Förskola och barnomsorg

Med förskola och barnomsorg avses alla reglerade verksamheter för utbildning och omsorg av barn – från födseln till den obligatoriska skolåldern, som kan variera mellan EU-länderna.

Vad är förskola och barnomsorg?

Med förskola och barnomsorg avses alla reglerade verksamheter för utbildning och omsorg av barn – från födseln till den obligatoriska skolåldern, som kan variera mellan EU-länderna. Verksamheterna omfattar daghem och familjedagvård, privat och offentligt finansierade tjänster, förskola och barnomsorg. Förskola och barnomsorg av god kvalitet kan lägga grunden till framgång senare i livet, dvs. bättre utbildning, hälsa, jobb och social inkludering. Det gäller särskilt barn från utsatta miljöer. Att satsa på förskola och barnomsorg av hög kvalitet är därför en effektiv utbildningsinvestering.

Vad gör EU?

Kommissionen har antagit ett förslag till en rekommendation från rådet om förskoleverksamhet och barnomsorg av hög kvalitet för att stödja EU-länderna i arbetet med att förbättra tillgången till och kvaliteten på förskola och barnomsorg.

Förslaget innehåller fem viktiga kvalitetskriterier för ett kvalitetsledningssystem:

  • Tillgång till förskola och barnomsorg
  • Den ansvariga personalens utbildnings- och arbetsvillkor
  • Lämpliga läroplaner och förvaltningsstrukturer
  • Finansiering
  • Övervakning och utvärdering av systemen

Kvalitetskriterierna har redan underlättat reformer i många länder och bidragit till att förbättra utbudet av förskola och barnomsorg.

EU:s riktlinje om att 95 % av alla barn över fyra år ska gå i förskola och delta i barnomsorg har på det hela taget uppnåtts, men skillnaderna mellan länder och regioner är fortfarande stora. EU-kommissionen hjälper EU-länderna att identifiera utmaningar på detta område och att hantera dem.

Kommissionen stöder också EU-ländernas samarbete på området genom att tillhandahålla uppgifter om och analyser av den aktuella utvecklingen i EU.

Vad är nästa steg?

  • En tvåårig tematisk arbetsgrupp kommer att inrättas under hösten 2018. Den ska bestå av nationella experter och europeiska organisationer och driva på diskussionerna om förskola och barnomsorg av god kvalitet, med särskilt fokus på social inkludering och personalutveckling.
  • Kommissionen kommer att fortsätta att finansiera projekt som höjer kvaliteten på förskola och barnomsorg, bl.a. genom utbildning och fortbildning av den berörda personalen. Erasmus+ kommer att spela en särskilt viktig roll.