Politika EU v oblasti odborného vzdělávání a přípravy

Odborné vzdělávání a příprava (OVP) je klíčovým prvkem systémů celoživotního učení, které umožňují lidem získat znalosti, know-how, dovednosti nebo schopnosti požadované v konkrétních profesích nebo obecněji na trhu práce.

Co je to OVP?

Odborné vzdělávání a příprava (OVP) je klíčovým prvkem systémů celoživotního učení, které umožňují lidem získat znalosti, know-how, dovednosti nebo schopnosti požadované v konkrétních profesích nebo obecněji na trhu práce. Reaguje na potřeby ekonomiky, ale poskytuje studentům dovednosti i pro osobní rozvoj a aktivní občanství. Odborné vzdělávání a příprava přispívá k výkonnosti podniků, konkurenceschopnosti, výzkumu a inovacím a je zásadní pro politiku zaměstnanosti a sociální politiku.

Systémy odborného vzdělávání a přípravy v Evropě se mohou spoléhat na dobře rozvinutou síť poskytovatelů odborného vzdělávání a přípravy. Jsou založeny na strukturách řízení, do nichž jsou zapojeni sociální partneři (zaměstnavatelé, odbory) v různých subjektech (komory, výbory, rady atd.). Systémy odborného vzdělávání a přípravy sestávají z počátečního a dalšího odborného vzdělávání a přípravy:

 1. Počáteční odborné vzdělávání a příprava (počáteční OVP) se obvykle provádí na úrovni vyššího sekundárního vzdělávání před vstupem do pracovního života. Realizuje se ve školním prostředí (většinou se učí ve třídě) nebo v rámci praxe, která se organizuje tak, aby co nejvíce odpovídala reálným podmínkám (buď ve školách, vzdělávacích střediscích nebo podnicích, přičemž nejtypičtějším příkladem zde je učňovská příprava). Která z těchto možností je zvolena, do značné míry závisí na systému vzdělávání a odborné přípravy v každé zemi, ale také na struktuře jejího hospodářství.
 2. Další odborné vzdělávání a příprava (další OVP) probíhá po počátečním vzdělávání a odborné přípravě nebo až poté, co lidé vstoupí do pracovního života. Jeho cílem je zlepšit nebo prohloubit znalosti nebo schopnosti, osvojit si nové dovednosti, přeškolit se při kariérním postupu nebo pokračovat v osobním a profesním rozvoji. Další OVP vychází většinou z daného pracoviště a tam také probíhá většina učebního procesu.

Počátečního odborného vzdělávání a přípravy (na úrovni vyššího sekundárního vzdělávání) se účastní v průměru 50 % mladých Evropanů ve věku 15–19 let. Za tímto průměrem se však skrývají značné zeměpisné rozdíly od míry účasti nižší než 15 % až po více než 70 % (viz média níže).

Priority EU pro odborné vzdělávání a přípravu v období 2015-2020

Evropská spolupráce v oblasti odborného vzdělávání a přípravy (zahájená v Kodani v roce 2002) byla dále posílena v komuniké ze zasedání v Bruggách z roku 2010 a v závěrech z Rigy z roku 2015, kde se EU, kandidátské země, země Evropského hospodářského prostoru, sociální partneři EU, Evropská komise a evropští poskytovatelé odborného vzdělávání a přípravy dohodli na souboru výstupů pro období 2015–2020:

 1. podpora učení se prací ve všech jeho podobách se zvláštní pozorností věnovanou učňovské přípravě, a to prostřednictvím zapojení sociálních partnerů, podniků, komor a poskytovatelů odborného vzdělávání a přípravy a rovněž prostřednictvím podpory inovací a podnikání
 2. další rozvoj mechanismů zajišťování kvality v oblasti odborného vzdělávání a přípravy v souladu s doporučením evropského referenčního rámce pro zajišťování kvality (viz oddíl níže) a zavedení průběžného informování a cyklické zpětné vazby v systémech počátečního a dalšího OVP, které budou fungovat na základě výsledků učení v rámci systémů zajišťování kvality
 3. lepší přístup k odbornému vzdělávání a přípravě a kvalifikacím pro všechny prostřednictvím pružnějších a propustnějších systémů, zejména poskytováním účinných a integrovaných poradenských služeb a díky validaci neformálního a informálního učení
 4. další posílení klíčových kompetencí v rámci osnov odborného vzdělávání a přípravy a účinnější příležitosti k získání nebo rozvoji těchto dovedností v rámci počátečního i dalšího odborného vzdělávání a přípravy
 5. zavedení systematických přístupů a příležitostí k počátečnímu a dalšímu profesnímu rozvoji učitelů, školitelů a mentorů v oblasti odborného vzdělávání a přípravy, a to jak ve školách, tak na pracovištích, kde probíhá praxe

Práci Komise v oblasti odborného vzdělávání a přípravy podporují dvě agentury:

 • Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop) pomáhá rozvíjet evropské politiky v oblasti odborného vzdělávání a přípravy. Přispívá k jejich provádění, přičemž se opírá o svou výzkumnou a analytickou činnost, jakož i informace o systémech odborného vzdělávání a přípravy, o potřebách a poptávce po konkrétních dovednostech v EU.
 • Evropská nadace odborného vzdělávání (ETF) přispívá v rámci politik vnějších vztahů EU k rozvoji lidského kapitálu, tzn. že prostřednictvím zlepšení systémů odborného vzdělávání a přípravy přispívá k celoživotnímu rozvoji dovedností a schopností jednotlivců.

Co pro odborné vzdělávání a přípravu dělá EU?

 • Cílem každoročního Evropského týdne odborných dovedností, jež se konal poprvé v roce 2016, je formou celoevropské kampaně zvýšit přitažlivost a image odborného vzdělávání a přípravy.
 • Evropská aliance pro učňovskou přípravu, která byla zřízena v roce 2013, účinně mobilizovala členské státy EU, Evropské sdružení volného obchodu a kandidátské země EU a více než 230 zúčastněných stran, aby se angažovaly ve prospěch lepší nabídky, kvality a image učňovské přípravy. V poslední době byla k cílům aliance doplněna také mobilita učňů.

Finanční nástroje podporující politiku v oblasti odborného vzdělávání a přípravy

 • V programu Erasmus+ je k dispozici (počáteční) celkový orientační finanční příděl ve výši 14,774 miliardy eur. Z této částky jsou na odborné vzdělávání a přípravu v období 2014–2020 přiděleny téměř 3 miliardy eur. Každý rok využije možností mobility v rámci programu Erasmus+ 130 000 účastníků odborného vzdělávání a přípravy a 20 000 pracovníků v této oblasti. Kromě toho se financuje téměř 500 projektů odborného vzdělávání a přípravy ročně v rámci strategických partnerství Erasmus+. Finanční prostředky programu se rovněž využívají na další činnosti, jako jsou aliance odvětvových dovedností (včetně plán odvětvové spolupráce).
 • Evropský sociální fond (ESF) je důležitým finančním nástrojem pro odborné vzdělávání a přípravu. Od roku 2014 do roku 2020 má ESF tematický cíl, který přiděluje významný objem finančních prostředků na opatření podporující odborné vzdělávání a přípravu. Téměř 15 miliard eur bylo určeno mimo jiné na posílení rovného přístupu k celoživotnímu učení a k podpoře flexibilních způsobů vzdělávání a také ke zvýšení významu systémů vzdělávání a odborné přípravy pro trh práce.