ES politika profesionālās izglītības un apmācības jomā

Profesionālā izglītība un apmācība ir viens no mūžizglītības sistēmu pamatelementiem. Tā ļauj iegūt zināšanas, zinātību, prasmes, kas vajadzīgas konkrētās profesijās vai plašāk darba tirgū.

Kas ir profesionālā izglītība un apmācība?

Profesionālā izglītība un apmācība (PIA) ne vien ļauj apmierināt ekonomikas vajadzības, bet arī sniedz audzēkņiem svarīgas personīgās izaugsmes un aktīva pilsoniskuma prasmes. 

PIA var nostiprināt uzņēmumu darbību, konkurētspēju, pētniecību un inovāciju, un tai ir svarīga nozīme sekmīgā nodarbinātības un sociālajā politikā.

PIA sistēmas Eiropā var paļauties uz labi attīstītu PIA sniedzēju tīklu. Šos tīklus pārvalda sadarbībā ar sociālajiem partneriem, tādiem kā darba devēji un arodbiedrības, un dažādu struktūru, piemēram, kameru, komiteju un padomju, ietvaros.

Profesionālās izglītības un apmācības (PIA) sistēmas aptver sākotnējo un tālāko profesionālo izglītību un apmācību.

Parasti sākotnējā profesionālā izglītība un apmācība (S-PIA) tiek īstenota pirms darba dzīves sākuma vidusskolas un pēcvidusskolas līmenī. 

Tā tiek nodrošināta skolas vidē (pārsvarā klasē) vai profesionālā vidē (piemēram, mācību centros un uzņēmumos). Tomēr situācija dažādās valstīs atšķiras atkarībā no nacionālajām izglītības un apmācības sistēmām un ekonomikas struktūrām.

Profesionālā tālākizglītība un apmācība (T-PIA) tiek īstenota pēc sākotnējās izglītības un apmācības vai pēc darba gaitu sākšanas. Mērķi ir zināšanu uzlabošana, palīdzība iedzīvotājiem jaunu prasmju ieguvē, pārkvalificēšanās personiskās un profesionālās izaugsmes nolūkā. 

Mācības T-PIA ietvaros tiek īstenotas lielākoties profesionālā vidē.

Vidēji 50 % Eiropas jauniešu vecumā no 15 līdz 19 gadiem piedalās S-PIA vidējās izglītības līmenī. Tomēr Eiropas Savienības (ES) vidējais rādītājs slēpj ievērojamas ģeogrāfiskās atšķirības, dalības rādītājiem svārstoties no 15 % līdz vairāk nekā 70 %.

ES politika attiecībā uz profesionālo izglītību un tālākizglītību Covid-19 laikos

2020. gada 1. jūlijā Komisija nāca klajā ar vērienīgu programmu, kas dod norādes atveseļošanas pasākumiem pēc Covid-19 pandēmijas nodarbinātības un sociālās politikas jomā. Galvenā uzmanība tiek pievērsta prasmēm un PIA. 

Priekšlikumi dod būtisku ieguldījumu Komisijas priekšsēdētājas Urzulas fon der Leienas Eiropas atveseļošanas plānā. Priekšlikumi ir šādi.

 • Komisijas paziņojums par Eiropas Prasmju programmu ilgtspējīgai konkurētspējai, sociālajam taisnīgumam un noturībai. Paziņojumā izvirzītas 12 ES darbības, kuru mērķis ir atbalstīt prasmju partnerības, prasmju pilnveidi un pārkvalifikāciju, kā arī veicināt mūžizglītību.

  Svarīgs mērķis ir prasmju pakts, kas tika sākts 2020. gada novembrī Eiropas Arodprasmju nedēļas laikā. Tā mērķis ir mobilizēt dažādas ieinteresētās personas darbspējīgā vecuma personu prasmju pilnveidei un pārkvalifikācijai – attiecīgā gadījumā izmantojot partnerības. 
   
 • Šo paziņojumu papildina Komisijas dienestu darba dokuments “Novērtējums attiecībā uz Padomes 2012. gada ieteikumu par neformālās un ikdienējās mācīšanās validēšanu”.
   
 • Komisijas priekšlikums Padomes ieteikumam par profesionālo izglītību un apmācību (PIA) ilgtspējīgai konkurētspējai, sociālajam taisnīgumam un noturībai tiecas panākt, lai PIA nodrošinātu darbaspēku – gan jauniešus, gan seniorus – ar prasmēm, kas sociāli taisnīgā veidā palīdzēs panākt atveseļošanu pēc Covid-19 krīzes, kā arī zaļo un digitālo pārkārtošanos. Priekšlikumu Padome pieņēma 2020. gada 24. novembrī.

  Šajā priekšlikumā ir ierosinātas ES līmeņa darbības, kas atbalsta PIA reformu, nosakot skaidrus kvantitatīvus mērķus. To papildina Komisijas dienestu darba dokuments.

Jaunākās norises ES politikā PIA jomā

2020. gadā pieņemtais Padomes ieteikums PIA jomā

2020. gada 24. novembrī Eiropas Savienības Padome pieņēma Ieteikumu profesionālās izglītības un apmācības jomā par labu ilgtspējīgai konkurētspējai, sociālajam taisnīgumam un noturībai.

Ieteikumā ir noteikti galvenie principi, lai nodrošinātu, ka profesionālā izglītība un apmācība varētu ātri pielāgoties darba tirgus vajadzībām un piedāvāt kvalitatīvas mācību iespējas gan jauniešiem, gan pieaugušajiem.

Tajā liela uzmanība ir pievērsta profesionālās izglītības un apmācības lielākai elastībai, darbavietā īstenotu mācību un māceklības iespēju nostiprināšanai un kvalitātes nodrošināšanas uzlabošanai.

Ieteikums, kas tāpat aizstāj EQAVET (Eiropas kvalitātes nodrošināšanas pamatprincipu ietvarstruktūru profesionālās izglītības un apmācības jomā), paredz atjauninātu EQAVET ietvarstruktūru, kas satur kvalitātes rādītājus un deskriptorus, un atceļ ECVET (Eiropas kredītpunktu sistēma profesionālās izglītības un apmācības jomā) ieteikumu.

Lai veicinātu šīs reformas, Komisija atbalsta profesionālās izcilības centrus (PIC), kas apvieno vietējos partnerus, lai attīstītu “prasmju ekosistēmas”, kas veicina reģionālo, ekonomisko un sociālo attīstību, inovāciju un pārdomātas specializācijas stratēģijas.

Osnabrikas deklarācija 2020

2020. gada 30. novembrī par profesionālo izglītību un apmācību atbildīgie ministri no ES dalībvalstīm, kandidātvalstīm, EEZ (Eiropas Ekonomikas zonas) EBTA (Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas) valstīm, Eiropas sociālie partneri un Eiropas Komisijas apstiprināja “Osnabrikas deklarāciju par profesionālo izglītību un apmācību kā atveseļošanas un taisnīgas pārejas uz digitālu un zaļu ekonomiku veicinātāju”. 

Osnabrikas deklarāciju atbalsta PIA sniedzēju Eiropas līmeņa asociācijas (VET4EU2) un PIA studentu pārstāvji (OBESSU, Eiropas mācekļu tīkls). 

Tajā ir izklāstītas jaunas darbības 2021.–2025. gada periodam, lai papildinātu Padomes Ieteikumu profesionālās izglītības un apmācības jomā par labu ilgtspējīgai konkurētspējai, sociālajam taisnīgumam un noturībai, proti,  

 • veicināt izturētspēju un izcilību, pateicoties kvalitatīvai, iekļaujošai un elastīgai PIA; 
 • izveidot jaunu mūža garumā īstenotas izglītības un apmācības kultūru, kuras pamatā ir T-PIA un digitalizācijas atbilstīgums; 
 • veicināt profesionālās izglītības un apmācības ilgtspēju;  
 • izveidot Eiropas izglītības un apmācības telpu, kā arī starptautiska līmeņa PIA. 

Padomdevēja komiteja jautājumā par profesionālo apmācību pieņēma atzinumu par PIA nākotni, kas palīdzēs izstrādāt Eiropas Komisijas politiku pēc 2020. gada.

Turpmāki pasākumi saistībā ar ES politiku PIA jomā

 • Eiropas kvalitātes nodrošināšanas pamatprincipu ietvarstruktūra profesionālajai izglītībai un apmācībai (EQAVET) ir atsauces instruments, kura mērķis ir palīdzēt dalībvalstīm veicināt un pastāvīgi uzlabot savas PIA sistēmas saskaņā ar kopīgiem kritērijiem. Lai uzzinātu vairāk, skatiet EQAVET vietni.
   
 • Padomes ieteikums par Eiropas satvaru kvalitatīvai un rezultatīvai māceklībai ietver 14 kritērijus, pēc kuriem ES valstīm un ieinteresētajām personām veidojama kvalitatīva un rezultatīva mācekļu apmācība.
   
 • Eiropas Māceklību alianse, kas tika izveidota 2013. gadā, ir mobilizējusi ES dalībvalstis, Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas valstis, ES kandidātvalstis, kā arī vairāk nekā 230 ieinteresētās personas, lai uzlabotu māceklības piedāvājumu, kvalitāti un prestižu. Alianses mērķiem nesen tika pievienota arī mācekļu mobilitāte.
   
 • Eiropas mācekļu tīkls tika izveidots, lai nodrošinātu, ka jaunie mācekļi tiek sadzirdēti diskusijās, kas saistītas ar PIA un māceklību.
   
 • Eiropas Arodprasmju nedēļa, kas tika ieviesta 2016. gadā, ir ikgadēja Eiropas mēroga kampaņa ar mērķi palielināt PIA pievilcību un prestižu.
   
 • “ET2020” darba grupa profesionālās izglītības un apmācības jautājumos palīdz politikas veidotājiem un citām ieinteresētajām personām politisko stratēģiju un prakses izstrādē. Laikposmā no 2018. gada līdz 2020. gadam pēdējā darba grupa pievērsās inovācijai un digitalizācijai PIA un augstākā līmeņa PIA jomā sistēmas līmenī. 
   
 • Starpiestāžu darba grupa jautājumā par tehnisko un profesionālo izglītību un apmācību (IAG-TVET) UNESCO vadībā koordinē nozīmīgāko starptautisko organizāciju, tostarp Komisijas, darbības, kas ir saistītas ar politiku, programmām un pētniecību tehniskās un profesionālās izglītības un apmācības (TVET) jomā.

Finanšu instrumenti, kas atbalsta PIA politiku

 • Programmas “Erasmus+” orientējošais budžets ir 14 774 miljardi eiro. No šīs summas gandrīz 3 miljardi eiro ir piešķirti PIA laikposmam no 2014. līdz 2020. gadam. Ik gadu aptuveni 130 000 PIA audzēkņu un 20 000 PIA personāla locekļu izmanto “Erasmus+” piedāvātās mobilitātes iespējas. 

  Turklāt “Erasmus+” stratēģisko partnerību ietvaros katru gadu tiek finansēti gandrīz 500 PIA projekti. Programma finansē arī citas darbības, tādas kā nozaru prasmju apvienības.
   
 • Eiropas Sociālais fonds (ESF) ir svarīgs profesionālās izglītības finanšu instruments. Laikposmam no 2014. līdz 2020. gadam saskaņā ar ESF tematisko mērķi tiks piešķirti ievērojami līdzekļi pasākumiem, kas atbalsta profesionālo izglītību. Gandrīz 15 miljardi eiro cita starpā ļāvuši uzlabot vienlīdzīgu piekļuvi mūžizglītībai, atbalstīt elastīgas mācību iespējas, kā arī labāk saskaņot izglītības un apmācības sistēmas ar darba tirgus vajadzībām.

Eiropas sadarbība profesionālās izglītības un apmācības jomā aizsākās 2002. gadā un Kopenhāgenas procesā. Tā tika nostiprināta gadu gaitā, piemēram, ar Briges komunikē un Rīgas secinājumiem.

Divas aģentūras atbalsta Komisijas darbu PIA jomā.