistemi għall-iżgurar tal-kwalità, it-twaqqif ta’ ċikli kontinwi ta’ informazzjoni u ta’ feedback għas-sistemi tal-ETV-I u tal-ETV-K abbażi tal-eżiti tat-tagħlim.
 3. It-titjib tal-aċċess għall-ETV u l-kwalifiki għal kulħadd permezz ta’ sistemi aktar flessibbli u permeabbli, b’mod partikolari billi jiġu offruti servizzi effiċjenti u integrati ta’ gwida u billi l-validazzjoni tat-tagħlim mhux formali u informali ssir possibbli.
 4. It-tisħiħ ulterjuri tal-kompetenzi ewlenin fil-kurrikuli tal-ETV u l-għoti ta’ opportunitajiet aktar effettivi għall-ksib jew għall-iżvilupp ta’ dawk il-ħiliet permezz tal-ETV-I u l-ETV-K.
 5. L-introduzzjoni ta’ approċċi sistematiċi u ta’ opportunitajiet għall-iżvilupp professjonali inizjali u kontinwu tal-għalliema, tal-ħarrieġa u l-mentors tal-ETV kemm fl-ambjent tal-iskola kif ukoll dak tax-xogħol.

Il-ħidma tal-Kummissjoni fuq l-ETV hija appoġġjata minn żewġ aġenziji:

 • Iċ-Ċentru Ewropew għall-Iżvilupp ta’ Taħriġ Vokazzjonali (Cedefop) jgħin fl-iżvilupp tal-politiki Ewropej dwar l-ETV. Huwa jikkontribwixxi għall-implimentazzjoni tagħhom sostnut minn riċerka, analiżijiet kif ukoll informazzjoni dwar is-sistemi tal-ETV, il-politiki u l-prattika, il-ħtiġijiet ta’ ħiliet u domandi fl-UE.
 • Il-Fondazzjoni Ewropea għat-Taħriġ (ETF) tikkontribwixxi, fil-kuntest tal-politiki tar-relazzjonijiet esterni tal-UE, lejn żvilupp tal-kapital uman. Dan huwa ddefinit bħala xogħol li jikkontribwixxi għall-iżvilupp tul il-ħajja tal-ħiliet u l-kompetenzi tal-individwi permezz tat-titjib tas-sistemi tal-ETV.

X’qed isir fil-livell tal-UE għall-ETV?

 • L-Alleanza Ewropea għall-Apprendistati, stabbilita fl-2013, immobilizzat b’mod effettiv Stati Membri tal-UE, pajjiżi tal-Assoċjazzjoni Ewropea tal-Kummerċ Ħieles u pajjiżi kandidati tal-UE u ’l fuq minn 230 parti kkonċernata biex jimpenjaw ruħhom fit-tisħiħ tal-forniment, il-kwalità u l-immaġni tal-apprendistati. Dan l-aħħar il-mobilità tal-apprendisti ġiet miżjuda wkoll mal-objettivi tal-Alleanza.
 • In-Network Ewropew tal-Apprendisti ġie stabbilit fl-2017 biex jiżgura li leħen iż-żgħażagħ apprendisti jinstema’ f’diskussjonijiet relatati mal-ETV u l-apprendistati.
 • Il-Grupp ta’ Ħidma ET2020 dwar l-ETV għandu l-għan li jgħin lil dawk li jfasslu l-politika u partijiet ikkonċernati oħra fit-tfassil ta’ politiki u prattiki biex l-għalliema u l-ħarrieġa jkunu jistgħu jilħqu l-potenzjal sħiħ tagħhom u biex jikkontribwixxu għat-titjib tal-apprendistati u t-tagħlim ibbażat fuq ix-xogħol.

Strumenti finanzjarji li jappoġġjaw il-politika dwar l-ETV

 • Il-Programm Erasmus+ għandu pakkett finanzjarju (inizjali) indikattiv ġenerali ta’ EUR 14.774 biljun. Minn dan l-ammont kważi EUR 3 biljun huma assenjati għall-ETV matul il-perjodu 2014-2020. Kull sena, madwar 130.000 student tal-ETV u 20.000 membru tal-istaff tal-ETV jibbenefikaw minn opportunitajiet ta’ mobilità ta’ Erasmus+. Barra minn hekk kważi 500 proġett tal-ETV fis-sena huma ffinanzjati taħt is-sħubijiet strateġiċi ta’ Erasmus+. Il-programm jiffinanzja wkoll attivitajiet oħra bħall-Alleanzi tal-Ħiliet Settorjali (inkluż Blueprint settorjali).
 • Il-Fond Soċjali Ewropew (FSE) huwa xprun finanzjarju importanti għall-ETV. Mill-2014 sal-2020 il-FSE għandu objettiv tematiku li jassenja baġit sinifikanti lill-azzjonijiet li jappoġġjaw l-ETV. Kważi 15-il biljun euro kienu ddedikati, fost l-oħrajn, għat-tisħiħ tal-aċċess ugwali għat-tagħlim tul il-ħajja u l-promozzjoni ta’ mogħdijiet flessibbli .