Политика на ЕС в областта на ученето за възрастни

Ученето за възрастни е набор от формални и неформални учебни дейности — както от общ характер, така и с професионална насоченост, в които се включват възрастни, след като са завършили първоначално образование и обучение.

Значение на обучението за възрастни 

Хората продължават обучението си като възрастни по различни причини: за да подобрят перспективите си за заетост, да се развиват в личен или професионален план и да придобият преносими умения, например критично мислене. Ученето за възрастни също така допринася за подобряване на социалното сближаване и насърчава активното гражданство.

Все повече хора трябва да разчитат на непрекъснатото професионално развитие, за да запазят конкурентоспособността си на пазара на труда. Затова акцентът върху обучението за възрастни е от жизненоважно значение, за да може Европа да преодолее икономическите предизвикателства, пред които понастоящем е изправена, както и да отговори на нуждата от нови умения и устойчива производителност в една все по-цифровизирана световна икономика. 

Действията и инициативите на европейско равнище могат да подобряват разбирането ни за начина, по който да отговорим на предизвикателствата в областта на ученето за възрастни. Те също така могат да подкрепят институции и отделни лица и да дадат възможност за по-ефективен обмен на знания и опит между отделните държави.

Какво прави ЕС, за да подпомага ученето за възрастни?

В резолюцията на Съвета за обновена европейска програма за учене за възрастни се подчертава необходимостта от значително увеличаване на участието на възрастните във формалното, неформалното и информалното учене, независимо дали целта е придобиване на нови умения за работа, активно гражданско участие или личностно развитие и реализация.

В програмата се очертава визия за това как трябва да се развива ученето за възрастни в Европа до 2020 г. и се определят следните конкретни приоритети за периода 2015—2020 г.:

  • подобряване на управлението чрез по-добра координация между областите на политиката, повишаване на ефективността и съответствието с потребностите на обществото 
  • значително увеличаване на предлагането и търсенето на висококачествено обучение за възрастни, по-специално за придобиване на езикова и математическа грамотност и цифрови умения
  • осигуряване на ефективни стратегии за информиране, насочване и мотивиране, за да се достигне до обучаващите се възрастни и да им се помогне
  • предлагане на повече гъвкави възможности за възрастните да учат и подобряване на достъпа чрез повече учене на работното място, използване на ИКТ и така наречените програми за втори шанс, водещи до придобиване на квалификация 
  • повишаване на качеството на обучението за възрастни чрез мониторинг на въздействието на политиките и подобряване на обучението на преподавателите за възрастни.

Освен това Съветът прие препоръка за повишаване на уменията, чиято цел е да се помогне на възрастните да придобият минимално ниво на езикова и математическа грамотност и умения в областта на цифровите технологии или конкретна квалификация от горния курс на средното образование (ниво 3 или 4 в Европейската квалификационна рамка (ЕКР)). Повече информация е налична на уебстраницата, посветена на повишаването на уменията

Комисията създаде работна група за ученето за възрастни по линия на рамката „Образование и обучение 2020“ (ET2020), която се състои от национални експерти, представители на европейските социални партньори и членове на гражданското общество. Групата обменя и анализира информация и разработва насоки за политиката в областта на ученето за възрастни, основаващи се на най-добрите практики в цяла Европа. Можете да намерите повече информация за работата на работната група по въпросите на ученето за възрастни на уебсайта на Електронната платформа за учене на възрастни в Европа (EPALE).

Създадена е и мрежа от национални координатори, която насърчава ученето за възрастни в съответните страни, предоставя съвети и подкрепа във връзка с политиките и събира и разпространява добри практики. 

Електронната платформа за учене за възрастни в Европа (EPALE) предоставя многоезично онлайн пространство за обмен, публикуване и популяризиране на добри практики в областта на образованието, както и за насърчаване на партньорското обучение. 

Следете процеса в социалните медии с хаштагове #EUAdultLearning и #UPSkillEU