Politika EU v oblasti odborného vzdělávání a přípravy

Odborné vzdělávání a příprava jsou klíčovým prvkem systémů celoživotního učení, v jehož rámci mohou občané získat znalosti, dovednosti a kompetence požadované v konkrétních profesích a na trhu práce.

Co je odborné vzdělávání a příprava?

Odborné vzdělávání a příprava reagují na potřeby ekonomiky, ale studentům také poskytují dovednosti, které mají význam i pro osobní rozvoj a aktivní občanství. 

Navíc může odborné vzdělávání a příprava přispět k výkonnosti podniků, konkurenceschopnosti, výzkumu a inovacím. Naprosto zásadní jsou pak pro úspěch politiky zaměstnanosti a sociální politiky.

Systémy odborného vzdělávání a přípravy v Evropě se mohou spolehnout na dobře rozvinutou síť zúčastněných subjektů. Tyto sítě jsou řízeny na základě zapojení sociálních partnerů, jako jsou zaměstnavatelé a odborové svazy, a v různých orgánech, například v komorách, výborech a radách.

Systémy odborného vzdělávání a přípravy sestávají z počátečního a dalšího odborného vzdělávání a přípravy.

Počáteční odborné vzdělávání a příprava (počáteční OVP) obvykle probíhá na úrovni vyššího sekundárního a postsekundárního vzdělávání před vstupem do pracovního života. 

Realizuje se buď ve školním prostředí (zejména ve třídách), nebo v prostředí zaměřeném na pracovní činnosti, jako jsou školicí střediska a podniky. Konkrétní podoba se v jednotlivých zemích liší v závislosti na vnitrostátních systémech vzdělávání a odborné přípravy a na hospodářských strukturách.

Další odborné vzdělávání a příprava (další OVP) navazuje na počáteční vzdělávání a odbornou přípravu nebo probíhá až poté, co lidé vstoupí do pracovního života. Jeho cílem je prohloubit znalosti, pomoci občanům získat nové dovednosti, rekvalifikaci a další osobní a profesní rozvoj. 

Další OVP vychází většinou z daného pracoviště a tam také probíhá většina učebního procesu.

Počátečního odborného vzdělávání a přípravy (na úrovni vyššího sekundárního vzdělávání) se účastní v průměru 50 % mladých Evropanů ve věku 15–19 let. Hodnota průměru EU však poněkud zastírá významné zeměpisné rozdíly – v rozmezí od 15 % do více než 70 %.

Politika EU v oblasti odborného vzdělávání a přípravy a úsilí o oživení po skončení pandemie COVID-19

Dne 1. července 2020 předložila Komise ambiciózní program na podporu úsilí o oživení v oblasti zaměstnanosti a sociální politiky po skončení pandemie COVID-19. Důraz se klade na dovednosti, odborné vzdělávání a přípravu. 

Tyto návrhy jsou důležitým příspěvkem k plánu na podporu oživení Evropy, který představila předsedkyně Komise von der Leyenová. Program zahrnuje:

 • Sdělení Komise o Evropské agendě dovedností pro udržitelnou konkurenceschopnost, sociální spravedlnost a odolnost. Sdělení představuje 12 opatření EU zaměřených na podporu partnerství v oblasti dovedností, zvyšování kvalifikace a rekvalifikace a na podporu celoživotního vzdělávání.

  Hlavním bodem sdělení je Pakt dovedností, který byl zahájen v listopadu 2020 v průběhu tzv. Evropského týdne odborných dovedností. Jeho prostřednictvím by měly různé zúčastněné strany pomáhat zvyšovat kvalifikaci nebo rekvalifikovat osoby v produktivním věku – případně také díky různým partnerstvím. 
   
 • Ke sdělení je připojen pracovní dokument útvarů Komise o hodnocení doporučení Rady z roku 2012 o validaci neformálního a informálního učení.
   
 • Účelem návrhu Komise na doporučení Rady týkající se odborného vzdělávání a přípravy pro udržitelnou konkurenceschopnost, sociální spravedlnost a odolnost je zajistit, aby odborné vzdělávání a příprava vybavily pracovníky – mladé i staré – takovými dovednostmi, které jim pomohou při oživení ekonomiky po skončení pandemie covidu-19 a při ekologické a digitální transformaci, a to sociálně spravedlivým způsobem. Rada EU tento návrh 24. listopadu 2020 přijala.

  Návrh předkládá opatření na úrovni EU na podporu reformy odborného vzdělávání a přípravy s jasnými kvantitativními cíli. Spolu s návrhem byl zveřejněn pracovní dokument útvarů Komise.

Nejnovější vývoj politiky EU v oblasti odborného vzdělávání a přípravy

Doporučení Rady EU z roku 2020 týkající se odborného vzdělávání a přípravy

Dne 24. listopadu 2020 přijala Rada Evropské unie doporučení o odborném vzdělávání a přípravě pro udržitelnou konkurenceschopnost, sociální spravedlnost a odolnost.

Jsou v něm definovány hlavní zásady, jež by měly zajistit, aby se odborné vzdělávání a příprava dokázaly rychle přizpůsobit potřebám trhu práce a poskytovat kvalitní vzdělání mladým lidem i dospělým.

Silný důraz se klade na zvýšenou flexibilitu tohoto typu vzdělávání, na větší počet příležitostí učit se prací a v rámci učňovské přípravy a na lepší zajišťování kvality.

Doporučení rovněž nahrazuje starší doporučení o Evropském referenční rámci pro zajišťování kvality v oblasti odborného vzdělávání a přípravy (EQAVET) a zahrnuje jeho aktualizaci s ukazateli kvality a deskriptory a zároveň zrušuje doporučení o Evropském systému kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu (ECVET).

Na podporu těchto reforem Komise zřídila tzv. Centra excelence odborného vzdělávání, která sdružují místní partnery za účelem rozvoje „ekosystémů dovedností“, jež by měly přispět k regionálnímu, ekonomickému a sociálnímu rozvoji, inovacím a k vytvoření tzv. strategií pro inteligentní specializaci.

Prohlášení z Osnabrücku z listopadu 2020

Dne 30. listopadu 2020 ministři odpovědní za odborné vzdělávání a přípravu z členských států EU, kandidátských zemí, zemí EHP-ESVO (Evropského hospodářského prostoru – Evropského sdružení volného obchodu), evropští sociální partneři a zástupci Evropské komise podpořili „Prohlášení z Osnabrücku o odborném vzdělávání a přípravě jako faktoru umožňujícím oživení a spravedlivý přechod k digitální a zelené ekonomice“. 

Prohlášení podpořila také sdružení poskytovatelů odborného vzdělávání a přípravy na evropské úrovni (VET4EU2) a zástupci studentů odborného vzdělávání a přípravy (OBESSU, Evropská síť pro učňovské vzdělávání). 

V prohlášení jsou stanovena nová politická opatření na období 2021–2025, která doplňují doporučení Rady o odborném vzdělávání a přípravě pro udržitelnou konkurenceschopnost, sociální spravedlnost a odolnost: 

 • podpora odolnosti a excelence prostřednictvím kvalitního, inkluzivního a flexibilního odborného vzdělávání a přípravy 
 • zavedení nové kultury celoživotního učení s důrazem na význam dalšího odborného vzdělávání a přípravy a digitalizace 
 • podpora udržitelnosti odborného vzdělávání a přípravy 
 • vytvoření Evropského prostoru vzdělávání a odborné přípravy a podpora mezinárodní spolupráce v této oblasti 

Ke tvorbě politiky Evropské komise po roce 2020 přispěje také stanovisko k budoucnosti odborného vzdělávání a přípravy, které schválil Poradní výbor pro odborné vzdělávání.

Další opatření týkající se politiky EU v oblasti odborného vzdělávání a přípravy

 • Evropský referenční rámec pro zajišťování kvality (EQAVET) je nástroj, který členským státům na základě společně dohodnutých kritérií pomáhá prosazovat neustálé zlepšování jejich systému odborného vzdělávání a přípravy a monitorovat dosažený pokrok. Další informace jsou k dispozici na internetových stránkách EQAVET.
   
 • Doporučení Rady o Evropském rámci pro kvalitní a efektivní učňovskou přípravu určuje 14 klíčových kritérií, která by členské státy EU a zúčastněné strany měly používat v zájmu vysoké kvality a efektivity v učňovské přípravě.
   
 • Evropská aliance pro učňovskou přípravu, která byla zřízena v roce 2013, účinně mobilizovala členské státy EU, země Evropského sdružení volného obchodu a kandidátské země EU a více než 230 zúčastněných stran, aby se angažovaly ve prospěch lepší nabídky, kvality a image učňovské přípravy. V poslední době byla k cílům aliance doplněna také mobilita učňů.
   
 • Evropská síť pro učňovské vzdělávání byla zřízena, aby byly v diskusích týkajících se odborného vzdělávání a přípravy a učňovského vzdělávání zastoupeny zájmy mladých učňů.
   
 • Každoroční Evropský týden odborných dovedností, jež se konal poprvé v roce 2016, formou celoevropské kampaně zvyšuje přitažlivost a image odborného vzdělávání a přípravy.
   
 • Cílem pracovní skupiny pro odborné vzdělávání a přípravu v rámci ET 2020 je pomoci tvůrcům politik a dalším zúčastněným stranám s výběrem optimální podoby politik a postupů. Poslední pracovní skupina z let 2018–2020 se zaměřila na inovace a digitalizaci v oblasti odborného vzdělávání a přípravy (včetně vyššího) na systémové úrovni. 
   
 • Meziagenturní skupina pro technické a odborné vzdělávání a přípravu (IAG-TVET) pod vedením UNESCO zajišťuje koordinaci činností mezi hlavními mezinárodními organizacemi – mimo jiné Evropskou komisí – podílejícími se na politice, programech a výzkumu technického a odborného vzdělávání a přípravy.

Finanční nástroje podporující politiku v oblasti odborného vzdělávání a přípravy:

 • V programu Erasmus+ je k dispozici orientační finanční příděl ve výši 14,774 miliardy eur. Z této částky jsou na odborné vzdělávání a přípravu v období 2014–2020 přiděleny téměř 3 miliardy eur. Každý rok využije možností mobility v rámci programu Erasmus+ 130 000 účastníků odborného vzdělávání a přípravy a 20 000 pracovníků v této oblasti. 

  Kromě toho se v rámci strategických partnerství Erasmus+ financuje téměř 500 projektů odborného vzdělávání a přípravy ročně. Finanční prostředky programu se rovněž využívají na další činnosti, jako jsou aliance odvětvových dovedností.
   
 • Evropský sociální fond (ESF) je důležitým finančním nástrojem pro odborné vzdělávání a přípravu. Od roku 2014 do roku 2020 má ESF tematický cíl, který přiděluje významný objem finančních prostředků na opatření podporující odborné vzdělávání a přípravu. Téměř 15 miliard eur bylo kromě dalších účelů určeno na posílení rovného přístupu k celoživotnímu učení, prosazování flexibilních způsobů vzdělávání a zvýšení relevantnosti systémů vzdělávání a odborné přípravy pro trh práce.

Evropská spolupráce v oblasti odborného vzdělávání a přípravy se datuje až do roku 2002 během tzv. kodaňského procesu. V průběhu let bylo v rámci tohoto procesu přidáno komuniké ze zasedání v Bruggách a závěry z Rigy.

Práci Evropské komise v oblasti odborného vzdělávání a přípravy podporují dvě agentury:

 • Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop) pomáhá rozvíjet evropskou politiku v oblasti odborného vzdělávání a přípravy. Přispívá k jejich provádění, přičemž se opírá o svou výzkumnou a analytickou činnost a o informace o systémech, politikách a postupech odborného vzdělávání a přípravy a o potřebách konkrétních dovedností v EU a poptávce po nich.
   
 • Evropská nadace odborného vzdělávání (ETF) přispívá k celoživotnímu rozvoji dovedností a schopností jednotlivců v rámci politik vnějších vztahů EU.