Politica UE privind învățarea în rândul adulților

Învățarea în rândul adulților include o gamă largă de activități formale, non-formale și informale de învățare, atât cu caracter general cât și profesional, pe care persoanele adulte le urmează odată ce au încheiat ciclul de educație și formare inițială.

Importanța învățării în rândul adulților  

Adulții participă la acțiuni de învățare din diverse motive: pentru a-și îmbunătăți perspectivele de carieră, pentru a se dezvolta pe plan personal sau profesional și pentru a obține competențe transferabile, cum ar fi gândirea critică. De asemenea, învățarea în rândul adulților contribuie la îmbunătățirea coeziunii sociale și promovează cetățenia activă.

Din ce în ce mai mult, cetățenii trebuie să dispună de o formare profesională continuă pentru a rămâne competitivi pe piața muncii. Prin urmare, punerea accentului pe învățarea în rândul adulților este necesară pentru ca Europa să facă față actualelor provocări economice, să răspundă la cererea de noi competențe și să își mențină productivitatea pe fondul unei economii mondiale din ce în ce mai digitalizate. 

Acțiunile și inițiativele la nivel european contribuie la o mai bună înțelegere a modului în care putem răspunde provocărilor legate de educația adulților. De asemenea, acestea pot oferi sprijin instituțiilor și cetățenilor și pot facilita un schimb mai bun de cunoștințe și experiență între țări.

Ce măsuri ia UE pentru a sprijini învățarea în rândul adulților

Rezoluția adoptată de Consiliu cu privire la un plan european reînnoit pentru învățarea în rândul adulților subliniază necesitatea de a spori în mod semnificativ participarea adulților la programele de educație formală, non-formală și informală, atât pentru a dobândi noi competențe profesionale, cât și pentru a juca un rol activ în societate sau pentru dezvoltarea și împlinirea personală.

Planul definește modul în care ar trebui să evolueze învățarea în rândul adulților în Europa până în 2020 și stabilește următoarele priorități specifice pentru perioada 2015-2020:

  • îmbunătățirea guvernanței printr-o mai bună coordonare între domeniile de politică, o mai mare eficacitate și relevanță pentru societate 
  • îmbunătățirea semnificativă a ofertei și cererii de programe de înaltă calitate, în special în ceea ce privește alfabetizarea, competențele numerice și competențele digitale
  • instituirea unor strategii eficiente de informare, orientare și motivare pentru cooptarea si susținerea cursanților adulți
  • crearea unor oportunități mai flexibile pentru adulți și îmbunătățirea accesului prin învățarea la locul de muncă, utilizarea TIC și a programelor de calificare de tip „a doua șansă” 
  • consolidarea calității învățării în rândul adulților prin monitorizarea impactului politicilor și îmbunătățirea formării oferite formatorilor adulților.

În plus, Consiliul a adoptat o recomandare privind parcursurile de actualizare a competențelor, pentru a-i ajuta pe adulți să dobândească un nivel minim de alfabetizare, de competențe numerice și digitale sau o calificare de învățământ secundar superior (nivelul 3 sau 4 din Cadrul european al calificărilor). Pentru informații suplimentare, consultați pagina privind parcursurile de actualizare a competențelor

Comisia a instituit Grupul de lucru ET 2020 privind învățarea în rândul adulților, format din experți naționali, reprezentanți ai partenerilor sociali europeni și ai societății civile. Grupul analizează și schimbă informații și elaborează orientări de politică în domeniul învățării în rândul adulților, pe baza celor mai bune practici preluate din întreaga Europă. Informații despre activitatea Grupului de lucru sunt disponibile pe site-ul Platformei electronice pentru educația adulților în Europa (EPALE).

De asemenea, fost creată o rețea de coordonatori naționali care promovează învățarea în rândul adulților în țările lor, oferă consiliere și sprijin în materie de politici și difuzează bune practici. 

Platforma electronică pentru educația adulților în Europa (EPALE) este un spațiu online multilingv, care permite schimbul, prezentarea și promovarea de bune practici privind învățarea în rândul adulților, pentru a favoriza învățarea reciprocă. 

Pentru a fi la curent cu aceste acțiuni, conectați-vă la platformele de comunicare socială utilizând hashtagurile #EUAdultLearning și #UPSkillEU.