Az EU felnőttkori tanulással kapcsolatos szakpolitikája

Felnőttkori tanulás alatt azok a formális és informális — általános vagy szakmai — tanulási tevékenységek értendők, amelyeket felnőttek végeznek az alapoktatás és képzés befejezése után.

A felnőttkori tanulás jelentősége 

Számos oka lehet annak, ha valaki felnőttkorában úgy dönt, hogy visszaül az iskolapadba: jobb állást szeretne, pályát akar váltani, különböző területeken egyaránt jól használható transzverzális készségeket kíván elsajátítani vagy fejleszteni (pl. a kritikai gondolkodás képességét) vagy éppen személyes érdeklődés, az önmegvalósítás vágya hajtja. A felnőttkori tanulás hozzájárul a társadalmi kohézió javításához is, és előmozdítja az aktív polgári szerepvállalást.

Egyre jellemzőbb ma már, hogy a munkavállalóknak folyamatosan bővíteniük kell ismereteiket és fejleszteniük kell készségeiket ahhoz, hogy továbbra is helyt tudjanak állni a munkaerőpiacon. Az európai gazdaság termelékenysége szempontjából is fontos a felnőttkori tanulás. Korunk gazdasági kihívásaira, a digitalizálódó világban megkövetelt új készségek iránti igényekre csak akkor fogunk tudni eredményesen választ adni, ha kellően képzett munkaerő áll rendelkezésre az EU tagországaiban. 

Az európai szintű fellépések és kezdeményezések segíthetnek annak megértésében, milyen hathatós megoldásokkal tudjuk kezelni a felnőttkori tanulás terén jelentkező kihívásokat. Az uniós intézkedések az intézményeket és az egyéneket is támogatják, valamint javítják az országok közötti ismeret- és tapasztalatcserét.

Hogyan támogatja az EU a felnőttkori tanulást?

A felnőttkori tanulásra vonatkozó megújított európai cselekvési programról szóló tanácsi állásfoglalás hangsúlyozza, mennyire fontos, hogy minél többen tanuljanak felnőttkorban (formális, nem formális vagy informális keretek között) – függetlenül attól, hogy a felnőttkori tanulás új szakmai készségek elsajátítására, a társadalmi szerepvállalás növelésére, illetve személyi fejlődésre, önmegvalósításra irányul-e.

A cselekvési program felvázolta a felnőttkori tanulással kapcsolatos elképzeléseket 2020-ig, és a 2015 és 2020 közötti időszak fő feladataiként a következőket jelölte meg:

  • az irányítás javítása a szakpolitikai területek közötti jobb koordináció révén, s ennek keretében a hatékonyság növelése és a társadalmi szükségletek fokozott kielégítése; 
  • a színvonalas oktatási szolgáltatások iránti kereslet és azok kínálatának jelentős mértékű növelése, különösen az írás-olvasás, a számolni tudás és a digitális készségek területén;
  • hatékony tájékoztatási, pályaorientációs és motivációs stratégiák kialakítása a felnőtt tanulók elérése és segítése érdekében;
  • rugalmasabb tanulási lehetőségek biztosítása a felnőttek számára: a tanulási lehetőségek bővítése a munkahelyen történő tanulás kiterjesztése, az információs és kommunikációs technológiák használata és második esélyt nyújtó, képesítéssel záruló programok révén; 
  • a felnőttoktatás színvonalának emelése az e téren hozott intézkedések hatásának figyelemmel kísérése és a felnőttoktatóknak nyújtott képzés javítása révén.

Ezen túlmenően a Tanács ajánlást fogadott el a kompetenciafejlesztési pályákról, amelynek célja, hogy segítsen a felnőtteknek elsajátítani azokat az írás-olvasási, számolási és digitális készségeket, melyek elengedhetetlenek a mai világban, illetve felső középfokú végzettséget szerezni, mely megfelel az európai képesítési keretrendszer (EKKR) 3. vagy 4. szintjének. További információk a kompetenciafejlesztésről szóló honlapon találhatók. 

A Bizottság létrehozott egy, a felnőttkori tanulással foglalkozó „Oktatás és képzés 2020” munkacsoportot, mely nemzeti szakértőkből, valamint az európai szociális partnerek és a civil társadalom képviselőiből áll. A munkacsoport tagjai információkat elemeznek és osztanak meg egymással, és a különböző országokban alkalmazott bevált módszerek alapján szakpolitikai iránymutatásokat készítenek a felnőttkori tanulás területén. Ha szeretne bővebben tájékozódni a felnőttkori tanulással foglalkozó munkacsoport munkájáról, kérjük, látogasson el az európai felnőttképzés elektronikus platformjára (EPALE).

Létrejött továbbá egy nemzeti koordinátorokból álló hálózat, melynek tagjai a felnőttkori tanulás előmozdításán dolgoznak saját országukban, szakpolitikai tanácsadást és támogató tevékenységet végeznek, illetve összegyűjtik és terjesztik a bevált gyakorlatokat. 

Az európai felnőttképzés elektronikus platformja (EPALE) egy olyan többnyelvű online tér, amely lehetőséget biztosít a felnőttoktatás terén bevált módszerek bemutatására és cseréjére, valamint az egymástól való tanulásra. 

Kövesse a fejleményeket a közösségi oldalakon: #EUAdultLearning, #UPSkillEU.