Predšolska vzgoja in varstvo

Predšolska vzgoja in varstvo pomenita vsako regulirano ureditev, ki zagotavlja vzgojo in varstvo otrok od rojstva do šoloobvezne starosti, ki se lahko razlikuje po državah EU.

Kaj je predšolska vzgoja in varstvo

Predšolska vzgoja in varstvo pomenita vsako ureditev, ki zagotavlja vzgojo in varstvo otrok od rojstva do šoloobvezne starosti, ki se lahko razlikuje po državah EU. Vključuje dnevno varstvo v centrih in družinsko dnevno varstvo, zasebno in javno financirano zagotavljanje navedenega ter predšolsko izobraževanje. S kakovostno predšolsko vzgojo in varstvom lahko damo otrokom, zlasti otrokom iz prikrajšanih okolij, temelje za uspešno življenje – kar zadeva šolanje, blaginjo, zaposljivost in socialno vključenost. Kakovostna predšolska vzgoja in varstvo sta torej učinkovita naložba v izobraževanje in usposabljanje. 

Kako ukrepa EU

Svet je na podlagi predloga Komisije maja 2019 sprejel priporočilo o visokokakovostnih sistemih vzgoje in varstva predšolskih otrok, da bi podprli države članice pri prizadevanjih za izboljšanje dostopnosti in kakovosti sistemov predšolske vzgoje in varstva.

Priporočilo Sveta zajema okvir za kakovost s petimi ključnimi sestavinami:

  • dostop do predšolske vzgoje in varstva
  • usposabljanje in delovni pogoji za osebje v predšolski vzgoji in varstvu
  • opredelitev ustreznega učnega načrta
  • upravljanje in financiranje
  • spremljanje in ocenjevanje sistemov

Okvir za kakovost je že podprl reforme v številnih državah in pomagal izboljšati ponudbo predšolske vzgoje in varstva.

Referenčno merilo EU, po katerem naj bi bilo 95 % otrok, starejših od štirih let, vključenih v predšolsko vzgojo in varstvo, je bilo na splošno doseženo, vendar so med državami, regijami in območji še vedno velike razlike. Evropska komisija podpira države članice pri opredeljevanju in reševanju izzivov na tem področju.

Komisija tudi spodbuja sodelovanje med državami članicami na področju predšolske vzgoje in varstva ter zagotavlja podatke in izvaja analize o trenutnem razvoju na tem področju v Evropi.

Delovna skupina, v kateri so med letoma 2018 in 2020 delovali nacionalni predstavniki zadevnih ministrstev in evropskih organizacij, je nedavno objavila svoje rezultate:

  • zbirko orodij za vključujočo predšolsko vzgojo in varstvo
  • smernice o zaposlovanju, usposabljanju in motivaciji dobro usposobljenega kadra za predšolsko vzgojo in varstvo
  • končno poročilo s povzetkom ključnih informacij o zbirki orodij o vključevanju in smernicah

Kaj sledi

Države članice so v resoluciji Sveta o strateškem okviru za evropsko sodelovanje v izobraževanju in usposabljanju pri oblikovanju evropskega izobraževalnega prostora in širše (2021–2030) določile nov cilj, po katerem naj bi bilo v predšolsko vzgojo in varstvo vključenih 96 % otrok med tretjim letom starosti in šoloobvezno starostjo.

Komisija bo tudi v prihodnje podpirala države članice pri povečevanju dostopnosti in kakovosti predšolske vzgoje in varstva.

Prav tako bo še naprej financirala projekte, ki prispevajo h kakovosti predšolske vzgoje in varstva, tudi z usposabljanjem in poklicnim razvojem osebja v tem sektorju. Pri tem je zlasti pomemben program Erasmus+.