Förskola och barnomsorg

Förskola och barnomsorg omfattar all lagstadgad verksamhet för utbildning och omsorg av barn – från födseln till den obligatoriska skolåldern, som kan variera mellan EU-länderna.

Varför ska vi satsa på förskola och barnomsorg?

Förskola och barnomsorg omfattar all reglerad verksamhet för utbildning och omsorg av barn – från födseln till den obligatoriska skolåldern, som kan variera mellan EU-länderna. Det omfattar daghem och familjedagvård, i privat eller offentlig regi, förskola och barnomsorg. Förskola och barnomsorg av god kvalitet kan lägga grunden till framgång senare i livet, dvs. bättre utbildning, hälsa, jobb och social inkludering. Det gäller särskilt barn från utsatta miljöer. Att satsa på förskola och barnomsorg av hög kvalitet är därför en effektiv utbildningsinvestering. 

Vad gör EU?

På grundval av ett förslag från kommissionen antog rådet i maj 2019 en rekommendation om förskoleverksamhet och barnomsorg av hög kvalitet för att stödja EU-länderna i arbetet med att förbättra tillgången till förskola och barnomsorg och höja kvaliteten.

Rekommendationen innehåller fem viktiga kvalitetskriterier för ett kvalitetsledningssystem:

  • Tillgång till förskola och barnomsorg
  • Personalens utbildnings- och arbetsvillkor
  • Lämpliga läroplaner
  • Styrning och finansiering
  • Övervakning och utvärdering av systemen

Kvalitetskriterierna har redan bidragit till reformer i många länder och till ett bättre utbud av förskola och barnomsorg.

EU:s mål om att 95 % av alla barn över fyra år ska delta i barnomsorg och gå i förskola har på det hela taget uppnåtts, men det finns fortfarande stora skillnader mellan länder och regioner. Kommissionen hjälper EU-länderna att kartlägga och hantera utmaningarna på området.

Kommissionen stöder också EU-ländernas samarbete genom att ta fram statistik och analyser av den aktuella utvecklingen i EU.

En arbetsgrupp med företrädare för nationella ministerier och europeiska organisationer publicerade nyligen resultaten från sitt arbete mellan 2018 och 2020:

  • En verktygslåda för inkluderande förskola och barnomsorg
  • Riktlinjer för hur man rekryterar, fortbildar och motiverar välutbildad förskole- och barnomsorgspersonal
  • En slutrapport som sammanfattar slutsatserna av verktygslådan och riktlinjerna

Vad blir nästa steg?

I rådets resolution om det europeiska utbildningssamarbetet under 2021–2030 enades medlemsländerna om ett nytt mål – minst 96 % av barnen mellan tre år och startåldern för den obligatoriska grundskolan ska delta i förskoleverksamhet eller barnomsorg.

Kommissionen kommer att fortsätta att stödja EU-ländernas arbete för bättre tillgänglighet och kvalitet.

Kommissionen ska också fortsätta att finansiera projekt som höjer kvaliteten på förskolan och barnomsorgen, bl.a. genom utbildning och fortbildning av personalen. Erasmus+ kommer att spela en särskilt viktig roll.