×

Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψή σας στον ιστότοπο για την εκπαίδευση και την κατάρτιση.  Οι περισσότερες σελίδες είναι διαθέσιμες επί του παρόντος μόνο στα αγγλικά.  Ωστόσο, η μετάφραση του ιστότοπου στις άλλες 23 επίσημες γλώσσες της ΕΕ βρίσκεται σε εξέλιξη.  Θα επικαιροποιήσουμε τις σελίδες του ιστότοπου μόλις ολοκληρωθούν οι μεταφράσεις.

Πολιτική της ΕΕ στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων

Η εκπαίδευση ενηλίκων περιλαμβάνει ένα ολόκληρο φάσμα δραστηριοτήτων τυπικής, μη τυπικής και άτυπης μάθησης - γενικού ή επαγγελματικού χαρακτήρα - τις οποίες παρακολουθούν οι ενήλικοι μετά την αρχική εκπαίδευση και κατάρτισή τους.

Τι είναι η εκπαίδευση ενηλίκων;

Η εκπαίδευση ενηλίκων περιλαμβάνει δραστηριότητες τυπικής, μη τυπικής και άτυπης μάθησης - γενικού ή επαγγελματικού χαρακτήρα - τις οποίες παρακολουθούν οι ενήλικοι μετά την αρχική τους εκπαίδευση (π.χ. σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή κολέγιο). Η εκπαίδευση ενηλίκων μπορεί να αποσκοπεί στην εύρεση εργασίας - ή στη βελτίωση των δεξιοτήτων σε τρέχουσα ή μελλοντική θέση εργασίας -, στην προσωπική εξέλιξη, στην απόκτηση βασικών δεξιοτήτων για την καθημερινότητα (π.χ. πώς συμπληρώνεται ένα έντυπο, πώς αναγνωρίζονται οι ψευδείς ειδήσεις ή γιατί είναι σημαντική η συμμετοχή στις εκλογές), στην αναψυχή, ή και σε συνδυασμό αυτών.

Γιατί χρειάζεται η εκπαίδευση ενηλίκων;

Ολοένα και περισσότερο, οι πολίτες πρέπει να επιδιώκουν τη συνεχή επαγγελματική τους εξέλιξη ώστε να παραμένουν ανταγωνιστικοί. Ως εκ τούτου, η έμφαση στη συνεχή εκπαίδευση των ενηλίκων έχει καθοριστική σημασία για την Ευρώπη, καθώς συμβάλλει στην αντιμετώπιση των οικονομικών προκλήσεων, στην ικανοποίηση των αναγκών για νέες δεξιότητες και στη διατήρηση της παραγωγικότητας. Η εκπαίδευση είναι επίσης σημαντική για την κοινωνική ένταξη, την ενεργό συμμετοχή στα κοινά, καθώς και τη συμμετοχή σε μια σταδιακά ψηφιοποιούμενη οικονομία.

Δράσεις και πρωτοβουλίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο μπορούν να μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε καλύτερα πώς να ανταποκρινόμαστε στις προκλήσεις στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων. Μπορούν επίσης να παρέχουν στήριξη σε ιδρύματα και μεμονωμένα άτομα και να βελτιώνουν την ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ χωρών.

Πώς στηρίζεται η εκπαίδευση των ενηλίκων σε επίπεδο ΕΕ;

Το ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την εκπαίδευση των ενηλίκων τονίζει ότι πρέπει να αυξηθεί σημαντικά η συμμετοχή των ενηλίκων στην τυπική, μη τυπική και άτυπη μάθηση με στόχο την απόκτηση επαγγελματικών δεξιοτήτων για την ενεργό συμμετοχή στα κοινά ή την προσωπική εξέλιξη και ολοκλήρωση.

Περιγράφει επίσης τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να αναπτυχθεί η εκπαίδευση ενηλίκων έως το 2020. Συγκεκριμένες προτεραιότητες για το διάστημα 2015 - 2020 είναι οι εξής:

  • βελτίωση της διακυβέρνησης μέσω του καλύτερου συντονισμού μεταξύ των τομέων πολιτικής, ενίσχυσης της αποτελεσματικότητας και της συνάφειας προς τις ανάγκες της κοινωνίας·
  • σημαντική αύξηση της προσφοράς και της συμμετοχής σε μια ποιοτική εκπαίδευση η οποία θα περιλαμβάνει ιδίως γνώσεις γραφής, ανάγνωσης, αριθμητικής και ψηφιακές δεξιότητες. αποτελεσματικές στρατηγικές ενημέρωσης, προσανατολισμού και παροχής κινήτρων που θα βοηθούν τους εκπαιδευόμενους ενηλίκους·
  • πιο ευέλικτες ευκαιρίες για εκπαίδευση ενηλίκων και βελτίωση της πρόσβασης σε τέτοιου είδους εκπαίδευση μέσω μαθημάτων στον χώρο εργασίας, χρήσης των ΤΠΕ, και προγραμμάτων δεύτερης ευκαιρίας που οδηγούν στην απόκτηση αναγνωρισμένου τίτλου·
  • βελτίωση της ποιότητας μέσω της παρακολούθησης των αποτελεσμάτων των πολιτικών και της αναβάθμισης της κατάρτισης των εκπαιδευτών ενηλίκων.

Εργαλεία για την αντιμετώπιση των προτεραιοτήτων της ΕΕ

  • Σύσταση για τις διαδρομές αναβάθμισης των δεξιοτήτων: Νέες Ευκαιρίες για Ενηλίκους - σκοπός της πρωτοβουλίας αυτής είναι να βοηθήσει τους ενηλίκους να αποκτήσουν ένα ελάχιστο επίπεδο δεξιοτήτων ανάγνωσης, γραφής, αριθμητικής και ψηφιακών δεξιοτήτων και/ή ένα ευρύτερο φάσμα δεξιοτήτων λαμβάνοντας τίτλο σπουδών ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή ισοδύναμο (επίπεδο 3 ή 4 σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων (ΕΠΕΠ). Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα «Διαδρομές αναβάθμισης των δεξιοτήτων».
  • Μια ομάδα εργασίας «ΕΚ 2020» για την εκπαίδευση ενηλίκων αποτελείται από εθνικούς εμπειρογνώμονες, εκπροσώπους Ευρωπαίων κοινωνικών εταίρων καθώς και της κοινωνίας των πολιτών, οι οποίοι ανταλλάσσουν, αναλύουν και αναπτύσσουν πολιτική καθοδήγηση σχετικά με την εκπαίδευση ενηλίκων, βάσει βέλτιστων πρακτικών σε όλη την Ευρώπη. Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με το έργο της μέσω της ιστοσελίδας της Επιτροπής για τις ορθές πρακτικές στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων.
  • Ένα δίκτυο εθνικών συντονιστών που προωθούν την εκπαίδευση ενηλίκων στις χώρες τους, παρέχουν συμβουλές και στήριξη για την εφαρμογή της πολιτικής και συγκεντρώνουν και διαδίδουν ορθές πρακτικές. Μπορείτε να βρείτε συνδέσμους προς συντονιστές συγκεκριμένων χωρών, καθώς και πληροφορίες σχετικά με ορισμένες από τις εργασίες τους, μέσω της ιστοσελίδας του ανανεωμένου ευρωπαϊκού θεματολογίου για την εκπαίδευση ενηλίκων.
  • Η Ηλεκτρονική Πλατφόρμα για την εκπαίδευση ενηλίκων στην Ευρώπη (EPALE) είναι ένας πολυγλωσσικός, διαδικτυακός χώρος για την ανταλλαγή, προβολή και προώθηση βέλτιστων πρακτικών στην εκπαίδευση ενηλίκων, ώστε οι αποκτώμενες εμπειρίες να γίνονται μάθημα για όλους.

Ακολουθήστε τη διαδικασία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με τα hashtag #EUAdultLearning και #UPSkillEU