Politike EU-a u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja

Strukovno obrazovanje i osposobljavanje ključan je element sustava cjeloživotnog učenja, a njegov je cilj da građani steknu znanje, vještine i kompetencije potrebne za određena zanimanja i na tržištu rada.

Što je strukovno obrazovanje i osposobljavanje?

Strukovno obrazovanje i osposobljavanje namijenjeno je ispunjavanju potreba gospodarstva, a usto omogućuje stjecanje vještina važnih za osobni razvoj i aktivno građanstvo. 

SOO može povećati uspješnost poduzeća i konkurentnost te pridonijeti istraživanjima i inovacijama, a osnova je i za uspješno zapošljavanje i socijalnu politiku.

Sustavi SOO-a u Europi mogu se osloniti na dobro razvijenu mrežu dionika u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, u čijem upravljanju sudjeluju socijalni partneri, odnosno poslodavci i sindikati, te različita tijela, kao što su komore, odbori i vijeća.

Sustavi SOO-a obuhvaćaju početno i trajno strukovno obrazovanje i osposobljavanje.

Početno strukovno obrazovanje i osposobljavanje obično se provodi u srednjoj školi, odnosno prije studija ili zapošljavanja. 

Provodi se u školskom okruženju (gdje se učenje većinom odvija u učionici) ili u radnom okruženju (u centrima za osposobljavanje ili u poduzećima). Međutim, to ovisi o sustavu obrazovanja i osposobljavanja u pojedinim zemljama, ali i o strukturi njihova gospodarstva.

Trajno strukovno obrazovanje i osposobljavanje slijedi nakon početnog obrazovanja i osposobljavanja ili nakon zapošljavanja. Cilj SOO-a je nadogradnja znanja, stjecanje novih vještina, prekvalifikacija i unapređenje osobnog i profesionalnog razvoja. 

Obično se provodi u radnom okruženju, gdje se i odvija veći dio procesa učenja.

U prosjeku 50 % mladih u Europi u dobi od 15 do 19 godina sudjeluje u inicijalnom strukovnom obrazovanju i osposobljavanju u srednjoj školi, no prosjek EU-a ne odražava znatne geografske razlike, odnosno to da je postotak sudjelovanja ponegdje 15 %, a drugdje viši od 70 %.

Politika EU-a u području SOO-a i oporavak od pandemije

Komisija je 1. srpnja 2020. predstavila ambiciozan program za oporavak od pandemije bolesti COVID-19 u području zapošljavanja i socijalne politike, s naglaskom na vještinama i SOO-u. 

Riječ je o važnim doprinosima europskom planu oporavka predsjednice von der Leyen. Prijedlozi uključuju:

Novosti u politici EU-a u području SOO-a

Preporuke Vijeća o SOO-u iz 2020.

Vijeće Europske unije donijelo je 24. studenoga 2020. Preporuku o strukovnom obrazovanju i osposobljavanju za održivu konkurentnost, socijalnu pravednost i otpornost.

U njoj su iznesena glavna načela strukovnog obrazovanja i osposobljavanja koje se brzo prilagođava potrebama na tržištu rada i pruža kvalitetne mogućnosti za mlade i odrasle.

Pritom je naglasak na većoj fleksibilnosti strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, brojnijim mogućnostima za učenje kroz rad i naukovanje te boljem osiguravanju kvalitete.

Njome se zamjenjuje Preporuka o EQAVET-u (Europskom referentnom okviru za osiguranje kvalitete u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju) i donosi se ažurirani okvir EQAVET-a s pokazateljima kvalitete i deskriptorima, a Preporuka o ECVET-u stavlja se izvan snage.

Kako bi potaknula te reforme, Komisija podupire centre izvrsnosti strukovnog obrazovanja i osposobljavanja (CoVE), u kojima lokalni partneri razvijaju „ekosustave vještina”. Oni će potaknuti regionalni, gospodarski i društveni razvoj, inovacije i strategije pametne specijalizacije.

Deklaracija iz Osnabrücka iz 2020.

Ministri nadležni za strukovno obrazovanje i osposobljavanje iz država članica EU-a, zemalja kandidatkinja, zemalja EGP-a i EFTA-e (Europskoga gospodarskog prostora i Europskog udruženja slobodne trgovine), europski socijalni partneri i Europska komisija podržali su 30. studenoga 2020. Deklaraciju iz Osnabrücka o strukovnom obrazovanju i osposobljavanju kao pokretaču oporavka i pravedne tranzicije na digitalna i zelena gospodarstva. 

Podržavaju je europske udruge europskih pružatelja SOO-a (VET4EU2) i predstavnici polaznika SOO-a (OBESSU, Europska mreža za naučnike). 

U njoj se iznose nove političke mjere za razdoblje 2021. – 2025., kojima se dopunjuje Preporuka Vijeća o strukovnom obrazovanju i osposobljavanju za održivu konkurentnost, socijalnu pravednost i otpornost: 

 • promicanje otpornosti i izvrsnosti kroz kvalitetno, inkluzivno i fleksibilno strukovno obrazovanje i osposobljavanje 
 • uspostava nove kulture cjeloživotnog učenja s naglaskom na važnosti kontinuiranog strukovnog obrazovanja i osposobljavanja te digitalizacije 
 • poticanje održivosti SOO-a 
 • razvijanje europskog područja obrazovanja i osposobljavanja i međunarodnog SOO-a. 

Savjetodavni odbor za strukovnu izobrazbu podržao je mišljenje o budućnosti SOO-a koje će pridonijeti Komisijinim politikama nakon 2020.

Daljnji koraci u politici EU-a u području SOO-a

 • Europski referentni okvir za osiguranje kvalitete u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju (EQAVET) referentni je instrument osmišljen radi lakšeg promicanja i praćenja kontinuiranog poboljšavanja sustava SOO-a u državama članicama EU-a na temelju zajednički prihvaćenih preporuka. Više informacija možete pronaći na stranicama EQAVET-a.
   
 • U Preporuci Vijeća o Europskom okviru za kvalitetna i učinkovita naukovanja navodi se 14 ključnih kriterija prema kojima bi se države EU-a i dionici trebali ravnati pri razvijanju visokokvalitetnog i učinkovitog naukovanja.
   
 • Europski savez za naukovanje, osnovan 2013., potaknuo je države članice EU-a, Europsko udruženje slobodne trgovine, zemlje kandidatkinje i više od 230 dionika da se zauzmu za bolju ponudu, kvalitetu i ugled naukovanja. Ciljevima Saveza nedavno je dodana i mobilnost naučnika.
   
 • Europska mreža za naučnike uspostavljena je kako bi se u raspravama o SOO-u i naukovanju čuo i glas mladih naučnika.
   
 • Europski tjedan vještina stečenih u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju, koji se od 2016. održava svake godine, kampanja je koja se provodi u cijeloj Europi kako bi se povećali privlačnost i ugled SOO-a.
   
 • Cilj je Radne skupine za SOO u sklopu okvira „ET 2020.” pomoći oblikovateljima politika i ostalim dionicima u oblikovanju politika i praksi. Posljednja radna skupina u razdoblju 2018. – 2020. bavila se inovacijama i digitalizacijom u području SOO-a i višeg SOO-a na razini sustava. 
   
 • Međuagencijska skupina za tehničko i strukovno obrazovanje i osposobljavanje (IAG-TVET), koju vodi UNESCO, osigurava koordinaciju aktivnosti među ključnim međunarodnim organizacijama – među ostalim i Komisije – koje se bave politikama, programima i istraživanjem u području tehničkog i strukovnog obrazovanja i osposobljavanja.

Financijski instrumenti za potporu politici SOO-a:

 • Okvirna financijska sredstva dodijeljena programu Erasmus+ iznose 14,774 milijarde eura, od čega su za SOO u razdoblju od 2014. do 2020. namijenjene gotovo 3 milijarde. Svake godine priliku za mobilnost u okviru programa Erasmus+ iskoristi oko 130 000 polaznika i 20 000 zaposlenih u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju. 

  Osim toga, godišnje se gotovo 500 projekata u području SOO-a financira u okviru strateških partnerstava programa Erasmus+, a u okviru samog programa financiraju se i druge aktivnosti, kao što je udruženje sektorskih vještina.
   
 • Europski socijalni fond (ESF) važna je financijska poluga za SOO. Tematski je cilj ESF-a u razdoblju od 2014. do 2020. dodijeliti znatna proračunska sredstva mjerama kojima se podupire SOO. Gotovo 15 milijardi eura namijenjeno je, među ostalim, poboljšanju jednakog pristupa cjeloživotnom učenju, promicanju fleksibilnih puteva učenja te poboljšanju relevantnosti sustava obrazovanja i osposobljavanja na tržištu rada.

Europska suradnja u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja počela je još 2002., u okviru Kopenhaškog procesa, a s vremenom je pojačana, primjerice donošenjem Izjave iz Brugesa i Zaključaka iz Rige.

Rad Komisije u području SOO-a podupiru dvije agencije: