×

Благодарим за посещението на новия уебсайт за образование и обучение. По-голямата част от страниците в момента са достъпни само на английски, но преводът на уебсайта на останалите 23 официални езика на ЕС е в ход. Ще актуализираме страниците веднага щом преводите са налични.

Политика на ЕС в областта на ученето за възрастни

Ученето за възрастни е набор от формални, неформални и информални учебни дейности — както от общ характер, така и професионални, в които се включват възрастни, след като се завършили първоначално образование и обучение.

Какво представлява ученето за възрастни?

Ученето за възрастни е набор от формални, неформални и информални учебни дейности — както от общ характер, така и професионални, в които се включват възрастни, след като се завършили първоначално образование и обучение. Ученето за възрастни може да е свързано с работата (настояща или бъдеща), с личностното израстване, с придобиването на житейски умения (например попълване на данъчна декларация, идентифициране на фалшиви новини или разбиране на важността на участието в избори), да се прави за удоволствие или поради няколко от тези причини.

Ученето за възрастни е съществен елемент на политиката на ЕС за учене през целия живот.

То е от огромно значение за пригодността за заетост и конкурентоспособността, социалното приобщаване, активното гражданско участие и личностното развитие. Предизвикателството е да се предоставят възможности за обучение на всички възрастни през целия им живот, особено на групите в неравностойно положение, които най-много се нуждаят от тях.

Защо е необходимо ученето за възрастни?

В днешно време хората не могат да разчитат само на придобитите в училище умения до края на трудовата си кариера. Засиленото учене за възрастни може да помогне на Европа да преодолее икономическата криза, да отговори на необходимостта от нови умения и да запази производителността на остаряващата си работна сила. Ученето е важно и за социалното приобщаване, активното гражданско участие и справянето с ежедневни задачи в условията на засилваща се цифровизация.

Равнището на участие на възрастните (25-64 години) в учене (четири седмици преди проучването) се различава значително в различните страни от ЕС: от 1,1 % до 30,4 % (Евростат, 2017 г.), като общата тенденция е тези равнища да остават без промяна. Равнищата на участие са особено разочароващи при нискоквалифицираните и по-възрастните хора. С действия на европейско равнище ще се увеличат знанията за успешни политики, ще се окаже подкрепа и ще се даде възможност за подобряване на обмена на опит между страните.

Приоритетни области в ЕС

1) Европейска програма за учене за възрастни

Комисията работи с 32 държави за изпълнение на обновената европейска програма за учене за възрастни (2011 г.). Това подчертава необходимостта от увеличаване на участието във всички видове учене за възрастни (формално, неформално, информално), независимо дали с цел придобиване на нови умения за работа, активно гражданско участие или личностно развитие и реализация.

В програмата бе представена визията за това как трябва да се развива ученето за възрастни в Европа до 2020 г.

Конкретните приоритети за периода 2015 — 2020 г. са:

Insert picture

2) Инициатива за повишаване на уменията — нови възможности за възрастните

Четене, писане, извършване на прости изчисления и използване на компютър — това са неща, които правим ежедневно, като прилагаме нашите основни умения на практика, често без дори да забележим.

За почти 70 милиона души в Европа тези прости задачи, които другите считат за даденост, са изпитание.

Независимо дали тези хора работят или са безработни или икономически неактивни, Инициативата за повишаване на уменията им дава възможност за ново начало, като се идентфицират и признават знанията и уменията, които те вече притежават, както и пропуските в тяхната основна езикова, математическа и цифрова грамотност и им предлага допълнително образование и обучение, което в крайна сметка би довело до нова квалификация.

Инициативата за повишаване на уменията следва един прост замисъл от три стъпки, които винаги се адаптират към конкретното положение на всяко лице.

Insert picture

Инструменти за реализиране на нашите приоритети

1) Работна група за ученето за възрастни по линия на рамката „Образование и обучение 2020“ (ET2020) — състои се от национални експерти, представители на европейските социални партньори и гражданското общество. Те обменят, анализират и разработват политически насоки във връзка с ученето за възрастни въз основа на добри практики от цяла Европа.

2) Национални координатори
Комисията подпомага мрежа от 36 национални координатори, които насърчават ученето за възрастни в своите страни, предоставят съвети и подкрепа във връзка с политиките и събират и разпространяват добри практики. Те получават финансова подкрепа от Европейската комисия чрез програмата „Еразъм+“. Публикуван е обзор на добрите практики в периода 2012 — 2016 г., който е достъпен тук.

3) Работа със специалистите и гражданското общество
Електронната платформа за учене за възрастни в Европа (EPALE) е многоезично онлайн пространство за обмен, публикуване и разпространяване на добри практики в областта на образованието за възрастни. Лицата, занимаващи се с организиране и предоставяне на образование за възрастни, имат достъп до платформата, на която могат да споделят последни новости и да се учат едни от други.

EPALE включва също така библиотека с ресурси, календар на курсове и прояви, които представляват интерес за работещите в сферата на образованието за възрастни, както и инструмент за търсене на партньори, който скоро ще бъде завършен от групи за сътрудничество.

Комисията работи също така с редица европейски асоциации, мрежи и трудови организации за насърчаване на ученето за възрастни.

Какви са следващите стъпки?

Следете процеса в социалните медии с хаштагове #EUAdultLearning и #UPSkillEU