ES suaugusiųjų mokymosi politika

Suaugusiųjų mokymasis – tai įvairiausia tiek bendrojo, tiek profesinio formaliojo ir savaiminio mokymosi veikla, kurios imasi suaugusieji baigę pirminio švietimo ir mokymo pakopą.

Suaugusiųjų mokymosi svarba 

Suaugusieji mokosi dėl įvairių priežasčių: kad pagerėtų jų įsidarbinimo perspektyvos, kad tobulėtų asmeniškai ar profesinėje srityje ir įgytų universaliųjų įgūdžių, tokių kaip kritinis mąstymas. Suaugusiųjų mokymasis taip pat padeda didinti socialinę sanglaudą ir skatina aktyvų pilietiškumą.

Tęstinis profesinis tobulėjimas tampa vis svarbesne išlikimo konkurencingais darbo rinkoje sąlyga. Todėl suaugusiųjų mokymasis Europai yra gyvybiškai būtinas, kad būtų galima įveikti jai šiuo metu kylančias ekonomikos problemas, patenkinti naujų įgūdžių poreikį ir išlaikyti tvarų produktyvumą vis labiau skaitmeninėje pasaulio ekonomikoje. 

Europos lygmens veiksmai ir iniciatyvos gali padėti geriau suprasti, kaip spręsti suaugusiųjų švietimo srities uždavinius. Juos vykdant taip pat gali būti teikiama parama institucijoms ir asmenims ir sudaromos sąlygos šalims geriau keistis žiniomis ir patirtimi.

Kaip ES remia suaugusiųjų mokymąsi?

Tarybos priimtoje Rezoliucijoje dėl atnaujintos Europos suaugusiųjų mokymosi darbotvarkės pabrėžiama būtinybė pasiekti, kad gerokai daugiau suaugusiųjų mokytųsi, pasirinkę formalųjį, neformalųjį arba savaiminį mokymąsi tam, kad įgytų darbo įgūdžių, taptų aktyvesniais piliečiais arba asmeniškai tobulėtų ir jaustų pasitenkinimą.

Darbotvarkėje apibrėžiama vizija, kaip Europoje iki 2020 m. turėtų būti plėtojamas suaugusiųjų mokymasis, ir nustatomi šie konkretūs 2015–2020 m. prioritetai:

  • gerinti valdymą tokiais būdais kaip geresnis įvairių politikos sričių koordinavimas, didesnis veiksmingumas ir svarba visuomenei; 
  • gerokai padidinti aukštos kokybės paslaugų, ypač raštingumo, skaičiavimo ir skaitmeninių įgūdžių srityje, pasiūlą ir paklausą;
  • užtikrinti veiksmingų informavimo, orientavimo ir motyvavimo strategijų taikymą, kad būtų padėta besimokantiems suaugusiesiems;
  • suaugusiesiems pasiūlyti lankstesnių ir platesnių galimybių mokytis suteikiant daugiau progų mokytis darbo vietoje, naudotis IRT ir vadinamosiomis antros galimybės kvalifikacijos įgijimo programomis; 
  • gerinti suaugusiųjų mokymosi kokybę stebint politikos poveikį ir gerinant suaugusiųjų švietimo specialistų rengimą.

Be to, Taryba priėmė Rekomendaciją dėl įgūdžių tobulinimo krypčių, kuria siekiama padėti suaugusiesiems pasiekti būtiniausią rašymo, skaičiavimo ir skaitmeninių įgūdžių lygį arba įgyti konkrečią vidurinio išsilavinimo lygmens kvalifikaciją (Europos kvalifikacijų sandaros (EKS) 3 arba 4 lygiai). Daugiau informacijos pateikiama iniciatyvai „Įgūdžių tobulinimo kryptys“ skirtame tinklalapyje. 

Komisija įsteigė programos „ET 2020“ suaugusiųjų mokymosi darbo grupę, kurią sudaro nacionaliniai ekspertai, Europos socialinių partnerių atstovai ir pilietinės visuomenės nariai. Grupė keičiasi informacija, ją analizuoja ir, remdamasi geriausios patirties pavyzdžiais iš visos Europos, rengia suaugusiųjų mokymosi srities politikos gaires. Daugiau informacijos apie Suaugusiųjų mokymosi darbo grupės veiklą pateikiama Europos suaugusiųjų mokymosi elektroninės platformos (EPALE) interneto svetainėje.

Buvo sukurtas ir nacionalinių koordinatorių tinklas, kurio tikslas – skatinti kiekvienos šalies suaugusiųjų mokymąsi, teikti politines rekomendacijas ir paramą, kaupti ir skleisti geriausią patirtį. 

Europos suaugusiųjų mokymosi elektroninė platforma (EPALE) – tai daugiakalbis interneto forumas, kuriame galima keistis informacija apie geriausią suaugusiųjų švietimo patirtį, su ja supažindinti ir ją propaguoti bei skatinti mokymąsi vieniems iš kitų. 

Sekite šį procesą socialiniuose tinkluose (saitažodžiai #EUAdultLearning ir #UPSkillEU).