ES politika pieaugušo izglītības un apmācības jomā

Pieaugušo izglītība un apmācība aptver dažādas formālo un neformālo mācību darbības kā vispārīgas, tā profesionālas, kurās pieaugušie piedalās pēc sākotnējās izglītības un mācību pabeigšanas.

Pieaugušo izglītības un apmācības nozīme 

Pieaugšie nolemj mācīties dažādu iemeslu dēļ: uzlabot savas darba perspektīvas, attīstīties personiskajā vai profesionālajā plānā un iegūt nododamas prasmes, tādas kā kritiskā domāšana. Pieaugušo izglītība arī palīdz uzlabot sociālo kohēziju un veicina aktīvu pilsoniskumu.

Cilvēkiem ir jārēķinās ar pastāvīgu profesionālo attīstību, lai saglabātu konkurētspēju darba tirgū. Pieaugušo izglītība un apmācība tāpēc ir izšķirīgi svarīgas, lai palīdzētu Eiropai pārvarēt ekonomiskās problēmas, ar kurām tā pašlaik saskaras, lai reaģētu uz pieprasījumu pēc jaunām prasmēm un saglabātu produktivitāti pasaules ekonomikā, kas kļūst arvien digitālāka. 

Darbības un iniciatīvas Eiropas līmenī ļauj labāk saprast, kā risināt problēmas pieaugušo izglītības un apmācības jomā; tās var arī sniegt atbalstu iestādēm un atsevišķām personām un dot iespēju labākai zināšanu un pieredzes apmaiņai starp valstīm.

Ko ES dara, lai atbalstītu pieaugušo izglītību un apmācību?

Padomes pieņemta rezolūcija par Eiropas jauno izglītības programmu pieaugušo izglītības un apmācības jomā uzsver nepieciešamību kāpināt pieaugušo dalību formālās, neformālās un ikdienējās mācībās neatkarīgi no tā, vai mērķis ir iegūt jaunas profesionālās prasmes, aktīvi piedalīties sabiedriskajā dzīvē vai personiskā attīstība un piepildījums.

Programmā ir ieskicēta vīzija par to, kā pieaugušo izglītībai un apmācībai būtu jāattīstās līdz 2020. gadam, noteiktas šādas konkrētas prioritātes 2015.–2020. gadam:

  • uzlabot pārvaldību, pateicoties labākai koordinācijai starp dažādām darbības jomām, palielināt efektivitāti un atbilstību sabiedrības prasībām; 
  • ievērojami palielināt piedāvājumu un pieprasījumu pēc kvalitatīvas apmācības, jo īpaši rakstpratībā, rēķinpratībā un digitālajām prasmēs;
  • ieviest efektīvas informēšanas, orientēšanas un motivēšanas stratēģijas, lai sasniegtu apmācāmos pieaugušos un viņiem palīdzētu;
  • piedāvāt pieaugušajiem elastīgas un pieejamākas mācību iespējas, nostiprinot mācības darbvietā, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju izmantojumu, kvalifikācijas programmas, sauktas par “otrās iespējas” programmām; 
  • uzlabot pieaugušo izglītības un apmācības kvalitāti, pateicoties politikas ietekmes uzraudzībai un uzlabojumiem ar pieaugušajiem strādājošo pedagogu sagatavošanā.

Padome ir pieņēmusi arī ieteikumu par prasmju pilnveides ceļiem, kura mērķis ir palīdzēt pieaugušajiem iegūt minimālo rakstpratības, rēķinpratības un digitālo prasmju līmeni vai specifisku vidusskolas līmeņa kvalifikāciju (Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras (EQF) 3. vai 4. līmenis). Vairāk informācijas atradīsiet tīmekļa lapā, kas veltīta prasmju pilnveides ceļiem

Komisija ir izveidojusi darba grupu “Izglītība un apmācība 2020” jautājumā par pieaugušo izglītību un apmācību. To veido valstu eksperti, Eiropas sociālie partneri un pilsoniskās sabiedrības pārstāvji. Grupa apmainās ar informāciju un analizē to un izstrādā politikas vadlīnijas pieaugušo izglītības un apmācības jomā, pamatojoties uz labu praksi, kas nāk no visas Eiropas. Plašāka informācija par darbu, ko veic pieaugušo izglītības un apmācības darba grupa, ir pieejama tīmekļa vietnē Elektroniskā platforma pieaugušo izglītībai Eiropā (EPALE).https://ec.europa.eu/education/policies/european-policy-cooperation/et2020-working-groups_lv

Ir izveidots arī nacionālo koordinatoru tīkls, kuri sekmē pieaugušo izglītību un apmācību dažādās valstīs, piedāvā padomus un stratēģisku atbalstu, kā arī apkopo un izplata labu praksi. 

Eiropas Pieaugušo izglītības un apmācības elektroniskā platforma (EPALE) piedāvā daudzvalodu telpu tiešsaistē, kas ļauj kopīgot, popularizēt un veicināt labas prakses metodes šajā jomā. 

Sekojiet procesam sociālajos medijos ar tēmturiem #EUAdultLearning un #UPSkillEU.