×

Dėkojame, kad apsilankėte naujojoje švietimui ir mokymui skirtoje interneto svetainėje. Šiuo metu informacija daugumoje puslapių pateikiama tik anglų kalba, tačiau svetainė verčiama į kitas 23 oficialiąsias ES kalbas. Kai tik puslapiai bus išversti, juos atnaujinsime.

ES suaugusiųjų mokymosi politika

Suaugusiųjų mokymasis – tai įvairiausia tiek bendrojo, tiek profesinio formaliojo, neformaliojo ir savaiminio mokymosi veikla, kurios imasi suaugusieji baigę pirminio švietimo ir mokymo pakopą.

Kas yra suaugusiųjų mokymasis?

Suaugusiųjų mokymasis – tai įvairiausia tiek bendrojo, tiek profesinio formaliojo, neformaliojo ir savaiminio mokymosi veikla, kurios imasi suaugusieji baigę pirminio švietimo ir mokymo pakopą. Suaugusiųjų mokymasis gali būti susijęs su darbu (dabartiniu arba būsimu), asmeniniu tobulinimusi, gyvenimo įgūdžių įgijimu (pvz., kaip užpildyti mokesčių formą, atpažinti melagingas naujienas arba kodėl svarbu dalyvauti rinkimuose), suaugusieji gali mokytis savo malonumui arba dėl kelių iš nurodytų priežasčių.

Suaugusiųjų mokymasis yra labai svarbus Europos Sąjungos mokymosi visą gyvenimą politikos elementas.

Nuo jo labai priklauso žmonių galimybės susirasti darbą ir konkurencingumas, socialinė įtrauktis, aktyvus pilietiškumas ir asmeninis tobulėjimas. Šios srities užduotis – suteikti galimybių mokytis visiems suaugusiesiems per visą jų gyvenimą, ypač patekusių į nepalankią padėtį žmonių, kuriems labiausiai tokių galimybių reikia, grupėms.

Kodėl suaugusiųjų mokymasis būtinas?

Šiais laikais žmonės negali visą savo (profesinį) gyvenimą naudotis vien tik mokykloje ar universitete įgytais įgūdžiais. Aktyvesnis suaugusiųjų mokymasis gali padėti Europai įveikti ekonomikos problemas, turėti pakankamai reikiamų naujų įgūdžių įgijusių darbuotojų ir pasirūpinti, kad senėjanti jos darbo jėga išliktų produktyvi. Be to, mokymasis labai svarbus siekiant socialinės įtraukties ir aktyvaus pilietiškumo ir kad būtų galima atlikti kasdienes užduotis didėjant skaitmeninimo mastui.

Besimokančių suaugusiųjų (25–64 metų amžiaus) dalis (keturios savaitės iki tyrimo) įvairiose ES šalyse labai nevienoda: nuo 1,1 % iki 30,4 % (Eurostatas, 2017 m.). Bendra tendencija išlieka ta pati. Itin mažai besimokančiųjų tarp žemos kvalifikacijos ir vyresnio amžiaus asmenų. Dėl Europos lygmens veiksmų bus geriau skleidžiama informacija apie sėkmingą politiką, teikiama parama, o šalims bus lengviau dalytis savo patirtimi.

Prioritetinės ES sritys

1) Europos suaugusiųjų mokymosi darbotvarkė

Komisija bendradarbiauja su 32 šalimis siekdama, kad būtų įgyvendinta atnaujinta Europos suaugusiųjų mokymosi darbotvarkė (2011 m.). Joje pabrėžiama būtinybė pasiekti, kad gerokai daugiau suaugusiųjų mokytųsi, pasirinkę kurį nors iš įvairių mokymosi būdų (formalųjį, neformalųjį arba savaiminį mokymąsi), tam, kad įgytų naujų darbo įgūdžių, taptų aktyvesniais piliečiais arba asmeniškai tobulėtų ir jaustų pasitenkinimą.

Darbotvarkėje apibrėžta vizija, kaip Europoje iki 2020 m. turėtų būti plėtojamas suaugusiųjų mokymasis.

Konkretūs 2015–2020 m. prioritetai yra:

Insert picture

2) Įgūdžių tobulinimo kryptys – naujos galimybės suaugusiesiems

Skaityti, rašyti, skaičiuoti ir naudotis kompiuteriu – dalykai, kuriuos tenka daryti kiekvieną dieną. Tai gebėjimai, kuriais naudojamės nė patys to nepastebėdami.

Šias daugeliui paprastas užduotis sunku įveikti beveik 70 mln. europiečių.

Iniciatyva „Įgūdžių tobulinimo kryptys“ šiems žmonėms, nepriklausomai nuo jų padėties (jie gali dirbti, būti bedarbiai ar ekonomiškai neaktyvūs), bus suteikta naujų galimybių nustatyti ir pripažinti turimas žinias ir gebėjimus, taip pat pagrindinių raštingumo, gebėjimo skaičiuoti ir skaitmeninės srities įgūdžių spragas, mokytis toliau ir galbūt net įgyti naują kvalifikaciją.

Iniciatyva „Įgūdžių tobulinimo kryptys“ grindžiama paprasta trijų žingsnių logika, visada atsižvelgiant į specifinę konkretaus asmens padėtį.

Insert picture

Prioritetų įgyvendinimo priemonės

1) Nacionaliniai ekspertai, Europos socialinių partnerių ir pilietinės visuomenės atstovai sudaro programos „ET 2020“ suaugusiųjų mokymosi darbo grupę. Jie analizuoja ir rengia suaugusiųjų mokymosi politikos gaires, grindžiamas visos Europos geriausios patirties pavyzdžiais.

2) Nacionaliniai koordinatoriai
Komisija padeda veikti 36 nacionalinių koordinatorių tinklui, kurio tikslas – skatinti kiekvienos šalies suaugusiųjų mokymąsi, teikti politines rekomendacijas ir paramą, kaupti ir skleisti informaciją apie geriausią patirtį. Tinklas gauna Europos Komisijos finansinę paramą pagal programą „Erasmus+“. Paskelbta 2012–2016 m. gerosios patirties pavyzdžių apžvalga.

3) Bendradarbiavimas su specialistais ir pilietine visuomene
Europos suaugusiųjų mokymosi elektroninė platforma (EPALE) – tai daugiakalbis interneto forumas, kuriame galima keistis informacija apie sėkmingus suaugusiųjų švietimo metodus, su jais supažindinti ir juos reklamuoti. Suaugusiųjų švietimo veiklą organizuojantys ir suaugusiuosius mokantys asmenys naudodamiesi platforma gali dalytis naujausia informacija ir mokytis vieni iš kitų.

Platformoje EPALE taip pat yra išteklių biblioteka, suaugusiųjų švietimo srities specialistams aktualių kursų ir renginių kalendorius, taip pat partnerių, o netrukus – ir bendradarbiavimo grupių paieškos priemonė.

Skatindama suaugusiųjų mokymąsi Komisija taip pat bendradarbiauja su įvairiomis Europos asociacijomis, tinklais ir darbuotojų organizacijomis.

Kas toliau?

  • Programos „ET 2020“ suaugusiųjų mokymosi darbo grupė 2016–2018 m. rengia suaugusiųjų mokymosi darbo vietoje politikos gaires.
  • Įgūdžių tobulinimo krypčių įgyvendinimas.
  • Lyginamieji standartai ir rodikliai: ES šalys nustatė suaugusiųjų mokymosi srities tikslą – iki 2020 m. pasiekti, kad mokytųsi 15 % 25–64 metų suaugusiųjų. 2017 m. vidutiniškai mokėsi 10,9 % tokio amžiaus žmonių ir iškeltą tikslą buvo pasiekusios tik 8 ES šalys.
  • Komisija skelbia rodiklius ir duomenis apie dabartinę padėtį valstybėse narėse bei pažangos įgyvendinant politiką ataskaitas ir siūlo naują politiką.

Sekite šį procesą socialiniuose tinkluose (saitažodžiai #EUAdultLearning ir #UPSkillEU).