EU's politik på voksenuddannelsesområdet

Voksenuddannelse omfatter en række formelle, ikke-formelle og uformelle læringsaktiviteter inden for både almen uddannelse og erhvervsuddannelse, som voksne kan gå i gang med på et tidspunkt, efter de har gennemført deres oprindelige uddannelse.

Voksenuddannelsens betydning 

Folk tager voksenuddannelse af forskellige årsager, bl.a. for at forbedre deres jobmuligheder, udvikle sig personligt eller professionelt og få kvalifikationer som f.eks. kritisk tænkning, der kan bruges i mange sammenhænge. Voksenuddannelse er også med til at forbedre den sociale samhørighed og fremmer aktivt medborgerskab.

Arbejdstagerne er i stigende grad afhængige af løbende faglig udvikling for at være konkurrencedygtige på arbejdsmarkedet. Fokus på voksenuddannelse er derfor afgørende for, at Europa kan klare de nuværende økonomiske udfordringer og imødekomme efterspørgslen efter nye færdigheder og vedvarende produktivitet i en stadig mere digitaliseret verdensøkonomi. 

Fælles initiativer på europæisk plan kan øge vores forståelse af, hvordan vi skal løse de problemer, der opstår inden for voksenuddannelse. Dertil kommer, at EU kan yde støtte til institutioner og enkeltpersoner og medvirke til en bedre udveksling af erfaringer mellem landene.

Hvad gør EU for at støtte voksenuddannelse?

Rådet har vedtaget en resolution om en europæisk dagsorden for voksenuddannelse, som understreger behovet for markant at øge voksnes deltagelse i både formel, ikke-formel og uformel læring, så de opnår nye arbejdsfærdigheder, bliver mere aktive medborgere eller får bedre personlig udvikling og trivsel.

Dagsordenen skitserer en vision for, hvordan voksenuddannelse bør udvikles i Europa inden 2020, og opstiller følgende specifikke prioriteter for årene 2015-2020:

  • Vi skal blive bedre til at styre udviklingen ved i højere grad at koordinere politikkerne, effektivisere voksenuddannelsesområdet og sikre, at voksenundervisningen er med til at opfylde de behov, samfundet har. 
  • Vi skal øge undervisningsudbuddet og optaget af studerende markant inden for kvalitetsuddannelse, navnlig for fag som læsning, skrivning, matematik og IT.
  • Vi skal gøre mere for at nå ud til, vejlede og motivere voksne, så de får mod på at komme i gang med og også gennemfører uddannelsesforløb.
  • Vi skal sørge for mere fleksible læringsmuligheder for voksne og forbedre adgangen til uddannelse via læring på arbejdspladsen, brug af IKT og "en ny chance-programmer", som giver deltagerne anerkendte kvalifikationer. 
  • Vi skal forbedre kvaliteten af voksenuddannelserne ved at overvåge effekten af politikkerne og forbedre den uddannelse, der tilbydes voksenundervisere.

Endvidere har Rådet vedtaget en henstilling om opkvalificeringsforløb, der skal hjælpe voksne med at opnå et minimumsniveau af læse-, skrive- og regnefærdigheder og digitale kompetencer eller en specifik uddannelse på gymnasialt niveau (niveau 3 eller 4 i den europæiske kvalifikationsramme for livslang læring (EQF)). Du kan læse mere om initiativet på websitet om opkvalificeringsforløb

Kommissionen har også nedsat en arbejdsgruppe om voksenuddannelse under ET 2020, som består af nationale eksperter og repræsentanter for arbejdsmarkedets parter og civilsamfundet. Gruppen udveksler og analyserer information og udvikler politiske retningslinjer for voksenuddannelse baseret på god praksis fra hele Europa. Du kan læse mere om gruppens arbejde for voksenuddannelse på den elektroniske platform for voksenuddannelse i Europa (EPALE).

Derudover er der oprettet et netværk af nationale koordinatorer, som fremmer voksenuddannelse i deres hjemlande, yder vejledning og support og indsamler eksempler på god praksis, som andre kan bruge. 

Endelig findes der den ovenfor nævnte elektroniske platform for voksenuddannelse i Europa (EPALE), som er et flersproget onlinefællesskab, hvor medlemmerne kan udveksle, fremvise og anbefale gode metoder inden for voksenuddannelse. 

Følg med i processen på de sociale medier under hastaggene #EUAdultLearning og #UPSkillEU.