Predšolska vzgoja in varstvo

Predšolska vzgoja in varstvo pomenita vsako regulirano ureditev, ki zagotavlja vzgojo in varstvo otrok od rojstva do šoloobvezne starosti, ki se lahko razlikuje po državah EU.

Kaj je predšolska vzgoja in varstvo

Predšolska vzgoja in varstvo pomenita vsako ureditev, ki zagotavlja vzgojo in varstvo otrok od rojstva do šoloobvezne starosti, ki se lahko razlikuje po državah EU. Vključuje dnevno varstvo v centrih in družinsko dnevno varstvo, zasebno in javno financirano zagotavljanje navedenega ter predšolsko izobraževanje. S kakovostno predšolsko vzgojo in varstvom lahko damo otrokom, zlasti otrokom iz prikrajšanih okolij, temelje za uspešno življenje – kar zadeva šolanje, blaginjo, zaposljivost in socialno vključenost. Kakovostna predšolska vzgoja in varstvo sta torej učinkovita naložba v izobraževanje in usposabljanje. 

Kako ukrepa EU

Komisija je sprejela predlog za priporočilo Sveta o visokokakovostnih sistemih vzgoje in varstva predšolskih otrok, da bi podprla države članice pri prizadevanjih za izboljšanje dostopnosti in kakovosti sistemov predšolske vzgoje in varstva.

Predlog zajema okvir za kakovost s petimi ključnimi sestavinami:

  • dostop do predšolske vzgoje in varstva
  • usposabljanje in delovni pogoji za osebje v predšolski vzgoji in varstvu
  • opredelitev ustreznega učnega načrta in upravljanja
  • financiranje
  • spremljanje in ocenjevanje sistemov

Okvir za kakovost je že podprl reforme v številnih državah in pomagal izboljšati ponudbo predšolske vzgoje in varstva.

Referenčno merilo EU, po katerem naj bi bilo 95 % otrok, starejših od štirih let, vključenih v predšolsko vzgojo in varstvo, je bilo na splošno doseženo, vendar so med državami, regijami in območji še vedno velike razlike. Evropska komisija podpira države članice pri opredeljevanju in reševanju izzivov na tem področju.

Komisija tudi spodbuja sodelovanje med državami članicami na področju predšolske vzgoje in varstva ter zagotavlja podatke in izvaja analize o trenutnem razvoju na tem področju v Evropi.

Kaj sledi

Ustanovljena je bila delovna skupina, ki bo v svojem dvoletnem mandatu združevala nacionalne predstavnike ustreznih ministrstev in evropske organizacije, zainteresirane za to temo, da bi spodbudila razpravo o kakovostni predšolski vzgoji in varstvu ter zlasti o vključenosti in poklicnem razvoju osebja.

Komisija bo še naprej financirala projekte, ki prispevajo h kakovosti predšolske vzgoje in varstva, tudi z usposabljanjem in poklicnim razvojem osebja v tem sektorju. Pri tem je zlasti pomemben program Erasmus+.