Politike EU-a u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja (SOO)

Strukovno obrazovanje i osposobljavanje (SOO) ključan je element sustava cjeloživotnog učenja putem kojega građani stječu znanje, umijeća, vještine i kompetencije potrebne za određena zanimanja ili općenito na tržištu rada.

Što je SOO?

Strukovno obrazovanje i osposobljavanje (SOO) ključan je element sustava cjeloživotnog učenja putem kojega građani stječu znanje, umijeća, vještine i kompetencije potrebne za određena zanimanja ili općenito na tržištu rada. Osim što odgovara potrebama gospodarstva, učenicima omogućuje stjecanje vještina za osobni razvoj i aktivno građanstvo. SOO pridonosi uspješnosti poduzeća, konkurentnosti, istraživanjima i inovacijama, a i ključan je element u zapošljavanju i socijalnoj politici.

Sustavi SOO-a u Europi mogu se osloniti na dobro razvijenu mrežu pružatelja strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, a temelje se na strukturama upravljanja u koje su uključeni socijalni partneri (poslodavci i sindikati) iz različitih tijela (komora, odbora, vijeća itd.). Sustavi SOO-a sastoje se od inicijalnog i kontinuiranog obrazovanja i osposobljavanja:

 1. Inicijalno strukovno obrazovanje i osposobljavanje obično se provodi u srednjoj školi, prije zapošljavanja, i to u školskom okruženju (gdje se učenje većinom odvija u učionici) ili u radnom okruženju, a treba biti što sličnije iskustvu iz stvarnog života (u školi, centrima za osposobljavanje ili u poduzećima; tipičan je primjer naukovanje). To u velikoj mjeri ovisi o sustavu obrazovanja i osposobljavanja u pojedinim zemljama, ali i o strukturi njihova gospodarstva.
 2. Kontinuirano strukovno obrazovanje i osposobljavanje slijedi nakon inicijalnog obrazovanja i osposobljavanja ili nakon zapošljavanja. Usmjereno je na usavršavanje ili nadogradnju znanja i sposobnosti, stjecanje novih vještina, prekvalifikaciju radi promjene posla ili nastavak osobnog i profesionalnog razvoja. Obično se provodi u radnom okruženju, gdje se i odvija veći dio procesa učenja.

U prosjeku 50 % mladih u Europi u dobi od 15 do 19 godina sudjeluje u inicijalnom strukovnom obrazovanju i osposobljavanju (u srednjoj školi), no taj prosjek ne odražava znatne geografske razlike, odnosno to da je postotak sudjelovanja ponegdje niži od 15 %, a drugdje viši od 70 % (vidjeti podatke u nastavku).

Prioriteti EU-a za strukovno obrazovanje i osposobljavanje (2015. – 2020.)

Europska suradnja u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja (pokrenuta 2002. u Kopenhagenu) pojačana je Izjavom iz Brugesa iz 2010. i Zaključcima iz Rige iz 2015., u kojima su se EU, zemlje kandidatkinje, zemlje Europskog gospodarskog prostora, socijalni partneri iz EU-a, Europska komisija i europski pružatelji strukovnog obrazovanja i osposobljavanja dogovorili o ciljevima za razdoblje od 2015. do 2020.:

 1. promicanje učenja kroz rad u svim oblicima, pri čemu se posebna pažnja pridaje naukovanju, uključivanjem socijalnih partnera, poduzeća, komora i pružatelja usluga strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, kao i poticanjem inovacija i poduzetništva
 2. daljnji razvoj mehanizama osiguranja kvalitete u okviru SOO-a u skladu s preporukom Europskog referentnog okvira za osiguranje kvalitete u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju (EQAVET) i, u sklopu sustava osiguravanja kvalitete, uspostava sustava kontinuiranog informiranja i davanja povratnih informacija u sustavima za inicijalno i kontinuirano strukovno obrazovanje i osposobljavanje na temelju ishoda učenja
 3. poboljšanje pristupa SOO-u i kvalifikacijama za sve kroz fleksibilnije i propusnije sustave, posebno ponudom učinkovitih i integriranih smjernica te omogućivanjem validacije neformalnog i informalnog učenja
 4. daljnje jačanje ključnih kompetencija u kurikulumu za SOO te osiguravanje učinkovitijih mogućnosti stjecanja ili razvoja tih vještina kroz inicijalni i kontinuirani SOO
 5. uvođenje sistematskih pristupa inicijalnom i kontinuiranom stručnom razvoju nastavnika, voditelja osposobljavanja i mentora u školskom i radnom okruženju te uvođenje prilika za takav razvoj

Rad Komisije u području SOO-a podupiru dvije agencije:

Što se poduzima u području SOO-a na razini EU-a?

 • Europski savez za naukovanje, pokrenut 2013., potaknuo je države članice EU-a, Europsko udruženje slobodne trgovine, zemlje kandidatkinje i više od 230 dionika da se zauzmu za bolju ponudu, kvalitetu i ugled naukovanja. Ciljevima Saveza nedavno je dodana i mobilnost naukovanja.
 • Cilj je Radne skupine za SOO u okviru „ET 2020.” pomoći oblikovateljima politika i ostalim dionicima u oblikovanju politika i praksi koje bi nastavnicima i predavačima omogućile da ostvare sav svoj potencijal i pridonesu poboljšanju naukovanja i učenja kroz rad.

Financijski instrumenti za potporu politici SOO-a

 • Inicijalna ukupna indikativna financijska sredstva dodijeljena programu Erasmus+ iznose 14,774 milijarde eura, od čega su za SOO u razdoblju od 2014. do 2020. namijenjene gotovo 3 milijarde eura. Svake godine priliku za mobilnost u okviru programa Erasmus+ iskoristi oko 130 000 učenika i 20 000 zaposlenih u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju. Osim toga, gotovo 500 projekata u području SOO-a godišnje financira se u okviru strateških partnerstava programa Erasmus+, a u okviru samog programa financiraju se i druge aktivnosti poput udruženja sektorskih vještina (uključujući plan za sektorsku suradnju).
 • Europski socijalni fond (ESF) važna je financijska poluga za SOO. Tematski je cilj ESF-a u razdoblju od 2014. do 2020. dodijeliti znatna proračunska sredstva mjerama kojima se podupire SOO. Gotovo 15 milijardi eura namijenjeno je, među ostalim, poboljšanju jednakog pristupa cjeloživotnom učenju i promicanju fleksibilnih puteva učenja te poboljšanju relevantnosti sustava obrazovanja i osposobljavanja na tržištu rada.