Politike EU-a u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja
Strukovno obrazovanje i osposobljavanje ključan je element sustava cjeloživotnog učenja, putem kojih građani stječu znanje, vještine i kompetencije potrebne za određena zanimanja i na tržištu rada.

Što je strukovno obrazovanje i osposobljavanje (SOO)?

Strukovno obrazovanje i osposobljavanje namijenjeno je ispunjavanju potreba gospodarstva, a usto omogućuje stjecanje vještina važnih za osobni razvoj i aktivno građanstvo. SOO može povećati uspješnost poduzeća i konkurentnost te pridonijeti istraživanjima i inovacijama, a osnova je i za uspješno zapošljavanje i socijalnu politiku.

Sustavi SOO-a u Europi mogu se osloniti na dobro razvijenu mrežu pružatelja strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, u čijem upravljanju sudjeluju socijalni partneri, odnosno poslodavci i sindikati, te različita tijela, kao što su komore, odbori i vijeća.

Sustavi SOO-a obuhvaćaju inicijalno i kontinuirano strukovno obrazovanje i osposobljavanje.

Inicijalno strukovno obrazovanje i osposobljavanje obično se provodi u srednjoj školi, prije zapošljavanja, i to u školskom okruženju (gdje se učenje većinom odvija u učionici) ili u radnom okruženju (u centrima za osposobljavanje ili u poduzećima). To ovisi o sustavu obrazovanja i osposobljavanja u pojedinim zemljama, ali i o strukturi njihova gospodarstva.

Kontinuirano strukovno obrazovanje i osposobljavanje slijedi nakon inicijalnog obrazovanja i osposobljavanja ili nakon zapošljavanja. Cilj SOO-a je nadogradnja znanja, stjecanje novih vještina, prekvalifikacija i unapređenje osobnog i profesionalnog razvoja. Obično se provodi u radnom okruženju, gdje se i odvija veći dio procesa učenja.

U prosjeku 50 % mladih u Europi u dobi od 15 do 19 godina sudjeluje u inicijalnom strukovnom obrazovanju i osposobljavanju u srednjoj školi, no prosjek EU-a ne odražava znatne geografske razlike, odnosno to da je postotak sudjelovanja ponegdje 15 %, a drugdje viši od 70 %.

Prioriteti EU-a u području SOO-a

Europska suradnja u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja pojačana je Izjavom iz Brugesa i Zaključcima iz Rige.

U njima se iznose dogovori institucija EU-a, država članica, zemalja kandidatkinja i zemalja Europskog gospodarskog prostora, socijalnih partnera te europskih pružatelja strukovnog obrazovanja i osposobljavanja o ciljevima za razdoblje od 2015. do 2020.:

 • promicanje učenja kroz rad u svim oblicima, pri čemu se posebna pozornost pridaje naukovanju, uključivanjem socijalnih partnera, poduzeća, komora i pružatelja usluga strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, kao i poticanjem inovacija i poduzetništva
 • daljnji razvoj mehanizama osiguranja kvalitete u skladu s preporukom o uspostavi Europskog referentnog okvira za osiguranje kvalitete u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju (EQAVET) i uspostava sustava kontinuiranog informiranja i davanja povratnih informacija u sustavima za inicijalno i kontinuirano strukovno obrazovanje i osposobljavanje na temelju ishoda učenja
 • poboljšanje pristupa SOO-u i kvalifikacijama za sve kroz fleksibilnije i propusnije sustave, posebice ponudom učinkovitih i integriranih smjernica te omogućivanjem validacije neformalnog i informalnog učenja
 • daljnje jačanje ključnih kompetencija u kurikulumu za SOO te osiguravanje djelotvornijih mogućnosti stjecanja ili razvoja tih vještina kroz inicijalni i kontinuirani SOO
 • uvođenje sustavnih pristupa inicijalnom i kontinuiranom stručnom razvoju nastavnika, voditelja osposobljavanja i mentora u školskom i radnom okruženju te pružanje prilika za takav razvoj.

Savjetodavni odbor za strukovnu izobrazbu podržao je mišljenje o budućnosti SOO-a koje će pridonijeti Komisijinim politikama nakon 2020.

Najnoviji razvoj događaja

Komisija je 1. srpnja 2020. predstavila ambiciozan program za oporavak od pandemije bolesti COVID-19 u području zapošljavanja i socijalne politike, s naglaskom na vještine i SOO. 

Riječ je o značajnim doprinosima europskom planu oporavka predsjednice von der Leyen. Prijedlozi uključuju:

 • Komunikaciju Komisije o Programu vještina za Europu za održivu konkurentnost, socijalnu pravednost i otpornost. U Komunikaciji je predstavljeno 12 mjera EU-a za potporu partnerstvima za vještine, usavršavanje i prekvalifikaciju te osnaživanje cjeloživotnog učenja. 

  Jedan od glavnih ciljeva Komunikacije bit će novi pakt za vještine, koji će se pokrenuti tijekom tjedna vještina u studenome 2020. U njemu se utvrđuju ambiciozni kvantitativni ciljevi na razini EU-a i opisuje kako će EU podupirati ulaganja u vještine. 
   
 • Komunikaciji je priložen radni dokument službi Komisije o evaluaciji Preporuke Vijeća iz 2012. o vrednovanju neformalnog i informalnog učenja.
   
 • Cilj je Komisijina prijedloga za preporuku Vijeća o strukovnom obrazovanju i osposobljavanju (SOO) za održivu konkurentnost, socijalnu pravednost i otpornost osigurati da u okviru SOO-a radna snaga, bez obzira na godine, stekne vještine koje će biti korisne za oporavak od pandemije bolesti COVID-19 te za zelenu i digitalnu tranziciju, i to na socijalno pravedan način. 

  U njemu se predlažu mjere na razini EU-a za potporu reformi SOO-a i jasni kvantitativni ciljevi. Prijedlogu je priložen radni dokument službi Komisije.

Rad Komisije u području SOO-a podupiru dvije agencije:

Kako EU promiče SOO?

Financijski instrumenti za potporu politici SOO-a:

 • Okvirna financijska sredstva dodijeljena programu Erasmus+ iznose 14,774 milijarde eura, od čega su za SOO u razdoblju od 2014. do 2020. namijenjene gotovo 3 milijarde. Svake godine priliku za mobilnost u okviru programa Erasmus+ iskoristi oko 130 000 polaznika i 20 000 zaposlenih u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju. Osim toga, gotovo 500 projekata u području SOO-a godišnje financira se u okviru strateških partnerstava programa Erasmus+, a u okviru samog programa financiraju se i druge aktivnosti, kao što je udruženje sektorskih vještina.
 • Europski socijalni fond (ESF) važna je financijska poluga za SOO. Tematski je cilj ESF-a u razdoblju od 2014. do 2020. dodijeliti znatna proračunska sredstva mjerama kojima se podupire SOO. Gotovo 15 milijardi eura namijenjeno je, među ostalim, poboljšanju jednakog pristupa cjeloživotnom učenju, promicanju fleksibilnih puteva učenja te poboljšanju relevantnosti sustava obrazovanja i osposobljavanja na tržištu rada.