Politika EU v oblasti odborného vzdělávání a přípravy
Odborné vzdělávání a příprava jsou klíčovým prvkem systémů celoživotního učení, v jehož rámci občané získávají znalosti, dovednosti a kompetence požadované v konkrétních profesích a na trhu práce.

Co rozumíme pod pojmem „odborné vzdělávání a příprava“

Odborné vzdělávání a příprava reagují na potřeby ekonomiky, ale poskytují studentům také dovednosti, které mají význam i pro osobní rozvoj a aktivní občanství. Navíc mohou přispět k výkonnosti podniků, konkurenceschopnosti, výzkumu a inovacím. Naprosto zásadní jsou pak pro úspěch politiky zaměstnanosti a sociální politiky.

Systémy odborného vzdělávání a přípravy v Evropě se mohou spoléhat na dobře rozvinutou síť poskytovatelů tohoto typu vzdělání. Tyto sítě jsou řízeny na základě zapojení sociálních partnerů, jako jsou zaměstnavatelé a odborové svazy, a v různých orgánech, například v komorách, výborech a radách.

Systémy odborného vzdělávání a přípravy sestávají z počátečního a dalšího odborného vzdělávání a přípravy.

Počáteční odborné vzdělávání a příprava (počáteční OVP) obvykle probíhá na úrovni vyššího sekundárního vzdělávání před vstupem do pracovního života. Realizuje se buď ve školním prostředí (zejména ve třídách), nebo v prostředí zaměřeném na pracovní činnosti, jako jsou školicí střediska a podniky. Konkrétní podoba se v jednotlivých zemích liší v závislosti na vnitrostátních systémech vzdělávání a odborné přípravy a na hospodářských strukturách.

Další odborné vzdělávání a příprava (další OVP) navazuje na počáteční vzdělávání a odbornou přípravu nebo probíhá až poté, co lidé vstoupí do pracovního života. Jeho cílem je prohloubit znalosti, pomoci občanům získat nové dovednosti, rekvalifikaci a další osobní a profesní rozvoj. Další OVP vychází většinou z daného pracoviště a tam také probíhá většina učebního procesu.

Počátečního odborného vzdělávání a přípravy (na úrovni vyššího sekundárního vzdělávání) se účastní v průměru 50 % mladých Evropanů ve věku 15–19 let. Hodnota průměru EU však poněkud zastírá významné zeměpisné rozdíly – v rozmezí od 15 % do více než 70 %.

Priority EU v oblasti odborného vzdělávání a přípravy

Evropská spolupráce v oblasti odborného vzdělávání a přípravy byla dále posílena v komuniké ze zasedání v Bruggách a v závěrech z Rigy.

Orgány EU, členské státy, kandidátské země a země Evropského hospodářského prostoru, sociální partneři a evropští poskytovatelé odborného vzdělávání a přípravy se dohodli na souboru požadovaných výsledků pro období 2015–2020:

 • podpora učení se prací ve všech jeho podobách se zvláštní pozorností věnovanou učňovské přípravě, a to prostřednictvím zapojení sociálních partnerů, podniků, komor a poskytovatelů odborného vzdělávání a přípravy a rovněž prostřednictvím podpory inovací a podnikání
 • další rozvoj mechanismů zajišťování kvality v oblasti odborného vzdělávání a přípravy (OVP) v souladu s doporučením o zavedení evropského referenčního rámce pro zajišťování kvality v oblasti odborného vzdělávání a přípravy (EQAVET) a zavedení průběžného informování a cyklické zpětné vazby v systémech počátečního OVP a dalšího OVP na základě výsledků učení
 • lepší přístup k odbornému vzdělávání a přípravě a kvalifikacím pro všechny prostřednictvím pružnějších a propustnějších systémů, zejména poskytováním účinných a integrovaných poradenských služeb a díky validaci neformálního a informálního učení
 • posílení klíčových kompetencí v rámci osnov odborného vzdělávání a přípravy a účinnější příležitosti k získání nebo rozvoji těchto dovedností v rámci počátečního i dalšího odborného vzdělávání a přípravy
 • zavedení systematických přístupů a příležitostí k počátečnímu a dalšímu profesnímu rozvoji učitelů, školitelů a mentorů v oblasti odborného vzdělávání a přípravy, a to jak ve školách, tak na pracovištích, kde probíhá praxe

K činnosti Evropské komise v oblasti tvorby politik po roce 2020 přispěje také stanovisko k budoucnosti odborného vzdělávání a přípravy, které schválil Poradní výbor pro odborné vzdělávání.

Aktuální situace

Dne 1. července 2020 předložila Komise ambiciózní program na podporu úsilí o oživení v oblasti zaměstnanosti a sociální politiky po skončení pandemie COVID-19. Důraz se klade na dovednosti, odborné vzdělávání a přípravu. 

Tyto návrhy jsou důležitým příspěvkem k plánu na podporu oživení Evropy, který představila předsedkyně Komise von der Leyenová. Program zahrnuje:

 • Sdělení Komise o Evropské agendě dovedností pro udržitelnou konkurenceschopnost, sociální spravedlnost a odolnost. Sdělení představuje 12 opatření EU zaměřených na podporu partnerství v oblasti dovedností, zvyšování kvalifikace a rekvalifikace a na podporu celoživotního vzdělávání. 

  Hlavním bodem sdělení je nový pakt o dovednostech, který má být zahájen v listopadu 2020 v průběhu tzv. Evropského týdne odborných dovedností. Pakt stanoví ambiciózní kvantitativní cíle na úrovni Evropské unie a nastiňuje, jakým způsobem bude EU podporovat investice do dovedností. 
   
 • Ke sdělení je připojen pracovní dokument útvarů Komise o hodnocení doporučení Rady z roku 2012 o validaci neformálního a informálního učení.
   
 • Účelem návrhu Komise na doporučení Rady týkající se odborného vzdělávání a přípravy pro udržitelnou konkurenceschopnost, sociální spravedlnost a odolnost je zajistit, aby odborné vzdělávání a příprava vybavily pracovníky – mladé i staré – takovými dovednostmi, které jim pomohou při oživení ekonomiky po skončení pandemie COVID-19 a při ekologické a digitální transformaci, a to sociálně spravedlivým způsobem. 

  Návrh předkládá opatření na úrovni EU na podporu reformy odborného vzdělávání a přípravy s jasnými kvantitativními cíli. Spolu s návrhem byl zveřejněn pracovní dokument útvarů Komise.

Práci Komise v oblasti odborného vzdělávání a přípravy podporují dvě agentury:

 • Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop) pomáhá rozvíjet evropské politiky v oblasti odborného vzdělávání a přípravy. Přispívá k jejich provádění, přičemž se opírá o svou výzkumnou a analytickou činnost a o informace o systémech, politikách a postupech odborného vzdělávání a přípravy a o potřebách konkrétních dovedností v EU a poptávce po nich.
 • Evropská nadace odborného vzdělávání (ETF) přispívá k celoživotnímu rozvoji dovedností a schopností jednotlivců v rámci politik vnějších vztahů EU.

Jak EU odborné vzdělávání a přípravu podporuje?

Finanční nástroje podporující politiku v oblasti odborného vzdělávání a přípravy:

 • V programu Erasmus+ je k dispozici orientační finanční příděl ve výši 14,774 miliardy eur. Z této částky jsou na odborné vzdělávání a přípravu v období 2014–2020 přiděleny téměř 3 miliardy eur. Každý rok využije možností mobility v rámci programu Erasmus+ 130 000 účastníků odborného vzdělávání a přípravy a 20 000 pracovníků v této oblasti. Kromě toho se v rámci strategických partnerství Erasmus+ financuje téměř 500 projektů odborného vzdělávání a přípravy ročně. Finanční prostředky programu se rovněž využívají na další činnosti, jako jsou aliance odvětvových dovedností.
 • Evropský sociální fond (ESF) je důležitým finančním nástrojem pro odborné vzdělávání a přípravu. Od roku 2014 do roku 2020 má ESF tematický cíl, který přiděluje významný objem finančních prostředků na opatření podporující odborné vzdělávání a přípravu. Téměř 15 miliard eur bylo kromě dalších účelů určeno na posílení rovného přístupu k celoživotnímu učení a k podpoře flexibilních způsobů vzdělávání a také ke zvýšení významu systémů vzdělávání a odborné přípravy pro trh práce.