Predšolska vzgoja in varstvo

Predšolska vzgoja in varstvo pomenita vsako ureditev, ki zagotavlja vzgojo in varstvo otrok od rojstva do šoloobvezne starosti, ki se lahko razlikuje po državah EU.

Kaj je predšolska vzgoja in varstvo

Predšolska vzgoja in varstvo pomenita vsako ureditev, ki zagotavlja vzgojo in varstvo otrok od rojstva do šoloobvezne starosti, ki se lahko razlikuje po državah EU. Vključuje dnevno varstvo v centrih in družinsko dnevno varstvo, zasebno in javno financirano zagotavljanje navedenega ter predšolsko izobraževanje, S kakovostno predšolsko vzgojo damo otrokom, zlasti otrokom v slabših socialnih razmerah, temelje za uspešno življenje, in sicer kar zadeva šolanje, blaginjo, zaposljivost in socialno vključenost. Kakovostna predšolska vzgoja in varstvo sta torej učinkovita naložba v izobraževanje in usposabljanje.

Kako ukrepa EU

Komisija je sprejela predlog priporočila Sveta o visokokakovostnih sistemih predšolske vzgoje in varstva, da bi spodbudila in podprla države članice pri prizadevanjih za izboljšanje dostopnosti in kakovosti sistemov predšolske vzgoje in varstva.

Predlog zajema okvir kakovosti s petimi ključnimi sestavnimi deli sistema kakovosti:

  • dostop do predšolske vzgoje in varstva
  • usposabljanje in delovni pogoji za osebje v predšolski vzgoji in varstvu
  • opredelitev ustreznega učnega načrta in upravljanja
  • financiranje
  • sistemi spremljanja in vrednotenja

Okvir kakovosti je že podprl reforme v številnih državah in pomagal izboljšati ponudbo predšolske vzgoje in varstva.

Referenčno merilo EU, po katerem naj bi bilo 95 % otrok, starejših od 4. let, vključenih v predšolsko vzgojo in varstvo, je bilo na splošno doseženo, vendar so med državami, regijami in območji še vedno večje razlike. Evropska komisija podpira države članice pri opredelitvi izzivov na tem področju in njihovem reševanju.

Komisija tudi spodbuja sodelovanje med državami članicami na področju predšolske vzgoje in varstva, ter zagotavlja podatke in izvaja analize o trenutnem razvoju na tem področju v Evropi.

Kaj sledi

  • Tematska delovna skupina, ustanovljena jeseni leta 2018, bo v svojem dveletnem mandatu združevala nacionalne strokovnjake in evropske organizacije, da bi spodbudila razpravo o kakovostni predšolski vzgoji in varstvu, ter zlasti o vključenosti in poklicnem razvoju osebja.
  • Komisija bo nadaljevala s financiranjem projektov, ki prispevajo h kakovosti predšolske vzgoje in varstva, vključno prek usposabljanja in poklicnega razvoja osebja v tem sektorju. Pri tem bo zlasti pomemben program Erasmus+.