EU-beleid ten aanzien van volwasseneneducatie

Met volwasseneneducatie bedoelen we het hele scala van formeel en informeel leren — zowel voor algemene als voor beroepsdoeleinden — door volwassenen na het verlaten van het initieel onderwijs of de initiële opleiding.

Het belang van volwasseneneducatie 

Ook als volwassene kun je om allerlei redenen onderwijs volgen: om je arbeidskansen te verruimen, om je persoonlijk of professioneel te ontwikkelen of om vaardigheden zoals kritisch denken te verwerven. Volwasseneneducatie draagt ook bij tot de sociale cohesie en stimuleert het actief burgerschap.

Tegenwoordig moet je je op professioneel vlak constant blijven ontwikkelen om op de arbeidsmarkt concurrerend te blijven. Speciale aandacht voor volwassenenonderwijs is dan ook noodzakelijk als Europa om de huidige economische uitdagingen wil aangaan en wil beantwoorden aan de vraag naar nieuwe vaardigheden en duurzame productiviteit in een steeds meer gedigitaliseerde wereldeconomie. 

Acties en initiatieven in Europees verband leren ons hoe we het volwassenenonderwijs kunnen verbeteren. Ze zijn ook nuttig voor de onderwijsinstellingen en volwassen studenten zelf, en verbeteren de uitwisseling van kennis en ervaringen tussen verschillende landen.

Wat doet de EU om de volwasseneneducatie te ondersteunen?

In een resolutie over een vernieuwde Europese agenda voor volwasseneneducatie wijst de Raad erop dat volwassen veel vaker formeel, niet-formeel en informeel onderwijs moeten volgen, ongeacht of dit gebeurt om nieuwe vaardigheden op te doen, om actieve burgers te worden of voor hun persoonlijke ontwikkeling.

De agenda geeft een visie op de ontwikkeling van volwasseneneducatie in Europa tot 2020 en noemt de prioriteiten tot die tijd:

  • een betere governance door een gedegen coördinatie van beleidsterreinen, meer doeltreffendheid en een betere afstemming op de behoeften van de samenleving 
  • een forse verhoging van het aanbod en de deelname aan goede cursussen ter verbetering van de vaardigheden op het gebied van lezen, schrijven, rekenen en computerkennis
  • doeltreffende strategieën voor voorlichting, begeleiding en motivatie van deelnemers aan het volwassenenonderwijs
  • flexibelere mogelijkheden voor volwassenen om te leren en een betere toegang door leren op de werkplek, gebruik van ICT en “tweedekansprogramma's” die met een erkend diploma worden afgesloten 
  • kwaliteitsverbetering door de evaluatie van de beleidsimpact en de verbetering van de opleiding van docenten voor het volwassenenonderwijs

Daarnaast heeft de Raad een aanbeveling over Bijscholingspaden goedgekeurd om volwassenen te helpen een minimumniveau van lees- en schrijfvaardigheid en digitale en rekencompetenties te verwerven en/of een breder scala van vaardigheden te ontwikkelen die in de richting gaan van een kwalificatie op EKK-niveau 3 of 4. Meer informatie vindt u op de webpagina Bijscholingspaden: nieuwe kansen voor volwassenen

De Commissie heeft een ET 2020-werkgroep voor volwassenenonderwijs opgericht, bestaande uit nationale deskundigen, vertegenwoordigers van de Europese sociale partners en het maatschappelijk middenveld. De groep wisselt informatie uit en analyseert die, en ontwikkelt beleidsrichtsnoeren voor volwasseneneducatie op basis van beste werkwijzen uit heel Europa. Meer informatie over het werk van deze werkgroep is te vinden op de website Elektronisch Platform voor volwassenenonderwijs in Europa (EPALE).

Verder is er een netwerk van nationale coördinatoren tot stand gebracht die het volwassenenonderwijs in hun land promoten, beleidsadvies en -ondersteuning geven, en de beste voorbeelden uit de praktijk verzamelen en verspreiden. 

Het Elektronisch Platform voor volwassenenonderwijs in Europa (EPALE) is een meertalige onlineruimte voor het uitwisselen, belichten en promoten van beproefde methoden voor het volwassenenonderwijs die de betrokkenen helpt om van elkaar te leren. 

Volg dit proces op de sociale media met de hashtags #EUAdultLearning en #UPSkillEU.