Beartas an Aontais i réimse na foghlama aosaí

Is éard is foghlaim aosach ann réimse gníomhaíochtaí foghlama foirmiúla, seachfhoirmiúla agus neamhfhoirmiúla - idir ghníomhaíochtaí ginearálta agus ghníomhaíochtaí gairmiúla - a dtugann daoine fásta fúthu tar éis dóibh an t-oideachas agus an oiliúint tosaigh a fhágáil.

An tábhacht leis an bhfoghlaim aosach 

Is ar chúiseanna éagsúla a thugann daoine faoin bhfoghlaim aosach: lena ndeiseanna fostaíochta a fheabhsú, le forbairt phearsanta nó ghairmiúil a dhéanamh agus le scileanna inaistrithe, an smaointeoireacht chriticiúil cuir i gcás, a fháil. Chomh maith leis sin, cabhraíonn an fhoghlaim aosach leis an gcomhtháthú sóisialta agus spreagann sí saoránacht ghníomhach.

Tá daoine ag brath ar an bhforbairt ghairmiúil leanúnach níos mó ná riamh chun bheith iomaíoch sa mhargadh fostaíochta. Tá sé riachtanach, dá bhrí sin, béim a chur ar an bhfoghlaim aosach ionas go bhféadfaidh an Eoraip na dúshláin eacnamaíocha atá roimpi faoi láthair a shárú agus ionas go bhféadfar freastal ar an éileamh ar scileanna nua agus ar tháirgiúlacht inbhuanaithe i ngeilleagar domhanda ina bhfuil dlús á chur leis an digitiú i rith an ama. 

Is féidir le gníomhaíochtaí agus tionscnaimh ar an leibhéal Eorpach cabhrú linn tuiscint níos fearr a fháil ar an gcaoi chun dul i ngleic le dúshláin in earnáil na foghlama aosaí. Is féidir leo tacaíocht a thabhairt d’institiúidí agus do dhaoine freisin – agus is fearr mar a bheidh tíortha in ann eolas agus taithí a roinnt le chéile dá mbarr.

Cad atá an tAontas a dhéanamh chun tacú leis an bhfoghlaim aosach?

I Rún a ghlac an Chomhairle maidir le Clár Oibre Eorpach athnuaite don Fhoghlaim Aosach, cuirtear béim ar an ngá le rannpháirtíocht daoine fásta san fhoghlaim fhoirmiúil, sheachfhoirmiúil agus neamhfhoirmiúil a mhéadú go mór, bíodh sin chun scileanna oibre nua a fháil, ar mhaithe le saoránacht ghníomhach nó ar mhaithe le forbairt phearsanta nó sásamh pearsanta.

Tá achoimre tugtha sa Chlár Oibre ar fhís faoin dóigh ar cheart an fhoghlaim aosach a fhorbairt san Eoraip faoi 2020 agus leagtar amach ann na tosaíochtaí sonracha seo a leanas le haghaidh na mblianta 2015 - 2020:

  • Rialachas a fheabhsú trí chomhordú níos fearr a dhéanamh idir réimsí beartais, agus trí éifeachtúlacht agus ábharthacht shochaíoch a fheabhsú 
  • An t-éileamh ar sholáthar ardchaighdeáin a mhéadú go suntasach agus an soláthar sin a chur ar fáil ar bhonn níos leithne, go háirithe maidir le scileanna litearthachta, uimhearthachta agus digiteacha
  • Straitéisí éifeachtacha for-rochtana, treorach agus inspreagtha a chinntiú chun teagmháil a dhéanamh le foghlaimeoirí fásta agus chun cabhrú leo
  • Tuilleadh deiseanna solúbtha foghlama agus rochtain níos fearr a chur ar fáil do dhaoine fásta trí níos mó deiseanna foghlama a sholáthar sa láthair oibre agus trí TFC agus cláir cháilíochta an ‘dara deis’, mar a thugtar orthu, a úsáid 
  • Cáilíocht na foghlama aosaí a fheabhsú trí mhonatóireacht a dhéanamh ar thionchar beartas agus trí fheabhas a chur ar oiliúint oideoirí aosach

Ar a bharr sin, ghlac an Chomhairle Moladh maidir le Conairí Breisoiliúna arb é is aidhm dó cabhrú le daoine fásta íosleibhéal scileanna litearthachta, uimhearthachta agus digiteacha a fháil nó cáilíocht meánscolaíochta uachtaraí ar leith (leibhéal 3 nó 4 sa Chreat Eorpach um Cháilíochtaí (EGF)) a fháil. Tá tuilleadh eolais le fáil ar shuíomh gréasáin na gConairí Breisoiliúna

Tá saineolaithe náisiúnta, ionadaithe ó chomhpháirtithe sóisialta na hEorpa agus ón tsochaí shibhialta mar chuid den Mheitheal Oibre um Fhoghlaim Aosach de chuid ET 2020. Déanann an mheitheal eolas a mhalartú agus a anailísiú agus forbraíonn siad treoir bheartais i réimse na foghlama aosaí bunaithe ar dhea-chleachtais ó gach cearn den Eoraip. Tá tuilleadh eolais faoi obair na Meithle um Fhoghlaim Aosach le fáil ar shuíomh gréasáin an ríomh-Ardáin don Fhoghlaim Aosach san Eoraip (EPALE).

líonra de Chomhordaitheoirí Náisiúnta curtha ar bun freisin, líonra a chuireann an fhoghlaim aosach chun cinn ina dtíortha féin, a thugann comhairle agus cúnamh i dtaobh beartais, agus a bhailíonn agus a scaipeann dea-chleachtais. 

Spás ilteangach ar líne is ea an ríomh-Ardán don Fhoghlaim Aosach san Eoraip (EPALE) inar féidir dea-chleachtais san oideachas aosach a mhalartú, a thaispeáint agus a chur chun cinn agus ar a spreagtar an phiarfhoghlaim freisin. 

Lean an próiseas ar na meáin shóisialta leis na haischlibeanna #EUAdultLearning agus #UPSkillEU.