Politika EU na področju izobraževanja odraslih

Izobraževanje odraslih zajema širok nabor formalnih, neformalnih in priložnostnih učnih dejavnosti v splošnem in poklicnem izobraževanju po zaključenem začetnem izobraževanju in usposabljanju.

Zakaj je izobraževanje odraslih pomembno 

Odrasli se izobražujejo iz različnih razlogov: da bi povečali svoje zaposlitvene možnosti, da bi se osebno ali poklicno razvijali in da bi pridobili prečna znanja in spretnosti, kot je kritično razmišljanje. Izobraževanje odraslih prispeva tudi k izboljšanju socialne kohezije in spodbuja aktivno državljanstvo.

Posamezniki se morajo vedno bolj zanašati na stalni strokovni razvoj, da bi ostali konkurenčni na trgu dela. Zato je poudarek na izobraževanju odraslih bistvenega pomena za premagovanje trenutnih gospodarskih izzivov v Evropi, pa tudi za odzivanje na povpraševanje po novih znanjih in spretnostih ter zagotavljanje stabilne produktivnosti v vedno bolj digitaliziranem svetovnem gospodarstvu. 

Ukrepi in pobude na evropski ravni izboljšujejo naše razumevanje, kako se odzvati na izzive v izobraževanju odraslih. Zagotovijo lahko tudi podporo institucijam in posameznikom ter omogočajo boljšo izmenjavo znanja in izkušenj med državami.

Kako EU podpira izobraževanje odraslih

V resoluciji Sveta o prenovljenem evropskem programu za izobraževanje odraslih se opozarja na potrebo po večji udeleženosti odraslih v formalnem, neformalnem in priložnostnem izobraževanju, naj gre za pridobivanje novih delovnih spretnosti, za državljansko udejstvovanje ali za osebni razvoj in izpolnitev.

V tem programu je orisana vizija razvoja izobraževanja odraslih do leta 2020, določena pa so tudi naslednja prednostna področja za leta 2015–2020:

  • izboljšanje upravljanja z boljšim usklajevanjem med področji politike, povečano učinkovitostjo in družbeno relevantnostjo 
  • znatno povečanje ponudbe in povpraševanja po visokokakovostnih storitvah izobraževanja odraslih, zlasti v zvezi z bralno, računsko in digitalno pismenostjo
  • zagotavljanje učinkovitih strategij za ozaveščanje, svetovanje in motivacijo učečih se odraslih
  • ponujanje prožnejših možnosti za izobraževanje odraslih in boljši dostop do učenja na delovnem mestu, uporabe IKT in t. i. programov druge priložnosti, ki vodijo do kvalifikacij 
  • izboljšanje kakovosti izobraževanja odraslih s spremljanjem vpliva politik in izboljšanjem usposabljanja izobraževalcev za odrasle

Poleg tega je Svet sprejel priporočilo o poteh izpopolnjevanja, s katerim želi odraslim pomagati pri pridobivanju minimalne ravni bralne, računske in digitalne pismenosti ali posameznih srednješolskih kvalifikacij (raven 3 ali 4 v evropskem ogrodju kvalifikacij). Več informacij je na voljo na spletni strani Poti izpopolnjevanja

Komisija je ustanovila delovno skupino za izobraževanje odraslih ET 2020, ki jo sestavljajo nacionalni strokovnjaki ter predstavniki evropskih socialnih partnerjev in civilne družbe. Skupina na podlagi najboljših praks v Evropi skrbi za izmenjavo in analizo informacij ter razvija politične smernice za izobraževanje odraslih. Več informacij o delu delovne skupine za izobraževanje odraslih je na voljo na spletišču elektronske platforme za izobraževanje odraslih v Evropi (EPALE).

Ustanovljena je bila tudi mreža nacionalnih koordinatorjev, ki v svojih državah spodbujajo izobraževanje odraslih, svetujejo in pomagajo pri oblikovanju politike ter zbirajo in razširjajo dobre prakse. 

Elektronska platforma za izobraževanje odraslih v Evropi (EPALE) je večjezični spletni prostor za izmenjavo, predstavitev in spodbujanje dobrih praks v izobraževanju odraslih in medsebojno učenje. 

Spremljajte dogajanje na družbenih medijih s ključnikoma #EUAdultLearning in #UPSkillEU.