Förskola och barnomsorg

Förskola och barnomsorg omfattar all lagstadgad verksamhet för utbildning och omsorg av barn – från födseln till den obligatoriska skolåldern, som kan variera mellan EU-länderna.

Varför ska vi satsa på förskola och barnomsorg?

Förskola och barnomsorg omfattar all lagstadgad verksamhet för utbildning och omsorg av barn – från födseln till den obligatoriska skolåldern, som kan variera mellan EU-länderna. Det omfattar daghem och familjedagvård, i privat eller offentlig regi, förskola och barnomsorg. Förskola och barnomsorg av god kvalitet kan lägga grunden till framgång senare i livet, dvs. bättre utbildning, hälsa, jobb och social inkludering. Det gäller särskilt barn från utsatta miljöer. Att satsa på förskola och barnomsorg av hög kvalitet är därför en effektiv utbildningsinvestering. 

Vad gör EU?

Kommissionen har antagit ett förslag till en rådsrekommendation om förskoleverksamhet och barnomsorg av hög kvalitet för att stödja EU-länderna i arbetet med att förbättra tillgången till förskola och barnomsorg och höja kvaliteten.

Förslaget innehåller fem viktiga kvalitetskriterier för ett kvalitetsledningssystem:

  • Tillgång till förskola och barnomsorg
  • Personalens utbildnings- och arbetsvillkor
  • Lämpliga läroplaner och förvaltningsstrukturer
  • Finansiering
  • Övervakning och utvärdering av systemen

Kvalitetskriterierna har redan bidragit till reformer i många länder och till ett bättre utbud av förskola och barnomsorg.

EU:s mål om att 95 % av alla barn över fyra år ska delta i barnomsorg och gå i förskola har på det hela taget uppnåtts, men det finns fortfarande stora skillnaderna mellan länder och regioner. Kommissionen hjälper EU-länderna att identifiera utmaningarna och att hantera dem.

Kommissionen stöder också EU-ländernas samarbete genom att ta fram statistik och analyser av den aktuella utvecklingen i EU.

Vad blir nästa steg?

En arbetsgrupp med företrädare för nationella ministerier och europeiska organisationer som är intresserade av ämnet ska under två år gå vidare med diskussionerna om kvalitet inom barnomsorg och förskola. De ska särskilt inrikta sig på inkludering och personalens kompetensutveckling.

Kommissionen ska också fortsätta att finansiera projekt som höjer kvaliteten på förskolan och barnomsorgen, bl.a. genom utbildning och fortbildning av personalen. Erasmus+ kommer att spela en särskilt viktig roll.