×

Zahvaljujemo se vam za obisk novega spletišča o izobraževanju in usposabljanju.  Večina strani je trenutno na voljo samo v angleščini,  vendar je v teku prevajanje spletišča v 23 uradnih jezikov EU.   Strani bomo posodobili, takoj ko bodo prevodi na voljo.

Politika EU na področju izobraževanja odraslih

Izobraževanje odraslih zajema vse formalne, neformalne in priložnostne učne dejavnosti – v splošnem in poklicnem izobraževanju – po zaključenem začetnem izobraževanju in usposabljanju.

Kaj je izobraževanje odraslih

Izobraževanje odraslih zajema vse formalne, neformalne in priložnostne učne dejavnosti v splošnem in poklicnem izobraževanju – po zaključenem začetnem izobraževanju in usposabljanju. Izobraževanje odraslih je lahko povezano z delovnim mestom (sedanjim ali prihodnjim), namenjeno osebni rasti, pridobitvi življenjskih veščin (npr. kako izpolniti obrazec za davčno napoved, ugotoviti lažne novice ali zakaj je pomembno sodelovati na volitvah), je prostočasna dejavnost ali pa vsebuje vse te razloge.

Učenje v odrasli dobi je pomemben vidik politike Evropske unije na področju vseživljenjskega učenja.

Učenje je bistveni dejavnik konkurenčnosti in zaposljivosti, socialne vključenosti, dejavnega državljanstva in osebnega razvoja odraslih v Evropi. Izziv pri tem je, kako ponuditi možnosti učenja kadarkoli v življenju vsem odraslim, zlasti tistim iz depriviligiranih družbenih skupin, ki ga najbolj potrebujejo.

Zakaj je potrebno izobraževanje odraslih

Znanja, ki smo jih pridobili v času šolanja, danes ne zadoščajo več za vse (delovno) življenje. Z bolj razširjenim izobraževanjem odraslih bi Evropa laže premagala gospodarske izzive, zadostila potrebam trga dela po novih spretnostih in obdržala starajoče se prebivalce v delovnem razmerju. Učenje je bistveno tudi za socialno vključenost, aktivno državljanstvo in vsakodnevno delo ob vedno večji digitalizaciji.

Delež odraslega prebivalstva (starih od 25 do 64 let) v izobraževanju (štiri tedne pred raziskavo) se med državami EU zelo razlikuje: od 1,1 % do 30,4 % (Eurostat, 2017), na splošno pa ne narašča. Zanimanja za učenje je še zlasti malo pri nizkokvalificiranih in starejših odraslih. Ukrepanje na ravni EU lahko poveča poznavanje uspešnih politik, podporo in izmenjavo dobrih praks med državami.

Prednostna področja EU

1) Evropski program za izobraževanje odraslih

Evropska komisija sodeluje z 32 državami pri izvajanju prenovljenega evropskega programa za izobraževanje odraslih (2011). To opozarja na potrebo po večji udeleženosti odraslih v vseh oblikah izobraževanja (formalnem, neformalnem, priložnostnem), bodisi da gre za pridobivanje novih delovnih spretnosti, za državljansko udejstvovanje ali za osebni razvoj in izpolnitev.

Program je razgrnil vizijo izobraževanja odraslih v Evropi do leta 2020.

Posamezna prednostna področja v letih 2015 do 2020 so:

Insert picture

2) Poti izpopolnjevanja – nove priložnosti za odrasle

Branje, pisanje, enostavne računske operacije in uporaba računalnika: to delamo vsak dan in tako uporabljamo naša osnovna znanja in spretnosti, ne da bi se tega sploh zavedali.

Skoraj 70 milijonov ljudi v Evropi ima velike težave s takimi enostavnimi nalogami, ki so za druge samoumevne.

Pobuda Poti izpopolnjevanja vsem tem osebam, naj bodo zaposlene, brezposelne ali ekonomsko neaktivne, omogoča nov začetek, saj opredeli in prizna znanja in spretnosti, ki jih že imajo, kakor tudi pomanjkljivosti na področju osnovne bralne, matematične in računalniške pismenosti, jim da na voljo možnosti nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja ter jim pomaga do novih kvalifikacij.

Pobuda Poti izpopolnjevanja je zasnovana v treh korakih, ki so zmeraj prilagojeni specifičnim potrebam posameznikov.

Insert picture

Orodja za izvajanje prednostnih nalog

1) Delovno skupino za izobraževanje odraslih ET 2020 sestavljajo nacionalni strokovnjaki, predstavniki evropskih socialnih partnerjev in civilne družbe, ki na podlagi najboljših praks v Evropi izmenjujejo, analizirajo in razvijajo politične smernice za izobraževanje odraslih.

2) Nacionalni koordinatorji
Evropska komisija vodi mrežo 36 nacionalnih koordinatorjev, ki v svoji državi spodbujajo učenje pri odraslih, svetujejo in pomagajo pri oblikovanju politike ter zbirajo in razširjajo najboljše prakse. Prek programa Erasmus + prejemajo finančno podporo Evropske komisije. Na voljo je pregled najboljših praks v obdobju 2012–2016.

3) Sodelovanje s strokovnjaki in civilno družbo
Elektronska platforma za izobraževanje odraslih v Evropi (EPALE) je večjezični spletni prostor za izmenjavo, predstavitev in uveljavljanje dobrih pedagoških praks v izobraževanju odraslih. Posamezniki, ki se ukvarjajo z organiziranjem in izvajanjem izobraževanja odraslih, se na platformi lahko seznanijo z najnovejšim dogajanjem v stroki in se učijo drug od drugega.

Platforma EPALE vsebuje tudi knjižnico virov, koledar zanimivih tečajev in dogodkov za delavce v izobraževanju odraslih ter orodje za iskanje partnerskih ustanov, ki ga bodo kmalu dopolnile sodelovalne skupine.

Sodeluje tudi z vrsto evropskih združenj, mrež in delavskih organizacij.

Kaj sledi

  • Delovna skupina za izobraževanje odraslih (ET 2020) bo v obdobju 2016–2018 pripravila smernice za izobraževanje odraslih na delovnem mestu.
  • Izvajanje pobude Poti izpopolnjevanja
  • Referenčna merila in kazalniki: Države EU so postavile cilj v izobraževanju odraslih: do leta 2020 naj bi se izobraževalo 15 % odraslih v starosti 25–64 let. Leta 2017 je ta delež v državah v povprečju znašal 10,9 %, samo 8 držav EU je doseglo ciljni delež.
  • Evropska komisija objavlja sprotne kazalnike in podatke o stanju v državah EU, poročila o napredku pri izvajanju politike ter predlaga nove ukrepe.

Spremljajte dogajanje na družbenih medijih s ključnikoma #EUAdultLearning in #UPSkillEU