×

Det här är vår nya webbplats om utbildning. De flesta sidorna finns än så länge bara på engelska. Vi håller på att översätta webbplatsen till de andra 23 EU-språken och lägger ut de nya språkversionerna så snart de är klara.

EU:s insatser för vuxenutbildning

Vuxenutbildning är alla former av formellt, icke-formellt och informellt lärande – av både allmän och yrkesinriktad karaktär – som vuxna deltar i efter avslutad grundläggande utbildning.

Vad är vuxenutbildning?

Vuxenutbildning är alla former av formellt, icke-formellt och informellt lärande – av både allmän och yrkesinriktad karaktär – som vuxna deltar i efter avslutad grundläggande utbildning (dvs. gymnasium eller högskola). Vuxenutbildning kan ge kunskaper som behövs för jobbet (nuvarande eller framtida jobb), för personlig utveckling, för att klara sig i samhället (t.ex. kunna deklarera, upptäcka falska nyheter eller förstå vikten av att rösta), eller bara för nöjes skull.

Varför behövs vuxenutbildning?

Det blir allt viktigare att fortbilda sig för att vara attraktiv på arbetsmarknaden. Ett livslångt lärande bland vuxna är en förutsättning för att EU ska ta sig ur ekonomiska kriser, tillgodose behovet av ny kompetens och behålla produktiviteten. Det är också viktigt för att kunna delta aktivt i samhällslivet och klara vardagen i en alltmer digitaliserad värld.

EU-initiativ kan hjälpa oss att förstå hur vi bäst hanterar utmaningarna inom vuxenutbildningen, stödja utbildningsinstitutioner och enskilda personer och främja ländernas utbyte av erfarenheter.

Vad gör EU för vuxenutbildning?

Den europeiska agendan för vuxenlärande lyfter fram behovet av att betydligt fler vuxna utbildar sig genom formellt, icke-formellt och informellt lärande – oavsett om det gäller att skaffa sig ny kompetens, engagera sig i samhället eller utvecklas som människor.

Agendan för vuxenlärande innehåller riktlinjer fram till år 2020. Följande frågor är särskilt prioriterade under 2015–2020:

  • Förbättra styrningen genom bättre samordning mellan politikområden och bättre anpassning till samhällets behov.
  • Avsevärt öka utbud och antal deltagare, särskilt när det gäller lärande för att bli bättre på att läsa, skriva, räkna och använda it, och ta fram effektiva strategier för information, vägledning och motivation för att nå och hjälpa vuxenstuderande.
  • Flexiblare möjligheter till lärande för vuxna och bättre tillgång genom mer lärande på arbetsplatsen, it-användning och utbildningar som leder till en examen för dem som hoppat av skolan.
  • Bättre kvalitet genom övervakning av politikens genomslag och bättre utbildning av vuxenutbildare.

EU-initiativ

  • Rekommendation om kompetenshöjningsvägar: nya möjligheter för vuxna – ska hjälpa vuxna att skaffa sig grundläggande läs- och skrivkunnighet, räknefärdighet och digital kompetens och/eller att bredda sin kompetens genom att gå vidare till gymnasieexamen eller motsvarande (nivå 3 eller 4 i den europeiska referensramen för kvalifikationer). Läs mer om initiativet för kompetenshöjning
  • Inom Utbildning 2020 finns en arbetsgrupp för vuxenutbildning som består av nationella experter samt företrädare för arbetsmarknadens parter och civilsamhället. De ska utbyta, analysera och utveckla politiska riktlinjer för vuxenutbildning som bygger på bästa praxis från hela Europa. Läs mer om god praxis inom vuxenutbildning
  • Ett nätverk av nationella samordnare som ger råd och stöd i policyarbetet och samlar och sprider bästa praxis. Länkar till ländernas samordnare och information om deras arbete hittar du på Epales webbplats om den europeiska agendan för vuxenlärande.
  • Webbplattformen Epale är ett flerspråkigt forum för att utbyta, sprida och främja bra metoder inom vuxenutbildningen och lära av varandra.

Följ initiativen på sociala medier under #EUAdultLearning och #UPSkillEU.