×

Täname, et külastasite uut hariduse ja koolituse veebisaiti. Enamik selle sisust on esialgu ainult inglise keeles. Praegu tõlgitakse kogu veebisaiti ka ELi ülejäänud 23 ametlikku keelde. Ajakohastame veebisaiti kohe, kui tõlked on valmis.

ELi poliitika täiskasvanuõppe valdkonnas

Täiskasvanuhariduseks nimetatakse mitmesugust formaalset, mitteformaalset ja informaalset õppetööd (nii üld- kui ka kutsehariduses), mis on mõeldud koolihariduse lõpetanud või pooleli jätnud täiskasvanutele.

Mis on täiskasvanuharidus?

Täiskasvanuharidus hõlmab formaalset, mitteformaalset ja informaalset õppetööd (nii üld- kui ka kutsehariduses), mis on mõeldud koolihariduse (nt keskkooli või kõrgkooli) lõpetanud või pooleli jätnud täiskasvanutele. Täiskasvanuharidust võidakse omandada töö leidmiseks või selleks, et oma praegusel või tulevasel töökohal edasi areneda, isiklikuks arenguks, eluks vajalike oskuste omandamiseks (nt kuidas täita maksudeklaratsiooni või tunda ära libauudised või miks on oluline osaleda valimistel) või korraga mitmel nimetatud põhjusel.

Miks on täiskasvanuharidust vaja?

Konkurentsivõime säilitamiseks peavad inimesed järjest rohkem panustama pidevasse tööalasesse enesearendamisse. Seetõttu on pideva täiskasvanuhariduse edendamine Euroopa jaoks elutähtis, kuna see aitab ületada majandusraskusi, rahuldada vajadust uute oskuste järele ja säilitada tootlikkust. Õppimine on äärmiselt oluline ka sotsiaalse kaasatuse ja kodanikuaktiivsuse seisukohast ning osalemiseks üha enam digiteeritud majanduses.

Euroopa tasandi meetmed ja algatused aitavad meil saada parema ülevaate sellest, kuidas täiskasvanuharidusega seotud probleeme lahendada. Samuti pakuvad need tuge nii institutsioonidele kui ka inimestele ning hõlbustavad kogemuste vahetamist riikide vahel.

Kuidas toetatakse täiskasvanuharidust ELi tasandil?

Täiskasvanuhariduse Euroopa tegevuskavas rõhutatakse vajadust suurendada märkimisväärselt täiskasvanute osalemist formaalses, mitteformaalses ja informaalses õppes, seda kas tööoskuste omandamise, kodanikuaktiivsuse või isikliku arengu ja eneseteostusega seotud eesmärkidel.

Tegevuskavas on esitatud ülevaade sellest, milliseks peaks Euroopa täiskasvanuharidus 2020. aastaks kujunema. Konkreetsed prioriteedid aastateks 2015–2020 on järgmised:

  • parandada juhtimist poliitikavaldkondade vahelise parema koordineerimise, tõhususe suurendamise ja ühiskonna vajadustele vastavuse parandamise kaudu;
  • suurendada märkimisväärselt kvaliteetse täiskasvanuõppe pakkumist ja kasutamist, eelkõige kirja-, arvutus- ja digitaaloskuste valdkonnas; tulemuslikud teavitus-, juhendamis- ja motiveerimisstrateegiad täiskasvanud õppijateni jõudmiseks ja nende abistamiseks;
  • pakkuda täiskasvanutele õppimiseks paindlikumaid võimalusi ja parandada täiskasvanuhariduse kättesaadavust töökohal toimuva õppe pakkumise suurendamise, IKT kasutuse ning tunnustatud kvalifikatsiooni tagavate teise võimaluse programmide kaudu;
  • parem kvaliteet poliitikameetmete mõju jälgimise ja täiskasvanute õpetajate hariduse täiustamise kaudu.

ELi prioriteetide saavutamise vahendid

  • Soovitus oskuste täiendamise meetmete kohta: algatuse „Uued võimalused täiskasvanutele“ eesmärk on aidata täiskasvanutel omandada vähemalt minimaalsel tasemel kirjaoskus, arvutamisoskus ja digitaaloskused ja/või omandada laialdasemad oskused keskhariduse või samaväärse kvalifikatsiooni omandamise kaudu (Euroopa kvalifikatsiooniraamistiku 3. või 4. tase). Lisateavet leiate oskuste täiendamise meetmete veebilehelt.
  • HK 2020 täiskasvanuhariduse töörühm koosneb liikmesriikide ekspertidest ning Euroopa sotsiaalpartnerite ja kodanikuühiskonna esindajatest. Nad vahetavad, analüüsivad ja arendavad täiskasvanuhariduse poliitikasuuniseid, lähtudes Euroopa parimatest tavadest. Teavet töörühma tegevuse kohta saate komisjoni veebilehelt, mis käsitleb täiskasvanuhariduse parimaid tavasid.
  • Riiklike koordinaatorite võrgustik, mille liikmed edendavad täiskasvanuharidust oma riikides, annab poliitikaalast nõu ja abi ning kogub ja jagab parimaid tavasid. Euroopa täiskasvanuhariduse uuendatud tegevuskava veebilehelt leiate teavet konkreetsete riikide koordinaatorite ja nende töö kohta.
  • Euroopa täiskasvanuõppe elektrooniline platvorm (EPALE) on mitmekeelne veebikeskkond täiskasvanuhariduse heade tavade vahetamiseks, tutvustamiseks ja edendamiseks, mis võimaldab üksteiselt õppida.

Sotsiaalmeedias saate seda protsessi jälgida teemaviidete #EUAdultLearning ja #UPSkillEU abil.