×

Paldies, ka apmeklējāt jauno Izglītības un apmācības tīmekļa vietni.  Lielākā daļa lappušu pašlaik ir pieejamas tikai angļu valodā. Tomēr notiek tīmekļa vietnes tulkošana pārējās 23 ES oficiālajās valodās, un tiklīdz būs pieejami tulkojumi, lapas atjaunināsim.

ES politika pieaugušo izglītības jomā

Pieaugušo izglītība aptver pilnu formālās, neformālās un ikdienējās mācīšanās pasākumu klāstu gan vispārējās, gan profesionālās izglītības programmās. Tajos pieaugušie piedalās pēc sākotnējās izglītības un mācību pabeigšanas.

Kas ir pieaugušo izglītība?

Pieaugušo izglītība ietver formālo, neformālo un ikdienējo mācīšanos gan vispārējās, gan profesionālās izglītības programmās. Šajās mācībās pieaugušie piedalās pēc sākotnējās izglītības, piemēram, vidusskolas, pabeigšanas. Iemesli, kāpēc cilvēki iesaistās pieaugušo izglītībā, mēdz būt dažādi: vēlme atrast darbu, pilnveidoties pašreizējā darbvietā vai sagatavoties jauniem amata pienākumiem, personiskā izaugsme vai dzīvesprasmju apgūšana (piemēram, iemācīties aizpildīt nodokļu deklarāciju, atpazīt viltus ziņas vai izprast, kāpēc ir svarīgi piedalīties vēlēšanās), vai pat vairāki iemesli vienlaikus.

Kāpēc ir vajadzīga pieaugušo izglītība?

Lai varētu arī turpmāk konkurēt darba tirgū, iedzīvotājiem aizvien lielāki centieni jāvelta pastāvīgai profesionālai izaugsmei. Tādēļ, ja Eiropa vēlas pārvarēt ekonomikas problēmas, nodrošināt, ka darba ņēmējiem ir tirgum nepieciešamās prasmes, un saglabāt produktivitāti, ir svarīgi uzmanības centrā izvirzīt nepārtrauktas pieaugušo izglītības iespējas. Mācīšanās ir svarīga arī saistībā ar sociālo iekļautību, aktīvu pilsoniskumu un līdzdalību aizvien digitalizētākas ekonomikas jomā.

Eiropas līmeņa darbības un iniciatīvas var palīdzēt saprast, kā risināt problēmas pieaugušo izglītības jomā, turklāt tās var sniegt atbalstu iestādēm un iedzīvotājiem un sekmēt labāku pieredzes apmaiņu starp valstīm.

Kā pieaugušo izglītība tiek atbalstīta ES līmenī?

Eiropas izglītības programma pieaugušajiem uzsver nepieciešamību ievērojami palielināt pieaugušo iesaistīšanos formālā, neformālā un ikdienējā izglītībā neatkarīgi no tā, vai to dara nolūkā iegūt jaunas profesionālās prasmes, aktīvi piedalīties sabiedriskajā dzīvē vai virzīt savu personisko izaugsmi un pilnveidošanos.

Programmā izklāstīts redzējums par to, kā līdz 2020. gadam būtu jāattīstās pieaugušo izglītībai Eiropā. Konkrētas prioritātes 2015.–2020. gadam ir šādas:

  • uzlabot pārvaldību, veicinot koordināciju dažādu politikas jomu starpā, palielinot efektivitāti un panākot atbilstību sabiedrības vajadzībām;
  • pieaugušo izglītības jomā ievērojami palielināt kvalitatīvu piedāvājumu un tā izmantošanas iespējas, jo īpaši attiecībā uz rakstpratību, rēķinpratību un digitālajām prasmēm; sagatavot efektīvas skaidrojošā darba, orientēšanas un motivēšanas stratēģijas, kuras palīdzētu uzrunāt un atbalstīt mācībās iesaistītos pieaugušos;
  • nodrošināt pieaugušajiem vairāk elastīgu izglītošanās iespēju un vairāk piedāvāt mācības darbvietā, izglītot informācijas un komunikācijas tehnoloģiju izmantošanā, piedāvāt otrās iespējas programmas, kas ļautu iegūt atzītu kvalifikāciju;
  • paaugstināt kvalitāti, uzraugot politikas ietekmi un uzlabojot pieaugušo izglītotāju izglītību.

ES prioritāšu īstenošanas rīki

  • Ieteikums “Prasmju pilnveides ceļi: jaunas iespējas pieaugušajiem” veidots ar mērķi palīdzēt pieaugušajiem apgūt rakstpratību, rēķinpratību un digitālās prasmes minimālajā līmenī un/vai iegūt plašākas prasmes, kas ļautu virzīties uz vidējās vai līdzīgas (3. vai 4. līmenis Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūrā jeb EKI) izglītības ieguvi. Vairāk informācijas atradīsit Prasmju pilnveides ceļu tīmekļa vietnē.
  • ET 2020 darba grupa pieaugušo izglītības jautājumā, kuru veido valstu eksperti, Eiropas sociālo partneru un pilsoniskās sabiedrības pārstāvji. Balstoties uz visā Eiropā apkopoto paraugpraksi, viņi apmainās ar politikas vadlīnijām par pieaugušo izglītību, analizē un papildina tās. Vairāk par šīs grupas darbu varat uzzināt Komisijas tīmekļa vietnē par labu praksi pieaugušo izglītības jomā.
  • Tīkls, ko veido 36 valstu koordinatori, kuri sekmē pieaugušo izglītību savās valstīs, sniedz politiski stratēģiskus ieteikumus un atbalstu, kā arī apkopo un izplata labu praksi. Saites, kur sniegta informācija par konkrētu valstu koordinatoriem un viņu darbu, publicētas  Eiropas izglītības programmas pieaugušajiem atjauninātajā tīmekļa vietnē.
  • Eiropas Pieaugušo izglītības e-platforma (EPALE) ir daudzvalodu portāls, kur savstarpējas mācīšanās nolūkā var kopīgot, popularizēt un veicināt labas prakses metodes šajā jomā.

Sekojiet jaunumiem sociālajos medijos ar tēmturiem #EUAdultLearning un #UPSkillEU.