×

Welkom op de nieuwe website over onderwijs en opleiding. De meeste pagina's van deze website bestaan momenteel alleen in het Engels. Zodra we klaar zijn met de vertaling van een pagina in de overige officiële EU-talen, zetten we die online.

EU-beleid ten aanzien van volwasseneneducatie

Met volwassenenonderwijs bedoelen we het hele scala van formeel, niet-formeel en informeel leren — zowel voor algemene als voor beroepsdoeleinden — door volwassenen na het verlaten van het initieel onderwijs of de initiële opleiding.

Wat is volwassenenonderwijs?

Met volwassenenonderwijs of volwasseneneducatie bedoelen we het hele scala van formeel, niet-formeel en informeel leren — zowel voor algemene als voor beroepsdoeleinden — door volwassenen na het verlaten van het initieel onderwijs (bijv. de middelbare school). Volwassenenonderwijs volg je om werk te kunnen vinden, om je te kunnen ontplooien in je huidige of een toekomstige functie, om nuttige vaardigheden voor het dagelijks leven aan te leren (bijv. voor het invullen van je belastingaangifte, het onderkennen van nepnieuws, of het leren inzien van het belang van stemmen), of om een combinatie van deze redenen.

Waarom is het volwassenenonderwijs nodig?

Tegenwoordig moet je je op professioneel vlak constant blijven ontwikkelen om concurrerend te blijven. Meer nadruk op permanent volwassenenonderwijs is voor Europa daarom van groot belang om de economische uitdagingen aan te kunnen, aan de vraag naar nieuwe vaardigheden te voldoen en de productiviteit op peil te houden. Leren is ook essentieel voor maatschappelijke inclusie, actief burgerschap en deelname aan de steeds verder gedigitaliseerde economie.

Acties en initiatieven in Europees verband kunnen ons leren hoe we het volwassenenonderwijs kunnen verbeteren. Ze zijn ook nuttig voor de onderwijsinstellingen en lerenden zelf, en verbeteren de uitwisseling van ervaringen tussen verschillende landen.

Hoe wordt het volwassenenonderwijs op EU-niveau ondersteund?

De Europese agenda voor volwassenenonderwijs wijst erop dat volwassen veel vaker formeel, niet-formeel en informeel onderwijs moeten volgen, ongeacht of dit gebeurt om nieuwe vaardigheden op te doen, om actieve burgers te worden of voor hun persoonlijke ontwikkeling.

De agenda schetst hoe de volwasseneneducatie in Europa er tegen 2020 zou moeten uitzien. Specifieke prioriteiten voor de periode 2015-2020:

  • een betere governance door een gedegen coördinatie van beleidsterreinen, meer doeltreffendheid en een betere afstemming op de behoeften van de samenleving
  • een forse verhoging van het aanbod en de deelname aan goede cursussen ter verbetering van de vaardigheden op het gebied van lezen, schrijven, rekenen en computerkennis doeltreffende strategieën voor voorlichting, begeleiding en motivatie van deelnemers aan het volwassenenonderwijs
  • flexibelere mogelijkheden voor volwassenen om te leren en een betere toegang door leren op de werkplek, gebruik van ICT en tweedekansprogramma's die met een erkend diploma worden afgesloten
  • kwaliteitsverbetering door de evaluatie van de beleidsimpact en de verbetering van de opleiding van docenten voor het volwassenenonderwijs

Instrumenten

  • Aanbeveling tot invoering van bijscholingstrajecten: nieuwe mogelijkheden voor volwassenen – Dit initiatief moet volwassenen helpen een minimumniveau van lees- en schrijfvaardigheid en digitale en rekencompetenties te verwerven en/of een breder scala van vaardigheden te ontwikkelen die in de richting gaan van een kwalificatie op EKK-niveau 3 of 4. Meer informatie vindt u op de webpagina Bijscholingspaden: nieuwe kansen voor volwassenen.
  • 1) De ET 2020-werkgroep voor volwassenenonderwijs bestaat uit nationale deskundigen, vertegenwoordigers van de Europese sociale partners en het maatschappelijk middenveld. Ze ontwikkelen, analyseren en wisselen beleidsrichtsnoeren uit met betrekking tot het volwassenenonderwijs, die gebaseerd zijn op de beste praktijken uit heel Europa. Informatie hierover kunt u vinden op de webpagina voor goede praktijkvoorbeelden voor het volwassenenonderwijs van de Commissie.
  • Een netwerk van nationale coördinatoren die het volwassenenonderwijs in hun land promoten, geeft beleidsadvies en -ondersteuning, en verzamelt en verspreidt goede praktijken. Via de webpagina voor de vernieuwde Europese agenda voor volwasseneducatie vindt u de namen van de coördinatoren van de diverse landen en beknopte informatie over hun werk.
  • Het Elektronisch Platform voor volwassenenonderwijs in Europa (EPALE) is een meertalige onlineruimte voor het uitwisselen, belichten en promoten van beproefde methoden voor het volwassenenonderwijs die de betrokkenen helpt om van elkaar te leren.

Volg dit proces op de sociale media met de hashtags #EUAdultLearning en #UPSkillEU.