Πολιτική της ΕΕ στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων

Η εκπαίδευση ενηλίκων καλύπτει ένα φάσμα δραστηριοτήτων τυπικής και άτυπης μάθησης, γενικού και επαγγελματικού χαρακτήρα, τις οποίες παρακολουθούν οι ενήλικοι μετά την αρχική εκπαίδευση και κατάρτισή τους.

Η σημασία της εκπαίδευσης ενηλίκων 

Τα ενήλικα άτομα επιδιώκουν την εκπαίδευσή τους για διάφορους λόγους, όπως, για να βελτιώσουν τις προοπτικές απασχόλησής τους, να εξελιχθούν προσωπικά ή επαγγελματικά και να αποκτήσουν μεταβιβάσιμες δεξιότητες, όπως η κριτική σκέψη. Η εκπαίδευση ενηλίκων συμβάλλει επίσης στη βελτίωση της κοινωνικής συνοχής και προάγει την ενεργό συμμετοχή στα κοινά.

Όλο και περισσότερο, τα άτομα πρέπει να βασίζονται στη συνεχή επαγγελματική εξέλιξη ώστε να παραμένουν ανταγωνιστικά στην αγορά εργασίας. Ως εκ τούτου, η εστίαση στην εκπαίδευση ενηλίκων είναι ζωτικής σημασίας για να αντιμετωπίσει η Ευρώπη τις οικονομικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα, καθώς και να ανταποκριθεί στη ζήτηση για νέες δεξιότητες και βιώσιμη παραγωγικότητα σε μια ολοένα και περισσότερο ψηφιοποιημένη παγκόσμια οικονομία. 

Δράσεις και πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο μας βοηθούν να κατανοήσουμε καλύτερα πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων. Μπορούν επίσης να παρέχουν στήριξη σε ιδρύματα και μεμονωμένα άτομα και να βελτιώνουν την ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών μεταξύ χωρών.

Τι κάνει η ΕΕ για να στηρίξει την εκπαίδευση ενηλίκων;

Το ψήφισμα του Συμβουλίου σχετικά με ένα ανανεωμένο ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την εκπαίδευση των ενηλίκων τονίζει ότι πρέπει να αυξηθεί σημαντικά η συμμετοχή των ενηλίκων στην τυπική, μη τυπική και άτυπη μάθηση με στόχο είτε την απόκτηση επαγγελματικών δεξιοτήτων για την ενεργό συμμετοχή στα κοινά είτε την προσωπική εξέλιξη και ολοκλήρωση.

Το θεματολόγιο περιγράφει πώς θα πρέπει να αναπτυχθεί η εκπαίδευση των ενηλίκων έως το 2020 και ορίζει τις ακόλουθες συγκεκριμένες προτεραιότητες για το διάστημα 2015-2020:

  • βελτίωση της διακυβέρνησης μέσω καλύτερου συντονισμού μεταξύ των τομέων πολιτικής, ενίσχυσης της αποτελεσματικότητας και συνάφειας προς τις ανάγκες της κοινωνίας 
  • σημαντική αύξηση της προσφοράς και της ζήτησης ποιοτικής εκπαίδευσης, κυρίως όσον αφορά δεξιότητες γραμματισμού, αριθμητισμού και ψηφιακές δεξιότητες
  • εξασφάλιση αποτελεσματικών στρατηγικών προβολής, προσανατολισμού και παροχής κινήτρων, οι οποίες θα απευθύνονται και θα βοηθούν τους εκπαιδευόμενους ενηλίκους
  • προσφορά πιο ευέλικτων ευκαιριών για εκπαίδευση ενηλίκων και βελτίωση της πρόσβασης σε τέτοιου είδους εκπαίδευση μέσω μαθημάτων στον χώρο εργασίας, χρήσης των ΤΠΕ, και των λεγόμενων προγραμμάτων «δεύτερης ευκαιρίας» για την απόκτηση επαγγελματικών προσόντων 
  • βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης ενηλίκων μέσω της παρακολούθησης των αποτελεσμάτων των πολιτικών και της αναβάθμισης της κατάρτισης των εκπαιδευτών ενηλίκων.

Επιπλέον, το Συμβούλιο εξέδωσε Σύσταση σχετικά με τις «Διαδρομές αναβάθμισης δεξιοτήτων» με σκοπό να βοηθήσει τους ενηλίκους να αποκτήσουν ένα ελάχιστο επίπεδο δεξιοτήτων γραμματισμού, αριθμητισμού και ψηφιακών δεξιοτήτων ή ένα συγκεκριμένο επίπεδο ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (επίπεδο 3 ή 4 στο ευρωπαϊκό πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων (EQF)). Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα «Διαδρομές αναβάθμισης των δεξιοτήτων»

Η Επιτροπή συγκρότησε μια ομάδα εργασίας «Εκπαίδευση και κατάρτιση 2020» για την εκπαίδευση ενηλίκων, η οποία αποτελείται από εθνικούς εμπειρογνώμονες, εκπροσώπους Ευρωπαίων κοινωνικών εταίρων καθώς και μέλη της κοινωνίας των πολιτών. Η ομάδα ανταλλάσσει και αναλύει πληροφορίες και αναπτύσσει κατευθύνσεις πολιτικής στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων με βάση βέλτιστες πρακτικές προερχόμενες από ολόκληρη την Ευρώπη. Περισσότερες πληροφορίες για το έργο της ομάδας εργασίας για την εκπαίδευση ενηλίκων μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπο της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την εκπαίδευση ενηλίκων στην Ευρώπη (EPALE).

Δημιουργήθηκε επίσης ένα δίκτυο εθνικών συντονιστών οι οποίοι προωθούν την εκπαίδευση ενηλίκων στις χώρες τους, παρέχουν συμβουλές και στήριξη και συγκεντρώνουν και διαδίδουν βέλτιστες πρακτικές. 

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την εκπαίδευση ενηλίκων στην Ευρώπη (EPALE) είναι ένας πολυγλωσσικός, διαδικτυακός χώρος για την ανταλλαγή, προβολή και προώθηση βέλτιστων πρακτικών στην εκπαίδευση ενηλίκων, καθώς και για την προώθηση της αμοιβαίας μάθησης μεταξύ ομοτίμων. 

Ακολουθήστε τη διαδικασία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με τα hashtag #EUAdultLearning και #UPSkillEU