×

Go raibh maith agat as cuairt a thabhairt ar an suíomh gréasáin nua Oideachais agus Oiliúna.  Is i mBéarla amháin atá formhór na leathanach faoi láthair.  Mar sin féin, tá an suíomh á aistriú go gach ceann de na 23 theanga oifigiúla eile de chuid an Aontais.  Déanfar na leathanaigh a nuashonrú a luaithe a chuirfear na haistriúcháin ar fáil.

Beartas an Aontais i réimse na foghlama aosaí

Is éard is foghlaim aosach ann réimse iomlán gníomhaíochtaí foghlama foirmiúla, seachfhoirmiúla agus neamhfhoirmiúla - idir ghníomhaíochtaí ginearálta agus ghníomhaíochtaí gairmiúla - a dtugann daoine fásta fúthu tar éis dóibh an t-oideachas agus an oiliúint tosaigh a fhágáil.

Cad is foghlaim aosach ann?

Áirítear ar an bhfoghlaim aosach gníomhaíochtaí foghlama foirmiúla, seachfhoirmiúla agus neamhfhoirmiúla - idir ghníomhaíochtaí ginearálta agus ghníomhaíochtaí gairmiúla - a dtugann daoine fásta fúthu tar éis dóibh an t-oideachas tosaigh (e.g. an mheánscoil nó an coláiste) a fhágáil. An té a bheadh ag gabháil don fhoghlaim aosach, d’fhéadfadh sé gur mhian leis post nua a fháil - nó forbairt a dhéanamh don ról reatha atá aige nó do ról eile a bheidh aige amach anseo – nó d’fhéadfadh sé gur mhaith leis forbairt phearsanta a dhéanamh, nó scileanna saoil a fhoghlaim (e.g. cén chaoi foirm chánach a líonadh isteach, cén chaoi bréagnuacht a aithint nó cén fáth a bhfuil sé tábhachtach vótáil i dtoghcháin) nó b’fhéidir gur meascán de na cúiseanna sin ba chúis leis.

Cén fáth a bhfuil gá leis an bhfoghlaim aosach?

Tá daoine ag brath ar an bhforbairt ghairmiúil leanúnach níos mó ná riamh chun bheith iomaíoch sa mhargadh fostaíochta. Is ríthábhachtach an rud é, mar sin, béim a bheith ar an bhfoghlaim aosach leanúnach chun go mbeidh an Eoraip in ann dúshláin eacnamaíochta a shárú, éilimh ar scileanna nua a shásamh agus táirgiúlacht a chaomhnú. Tá an fhoghlaim sár-riachtanach freisin ar mhaithe le cuimsiú sóisialta, le saoránacht ghníomhach agus le rannpháirtíocht i ngeilleagar atá ag éirí níos digitithe lá i ndiaidh lae.

Is féidir le gníomhaíochtaí agus tionscnaimh ar an leibhéal Eorpach cabhrú linn tuiscint níos fearr a fháil ar an gcaoi chun dul i ngleic le dúshláin in earnáil an oideachais aosaigh; is féidir leo tacaíocht a thabhairt d’institiúidí agus do dhaoine freisin – agus is fearr mar a bheidh tíortha in ann a dtaithí a roinnt le chéile dá mbarr.

Cén chaoi a dtugtar tacaíocht don fhoghlaim aosach ar an leibhéal Eorpach?

Sa Chlár Oibre Eorpach don Fhoghlaim Aosach cuirtear béim ar an ngá le rannpháirtíocht daoine fásta san fhoghlaim fhoirmiúil, sheachfhoirmiúil agus neamhfhoirmiúil a mhéadú go mór, bíodh sin chun scileanna oibre nua a fháil, ar mhaithe le saoránacht ghníomhach nó ar mhaithe le forbairt phearsanta nó sásamh pearsanta.

Leagadh amach fís sa Chlár Oibre faoin mbealach ar ceart an fhoghlaim aosach a fhorbairt san Eoraip faoi 2020. Is iad seo a leanas na tosaíochtaí sonracha don tréimhse 2015 - 2020:

  • rialachas a fheabhsú trí chomhordú níos fearr a dhéanamh idir réimsí beartais, agus trí éifeachtúlacht agus ábharthacht maidir le riachtanais na sochaí a fheabhsú;
  • glacadh soláthair ardchaighdeáin a mhéadú go suntasach agus an soláthar sin a chur ar fáil ar bhonn níos leithne, go háirithe maidir le scileanna litearthachta, uimhearthachta agus digiteacha; straitéisí éifeachtacha for-rochtana, treorach agus inspreagtha chun teagmháil a dhéanamh le foghlaimeoirí fásta agus chun cabhrú leo;
  • tuilleadh deiseanna solúbtha foghlama do dhaoine fásta agus rochtaina fheabhsú trí níos mó deiseanna foghlama a chur ar fáil sa láthair oibre, trí úsáid TFC a chur chun cinn, agus trí chláir a thabhairt isteach a thugann an dara seans do dhuine cáilíocht aitheanta a bhaint amach;
  • cáilíocht na foghlama a fheabhsú trí fhaireachán a dhéanamh ar thionchar beartas agus trí fheabhas a chur ar oideachas oideachasóirí aosach.

Uirlisí chun dul i ngleic leis na tosaíochtaí

  • Moladh maidir leis na Conairí Breisoiliúna: Deiseanna Nua do Dhaoine Fásta - is éard is aidhm leis an tionscnamh seo cabhrú le daoine fásta íosleibhéal scileanna litearthachta, uimhearthachta agus digiteacha a fháil agus/nó réimse scileanna níos leithne a fháil trí cháilíocht meánscolaíochta uachtaraí nó a comhionann a bhaint amach (leibhéal 3 nó leibhéal 4 sa Chreat Eorpach um Cháilíochtaí (EGF)). Tá tuilleadh eolais ar fáil ar shuíomh gréasáin na gConairí Breisoiliúna.
  • Tá saineolaithe náisiúnta, ionadaithe ó chomhpháirtithe sóisialta na hEorpa agus ón tsochaí shibhialta mar chuid den Mheitheal Oibre um Fhoghlaim Aosach de chuid ET 2020. Déanann siad malartú, anailís agus forbairt ar threoir bheartais maidir leis an bhfoghlaim aosach - bunaithe ar na dea-chleachtais is fearr san Eoraip. Féadfaidh tú teacht ar eolas maidir lena cuid oibre ar shuíomh gréasáin de chuid an Choimisiúin, dea-chleachtais san fhoghlaim aosach.
  • Éascaíonn an Coimisiún líonra de Chomhordaitheoirí Náisiúnta a chuireann an fhoghlaim aosach chun cinn ina dtíortha féin, a thugann comhairle agus cúnamh i dtaobh beartais, agus a bhailíonn agus a scaipeann dea-chleachtais. Tá naisc chuig comhordaitheoirí tíortha ar leith, agus chuig faisnéis faoi roinnt dá gcuid oibre, ar fáil ar shuíomh gréasáin an Chláir Oibre Eorpaigh athnuaite don Fhoghlaim Aosach.
  • Spás ilteangach ar líne is ea an ríomh-Ardán don Fhoghlaim Aosach san Eoraip (EPALE) inar féidir modhanna dea-chleachtais san oideachas aosach a mhalartú, a thaispeáint agus a chur chun cinn d'fhonn foghlaim ó chéile.

Lean an próiseas ar na meáin shóisialta leis na haischlibeanna #EUAdultLearning agus #UPSkillEU