EU:n aikuiskoulutuspolitiikka

Aikuiskoulutus tarjoaa virallisen, epävirallisen ja arkioppimisen muotoja – niin yleissivistävää kuin ammatillista koulutusta – peruskoulutuksensa päättäneille aikuisille.

Miksi aikuiskoulutus on tärkeää? 

Ihmiset osallistuvat aikuiskoulutukseen eri syistä: osallistujien tavoitteena voi olla esimerkiksi parantaa työllistymismahdollisuuksiaan, kehittää henkilökohtaisia ja ammatillisia kykyjään tai oppia monialaisia taitoja, kuten kriittistä ajattelua. Aikuiskoulutus myös parantaa sosiaalista yhteenkuuluvuutta ja edistää aktiivista kansalaisuutta.

Jatkuvan ammatillisen kehityksen tarve on nykymaailmassa entistä suurempi, jotta työntekijät säilyttävät kilpailukykynsä työmarkkinoilla. Aikuiskoulutus antaa työntekijöille lisäksi sellaisia uusia taitoja, joita tarvitaan, jotta voidaan vastata koko eurooppalaisen yhteiskunnan talouden ja tuottavuuden haasteisiin maailmanlaajuisessa digitaalitaloudessa. 

EU:n tason hankkeiden avulla voidaan lisätä tietoa aikuiskoulutuksen tarpeista ja suuntauksista ja tarjota tukea sekä instituutioille että aikuisopiskelijoille ja -kouluttajille. Samalla tiedon- ja kokemustenvaihto maiden välillä tehostuu.

EU:n toimet

Uudistetusta eurooppalaisesta aikuiskoulutusohjelmasta annetussa neuvoston päätöslauselmassa korostetaan tarvetta lisätä kaikentyyppistä aikuisten oppimista (virallista, epävirallista ja arkioppimista) uusien taitojen hankkimiseksi, aktiivisen kansalaisuuden ylläpitämiseksi ja kansalaisten henkilökohtaisen kehityksen tukemiseksi.

Uudistetussa eurooppalaisessa aikuiskoulutusohjelmassa esitetään visio siitä, kuinka aikuiskoulutuksen tulisi kehittyä Euroopassa vuoteen 2020 mennessä. Ensisijaiset tavoitteet vuosiksi 2015–2020 ovat seuraavat:

  • Parannetaan aikuiskoulutuksen hallinnointia – parannetaan eri alojen koordinointia, tehokkuutta ja yhteiskunnan tarpeiden huomiointia. 
  • Lisätään merkittävästi korkealaatuisen aikuiskoulutuksen tarjontaa ja siihen osallistumista erityisesti luku- ja kirjoitustaidon, lasku- ja numerotaidon sekä digitaalisten taitojen osalta.
  • Toteutetaan tehokkaita tiedotus-, neuvonta- ja motivointistrategioita, joilla tavoitetaan aikuisopiskelijat.
  • Lisätään joustavia vaihtoehtoja aikuisopiskeluun ja parannetaan sen saatavuutta – tarjotaan enemmän mahdollisuuksia oppimiseen työpaikoilla, hyödynnetään tieto- ja viestintätekniikan mahdollisuuksia ja edistetään tunnustettuun tutkintoon johtavia aikuiskoulutusohjelmia (ns. uuden mahdollisuuden tarjoava koulutus). 
  • Parannetaan aikuiskoulutuksen laatua – seurataan toimien vaikutuksia ja kehitetään aikuiskouluttajien koulutusta.

Neuvosto on lisäksi antanut taitojen parantamista koskevan suosituksen, jonka tavoitteena on auttaa aikuisia hankkimaan vähimmäistason luku- ja kirjoitustaito, laskutaito ja digitaaliset taidot ja/tai laajempia taitoja, jotka johtavat ylemmän keskiasteen tutkintoon tai vastaavaan (eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen taso 3 tai 4). Lisätietoa on Taitojen parantaminen: uusia mahdollisuuksia aikuisille -sivustolla. 

Komissio on perustanut Koulutus 2020 -työohjelman aikuiskoulutusta käsittelevän työryhmän, jossa on kansallisia asiantuntijoita sekä eurooppalaisia työmarkkinaosapuolten ja kansalaisyhteiskunnan edustajia. Ryhmässä analysoidaan ja laaditaan aikuiskoulutusta koskevaa toimintapoliittista ohjeistusta, joka perustuu parhaisiin eurooppalaisiin käytänteisiin. Lisätietoa aikuiskoulutusta käsittelevän työryhmän työskentelystä on aikuiskoulutuksen eurooppalaisen foorumin (EPALE) verkkosivustolla.

Komissio on perustanut myös kansallisten koordinaattorien verkoston, joka edistää aikuiskoulutusta kussakin maassa, antaa toimintapoliittista ohjeistusta ja tukea sekä kerää ja levittää tietoa hyvistä toimintatavoista. 

EPALE on monikielinen verkkoalusta, jossa voi esitellä uusia aikuiskoulutusmenetelmiä, vaihtaa hyviä toimintamalleja ja edistää vertaisoppimista. 

Kehitystä voi seurata sosiaalisessa mediassa aihetunnisteilla #EUAdultLearning ja #UPSkillEU