Politika EÚ v oblasti vzdelávania dospelých

Vzdelávanie dospelých je rad formálnych a neformálnych vzdelávacích aktivít (všeobecných aj odborných), ktoré absolvujú dospelí po ukončení počiatočného vzdelania a odbornej prípravy.

Dôležitosť vzdelávania dospelých 

Dospelí sa vzdelávajú z rôznych dôvodov: na zlepšenie vyhliadok na zamestnanie, osobný alebo profesionálny rozvoj a získanie prierezových zručností, ako je napríklad kritické myslenie. Vzdelávanie dospelých prispieva aj k zlepšeniu sociálnej súdržnosti a podporuje aktívne občianstvo.

Jednotlivci sa stále viac musia snažiť o neustály profesionálny rozvoj, aby zostali konkurencieschopní na trhu práce. Dôraz na vzdelávanie dospelých je preto pre Európu nevyhnutný na prekonanie hospodárskych problémov, ktorým v súčasnosti čelí, aj ako reakcia na dopyt po nových zručnostiach a udržateľnej produktivite v čoraz viac digitalizovanom svetovom hospodárstve. 

Činnosti a iniciatívy na európskej úrovni nám pomáhajú lepšie pochopiť, ako reagovať na výzvy v oblasti vzdelávania dospelých. Môžu takisto poskytnúť podporu inštitúciám a jednotlivcom a umožňujú lepšiu výmenu poznatkov a skúseností medzi krajinami.

Čo robí EÚ na podporu vzdelávania dospelých?

uznesení Rady o obnovenom európskom programe vzdelávania dospelých sa zdôrazňuje potreba výrazne zvýšiť účasť dospelých na formálnom aj neformálnom vzdelávaní a informálnom učení sa, či už v záujme získania pracovných zručností, aktívneho občianstva alebo osobnostného rozvoja a sebarealizácie.

V programe je načrtnutá vízia spôsobu, akým sa má vzdelávanie dospelých v Európe rozvíjať do roku 2020, a na roky 2015 –2020 sa stanovujú tieto osobitné priority:

  • zlepšiť správu tejto oblasti prostredníctvom užšej koordinácie jednotlivých oblastí politík, väčšej účinnosti a zamerania na potreby spoločnosti, 
  • výrazne zvýšiť ponuku a dopyt po vysokokvalitnom vzdelávaní dospelých, najmä pokiaľ ide o schopnosť čítať, písať a počítať a digitálne zručnosti,
  • zabezpečiť efektívne komunikačné, poradenské a motivačné stratégie s cieľom zamerať sa na vzdelávajúcich sa dospelých a poskytovať im podporu,
  • ponúkať dospelým flexibilnejšie formy vzdelávania a lepší prístup k nim poskytovaním širších možností vzdelávania na pracovisku, využívaním IKT a tzv. programov „druhej šance“ na zvyšovanie kvalifikácie, 
  • zlepšiť kvalitu vzdelávania dospelých prostredníctvom monitorovania vplyvu politík a zlepšenia odbornej prípravy pre pedagógov, ktorí sa špecializujú na vzdelávanie dospelých.

Rada okrem toho prijala odporúčanie s názvom Cesty zvyšovania úrovne zručností, ktorého cieľom je pomôcť dospelým získať minimálnu úroveň gramotnosti, matematickej gramotnosti a digitálnych zručností alebo špecifickú kvalifikáciu na úrovni vyššieho sekundárneho vzdelávania (stupeň 3 alebo 4 v európskom kvalifikačnom rámci). Viac informácií nájdete na stránkach venovaných Cestám zvyšovania úrovne zručností

Komisia zriadila pracovnú skupinu ET 2020 pre vzdelávanie dospelých, ktorú tvoria národní experti, zástupcovia európskych sociálnych partnerov a členovia občianskej spoločnosti. Skupina si vymieňa informácie, analyzuje ich a vytvára politické usmernenia v oblasti vzdelávania dospelých na základe najlepších postupov získaných z celej Európy. Viac informácií o činnosti pracovnej skupiny pre vzdelávanie dospelých nájdete na stránkach Elektronickej platformy vzdelávania dospelých v Európe (EPALE).

Bola zriadená aj sieť národných koordinátorov, ktorých úlohou je propagovať vzdelávanie dospelých vo svojich krajinách, poskytovať poradenstvo a podporu v oblasti príslušnej politiky a zhromažďovať a šíriť najlepšie postupy. 

Elektronická platforma vzdelávania dospelých v Európe (EPALE) poskytuje viacjazyčný online priestor na výmenu, prezentáciu a podporu najlepších postupov v oblasti vzdelávania dospelých, ako aj na podporu partnerského učenia. 

Sledujte nás na sociálnych sieťach prostredníctvom hashtagov #EUAdultLearning a #UPSkillEU.