×

Det här är vår nya webbplats om utbildning. De flesta sidorna finns än så länge bara på engelska. Vi håller på att översätta webbplatsen till de andra 23 EU-språken och lägger ut de nya språkversionerna så snart de är klara.

EU:s insatser för vuxenutbildning

Vuxenutbildning är alla former av formellt, icke-formellt och informellt lärande – av både allmän och yrkesinriktad karaktär – som vuxna deltar i efter avslutad grundläggande utbildning.

Vad är vuxenutbildning?

Vuxenutbildning är alla former av formellt, icke-formellt och informellt lärande – av både allmän och yrkesinriktad karaktär – som vuxna deltar i efter avslutad grundläggande utbildning. Vuxenutbildning kan ge kunskaper som behövs för jobbet (nuvarande eller framtida jobb), för personlig utveckling, för att klara sig i samhället (t.ex. kunna deklarera, upptäcka falska nyheter eller förstå vikten av att rösta), eller bara för nöjes skull.

Vuxenutbildning är ett viktigt inslag i EU:s politik för livslångt lärande.

Det är viktigt för konkurrenskraften och människors möjligheter att utvecklas, få jobb och delta i samhällslivet. Utmaningen är att ge alla vuxna möjligheter till utbildning under hela livet, särskilt utsatta grupper som behöver det mest.

Varför behövs vuxenutbildning?

Det går inte att tro att det man lärde sig i skolan ska räcka hela yrkeslivet. Mer utbildning kan hjälpa oss ur ekonomiska kriser, tillgodose behovet av ny kompetens och se till att den åldrande arbetskraften kan förbli produktiv. Lärande är också viktigt för att kunna delta aktivt i samhällslivet och klara vardagen i en alltmer digitaliserad värld.

Andelen vuxna (25–64 år) som deltar i någon form av lärande varierar kraftigt mellan EU-länderna: från 1,1 % till 30,4 % (Eurostat, 2017), och sifforna ser inte ut att förbättras. Deltagandet är särskilt lågt bland lågutbildade och äldre. EU-insatserna kan öka kunskapen om lyckade åtgärder, ge stöd och hjälpa länderna att utbyta erfarenheter.

Prioriterade områden

1) Europeiska agendan för vuxenlärande

EU-kommissionen samarbetar med 32 länder för att genomföra den förnyade europeiska agendan för vuxenlärande från 2011. Den lyfter fram behovet av att betydligt fler vuxna utbildar sig på något sätt (genom formellt, icke-formellt och informellt lärande) – oavsett om det gäller att skaffa sig ny kompetens, engagera sig i samhället eller utvecklas som människor.

Agendan för vuxenlärande innehåller riktlinjer fram till år 2020.

Följande frågor är särskilt prioriterade under 2015–2020:

Insert picture

2) Kompetenshöjning – nya möjligheter för vuxna

Att läsa, skriva, göra enkla beräkningar och använda en dator: det är något vi gör varje dag, ofta utan att vi ens tänker på det.

Men för nästan 70 miljoner människor i Europa är sådana enkla sysslor, som andra tar för givna, en utmaning.

Oavsett om de har jobb, är arbetslösa eller står utanför arbetskraften, så ger initiativet för kompetenshöjning dessa människor en nystart genom att beskriva och erkänna deras kunskaper och färdigheter, kartlägga deras kunskapsbrister när det gäller att läsa, skriva, räkna och använda dator och erbjuda vidareutbildning som i slutändan leder till en ny kvalifikation.

Initiativet för kompetenshöjning består av tre steg som alltid är anpassade till den enskilda personen.

Insert picture

Arbetsgrupp, samordnare och webbplattform

1) Inom Utbildning 2020 finns en arbetsgrupp för vuxenutbildning som består av nationella experter samt företrädare för arbetsmarknadens parter och civilsamhället. De ska utbyta, analysera och utveckla politiska riktlinjer för vuxenutbildning som bygger på bästa praxis från hela Europa.

2) Nationella samordnare
Kommissionen stöder ett nätverk av 36 nationella samordnare som ger råd och stöd i policyarbetet och samlar och sprider bästa praxis. De får ekonomiskt bidrag från programmet Erasmus+. Nätverket har sammanställt exempel på bra praxis från 2012–2016.

3) Samarbete med yrkesverksamma och civilsamhället
Webbplattformen Epale är ett flerspråkigt forum för att utbyta, sprida och främja bra metoder inom vuxenutbildningen. Alla som anordnar och håller i vuxenutbildningar kan gå in på plattformen för att dela med sig av nya rön och lära av varandra.

Epale omfattar även ett resursbibliotek och en kalender med kurser och andra evenemang om vuxenutbildning. Det finns också ett verktyg för att söka samarbetspartner, som snart ska kompletteras med samarbetsgrupper.

Kommissionen samarbetar också med olika europeiska organisationer, nätverk och fackförbund för att främja vuxenutbildning.

Vad blir nästa steg?

  • Arbetsgruppen för vuxenutbildning håller på att ta fram riktlinjer för vuxenutbildning på arbetsplatsen.
  • Rekommendationen om kompetenshöjning ska genomföras
  • Riktmärken och indikatorer: EU-länderna har som mål för 2020 att 15 % av alla mellan 25 och 64 år ska delta i vuxenutbildning. Under 2017 var det i genomsnitt bara 10,9 %, och endast åtta EU-länder hade nått målet.
  • Kommissionen publicerar indikatorer och aktuella uppgifter från länderna, rapporterar om framsteg och föreslår nya åtgärder.

Följ initiativen på sociala medier under #EUAdultLearning och #UPSkillEU.