ES politika profesionālās izglītības un apmācības (PIA) jomā

Profesionālā izglītība un apmācība jeb PIA ir mūžizglītības sistēmu pamatelements. Tā sniedz ikvienam iespēju iegūt zināšanas, zinātību, prasmes un/vai kompetences, kas vajadzīgas konkrētās profesijās vai plašāk darba tirgū.

Kas ir PIA?

Profesionālā izglītība un apmācība jeb PIA ir mūžizglītības sistēmu pamatelements. Tā sniedz ikvienam iespēju iegūt zināšanas, zinātību, prasmes un/vai kompetences, kas vajadzīgas konkrētās profesijās vai plašāk darba tirgū. PIA ne vien ļauj apmierināt ekonomikas vajadzības, bet arī ļauj audzēkņiem iegūt personīgās izaugsmes un aktīva pilsoniskuma prasmes. Turklāt PIA sekmē uzņēmumu darbību, konkurētspēju, pētniecību un inovāciju, un tai ir būtiska nozīme nodarbinātības un sociālās politikas jomā.

PIA sistēmu izmantošanai Eiropā ir izveidots labi attīstīts PIA sniedzēju tīkls. To darbība balstās uz pārvaldības struktūrām, sadarbojoties ar sociālajiem partneriem (darba ņēmējiem, arodbiedrībām) dažādās struktūrās (palātās, komitejās, padomēs utt.). PIA sistēmas sastāv no sākotnējās un tālākās PIA:

 1. sākotnējā profesionālā izglītība un apmācība (sākotnējā PIA) parasti notiek vidējās izglītības līmenī, pirms darba dzīves sākuma. Šāda veida izglītība un apmācība var notikt skolas vidē (mācības pārsvarā klases telpā) vai darba vidē, kur apstākļi maksimāli pietuvināti reālajai dzīvei (skolās, mācību centros vai uzņēmumos; tipiskākais piemērs būtu māceklības shēmas). Tas lielā mērā ir atkarīgs no katras valsts izglītības un apmācības sistēmas un ekonomikas struktūras;
 2. tālākā profesionālā izglītība un apmācība (tālākā PIA) notiek pēc sākotnējās izglītības un apmācības vai pēc darba gaitu sākšanas. Tās mērķis ir uzlabot vai pilnveidot zināšanas un/vai spējas, apgūt jaunas prasmes, pārkvalificēties karjeras veidošanas nolūkā vai turpināt personisko un profesionālo izaugsmi. Tālākā PIA lielākoties notiek darbavietā.

Sākotnējā PIA piedalās vidēji 50 % Eiropas jauniešu vecumā no 15 līdz 19 gadiem (vidējās izglītības līmenī). Tomēr ES, neskatoties uz vidējiem rādītājiem, pastāv ievērojamas atšķirības starp dažādām valstīm – iesaistīto rādītāji svārstās no mazāk nekā 15% līdz 70 % (sk. zemāk).

ES prioritātes profesionālajai izglītībai un apmācībai (2015–2020)

Eiropas sadarbību profesionālās izglītības un apmācības jomā (kas tika sākta Kopenhāgenā 2002. gadā) uzlaboja 2010. gada Briges paziņojums un 2015. gada Rīgas secinājumi, kur ES, kandidātvalstis, Eiropas Ekonomikas zonas valstis, ES sociālie partneri, Eiropas Komisija un Eiropas PIA sniedzēji vienojās par sasniedzamo rezultātu kopumu laikposmam no 2015. līdz 2020. gadam:

 1. iesaistot sociālos partnerus, uzņēmumus, kameras un PIA sniedzējus, kā arī stimulējot inovāciju un uzņēmējdarbības garu, veicināt jebkāda veida mācīšanos darbavietā, turklāt īpašu uzmanību veltīt māceklībām;
 2. profesionālajā izglītībā un apmācībā saskaņā ar Eiropas kvalitātes nodrošināšanas pamatprincipu ietvarstruktūras profesionālajai izglītībai un apmācībai (EQAVET) ieteikumu tālāk attīstīt kvalitātes garantijas mehānismus (sk. zemāk) un gan sākotnējās PIA, gan tālākās PIA sistēmā kā daļu no kvalitātes garantijas sistēmām izveidot pastāvīgas informēšanas un atgriezeniskās saites mehānismus, kuru pamatā būtu mācību rezultāti;
 3. PIA un kvalifikācijas darīt visiem piekļūstamākas, izmantojot elastīgākas un atvērtākas sistēmas, jo īpaši piedāvājot efektīvus un integrētus orientācijas pakalpojumus un padarot iespējamu neformālās un ikdienējās mācīšanās validēšanu;
 4. PIA mācību programmās vēl vairāk izcelt galvenās prasmes un gan sākotnējās PIA sistēmā, gan tālākās PIA sistēmā pavērt rezultatīvākas iespējas šādas prasmes iegūt vai izkopt;
 5. ieviest sistemātisku pieeju PIA skolotāju, instruktoru un darbaudzinātāju sākotnējai un tālākai profesionālajai attīstībai gan skolas, gan darba vidē un nodrošināt šādas attīstības iespējas.

Komisijas darbu PIA jomā atbalsta divas aģentūras.

 • Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centrs (Cedefop) palīdz veidot Eiropas politiku PIA jomā, kā arī īstenot šo politiku, savā darbā koncentrējoties uz pētījumiem, analīzi un informāciju par PIA sistēmām, politiku un praksi, nepieciešamajām prasmēm un prasībām ES.

 • Eiropas Izglītības fonds (ETF)
  veicina cilvēkkapitāla attīstību ES ārējo attiecību politikas kontekstā. Tas ir definēts kā darbs, kas veicina indivīdu prasmju un kompetenču attīstību visa mūža garumā, uzlabojot PIA sistēmas.

Kas attiecībā uz PIA tiek darīts ES līmenī?

 • Ikgadējā Eiropas Arodprasmju nedēļa, kas tika ieviesta 2016. gadā, ir Eiropas mēroga kampaņa ar mērķi palielināt PIA pievilcību un prestižu.
 • Eiropas Māceklību alianse, kas tika izveidota 2013. gadā, ir efektīvi mobilizējusi ES dalībvalstis, Eiropas Brīvās tirdzniecības asociāciju un ES kandidātvalstis un vairāk nekā 230 ieinteresētās puses, lai tādējādi stiprinātu mācekļa vietu piedāvājumu, kvalitāti un prestižu. Nesen alianses mērķi tika papildināti arī ar mācekļu mobilitāti.
 • Eiropas mācekļu tīkls tika izveidots 2017. gadā, lai nodrošinātu, ka diskusijās, kas saistītas ar PIA un māceklību, tiek sadzirdēti jaunie mācekļi.
 • ET2020 darba grupa PIA jautājumos izveidota, lai palīdzētu politikas veidotājiem un citām ieinteresētajām personām tādas politikas un prakses izveidē, kas skolotājiem un pasniedzējiem ļauj pilnībā realizēt viņu potenciālu, un lai uzlabotu māceklību un mācīšanos darbavietā.

Finanšu instrumenti PIA politikas atbalstam

 • Programmas “Erasmus+” (sākotnējais) kopējais aptuvenais finansējums ir 14,774 miljardi eiro. No šīs summas gandrīz 3 miljardi eiro ir piešķirti PIA laikposmam no 2014. līdz 2020. gadam. “Erasmus+” mobilitātes iespējas ik gadu izmanto aptuveni 130 000 PIA audzēkņu un 20 000 PIA jomā strādājošo. Turklāt “Erasmus+” stratēģisko partnerību ietvaros tiek finansēti gandrīz 500 PIA projektu gadā. Šajā programmā tiek finansētas arī citas darbības, piemēram, nozaru prasmju apvienības (arī Plāns nozaru sadarbībai prasmju jomā).
 • Eiropas Sociālais fonds (ESF) ir svarīga finanšu svira PIA jomā. No 2014. līdz 2020. gadam ESF noteikts tematiskais mērķis, kam atbilstīgi ievērojami līdzekļi tiek piešķirti PIA atbalstam. Gandrīz 15 miljardi eiro cita starpā piešķirti mūžizglītības vienlīdzīgas pieejamības uzlabošanai un elastīgu mācību iespēju veicināšanai, kā arī izglītības un apmācības sistēmu atbilstības palielināšanai darba tirgū.