Politika EU v oblasti vzdělávání dospělých

Ke vzdělávání dospělých patří celá řada formálních i neformálních vzdělávacích činností – ať již obecného nebo odborného zaměření – kterým se dospělí věnují v návaznosti na počáteční vzdělávání a odbornou přípravu.

Proč je vzdělávání dospělých důležité? 

Lidé se chtějí vzdělávat i v dospělosti z různých důvodů: aby zlepšili své vyhlídky na získání zaměstnání, podpořili svůj osobní nebo profesní rozvoj nebo aby získali nové dovednosti, jako je třeba kritické myšlení. Vzdělávání dospělých rovněž přispívá ke zlepšení sociální soudržnosti a podporuje aktivní občanství.

Stále více lidí si musí pravidelně doplňovat své odborné znalosti v zájmu zachování konkurenceschopnosti na pracovním trhu. Důraz na vzdělávání dospělých má proto pro Evropu velký význam, jelikož může přispět k překonání hospodářských problémů, jimž v současnosti čelí, a reagovat na poptávku po nových dovednostech a udržitelné produktivitě ve stále více digitalizovaném světovém hospodářství. 

Aktivity a iniciativy na evropské úrovni nám pomáhají dosáhnout lepšího porozumění potřeb v oblasti vzdělávání dospělých a následně lépe řešit existující výzvy. Kromě toho poskytují podporu institucím i jednotlivcům a zajišťují výměnu znalostí a zkušeností mezi jednotlivými zeměmi.

Co pro vzdělávání dospělých dělá EU?

Usnesení Rady o obnoveném evropském programu pro vzdělávání dospělých zdůrazňuje potřebu zvýšit účast dospělých na formálním, neformálním a informálním vzdělávání, ať už v zájmu získání nových dovedností, rozvoje aktivního občanství či kvůli osobnímu rozvoji a seberealizaci.

V uvedeném programu byly představeny možnosti dalšího vývoje vzdělávání dospělých v Evropě do roku 2020 a stanoveny následující specifické priority na období 2015–2020:

  • zlepšit řízení této oblasti užší koordinací politik, zvýšením účinnosti a zaměřením na potřeby společnosti 
  • podstatně navýšit nabídku kvalitního vzdělávání dospělých i účast v nabízených kurzech, zejména v oblasti gramotnosti (jazykové i numerické) a digitálních dovedností
  • zefektivnit komunikační, poradenské i motivační strategie s cílem podpořit zájemce o tento druh vzdělávání
  • nabízet flexibilnější formy vzdělávání a lepší přístup ke vzdělávacím kurzům na pracovišti, s využitím informačních technologií, a dát k dispozici rekvalifikační programy 
  • zlepšit kvalitu vzdělávání dospělých monitorováním dopadu politických opatření a kvalitnější odbornou přípravou osob, které vyučují dospělé.

Rada rovněž přijala doporučení o cestách prohlubování dovedností, jehož účelem je pomáhat dospělým získat minimální úroveň gramotnosti (jazykové i numerické) a digitálních dovedností nebo zvláštní kvalifikaci na vyšší sekundární úrovni (úroveň 3 nebo 4 v evropském rámci kvalifikací). Více informací najdete na internetových stránkách věnovaných prohlubování dovedností

Komise vytvořila pracovní skupinu pro vzdělávání dospělých (ET 2020), jež je složena z národních odborníků, zástupců evropských sociálních partnerů a představitelů občanské společnosti. Skupina si vyměňuje a analyzuje informace a připravuje politické pokyny v oblasti vzdělávání dospělých na základě osvědčených postupů z celé Evropy. Více informací o práci skupiny najdete na elektronické platformě pro vzdělávání dospělých v Evropě (EPALE).

Vznikla rovněž síť národních koordinátorů, kteří propagují vzdělávání dospělých v příslušných zemích, poskytují poradenství a podporu ohledně daných politik a shromažďují a šíří osvědčené postupy. 

Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě (EPALE) umožňuje v mnohojazyčném online prostoru předávat si a propagovat metody a osvědčené postupy z oblasti vzdělávání dospělých. 

Sledujte aktuální vývoj na sociálních médiích: #EUAdultLearning a #UPSkillEU.