Vzdelávanie a starostlivosť v ranom detstve

Vzdelávanie a starostlivosť v ranom detstve označujú akýkoľvek regulovaný mechanizmus, ktorým sa poskytuje vzdelávanie a starostlivosť pre deti od narodenia až do veku povinnej školskej dochádzky, pričom tento mechanizmus sa v rámci EÚ môže líšiť.

Čo je vzdelávanie a starostlivosť v ranom detstve (VSRD)?

Vzdelávanie a starostlivosť v ranom detstve označujú akýkoľvek regulovaný mechanizmus, ktorým sa poskytuje vzdelávanie a starostlivosť pre deti od narodenia až do veku povinnej školskej dochádzky, pričom tento mechanizmus sa v rámci EÚ môže líšiť. Zahŕňa zariadenia dennej starostlivosti o deti a jasle/škôlky rodinného typu, súkromné a verejne financované poskytovanie služieb, ako aj poskytovanie predškolského a predprimárneho vzdelávania a starostlivosti. Kvalitné vzdelávanie a starostlivosť v ranom detstve môžu vytvoriť základy pre neskorší úspech, pokiaľ ide o vzdelanie, pohodu, zamestnateľnosť a integráciu do spoločnosti, a to najmä v prípade detí zo znevýhodneného prostredia. Vysokokvalitné vzdelávanie a starostlivosť v ranom detstve sú preto efektívnou a účinnou investíciou do vzdelávania a odbornej prípravy. 

Čo v tejto súvislosti robí EÚ?

Komisia prijala návrh odporúčania Rady týkajúceho sa vysokokvalitných systémov vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve, ktorého cieľom je podporiť členské štáty v ich úsilí zlepšiť prístup k systémom vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve a ich kvalitu.

Tento návrh obsahuje rámec kvality, v ktorom je identifikovaných päť kľúčových zložiek kvalitného systému:

  • prístup k vzdelávaniu a starostlivosti v ranom detstve,
  • odborná príprava a pracovné podmienky pracovníkov zodpovedných za vzdelávanie a starostlivosť v ranom detstve,
  • vymedzenie vhodných učebných plánov a riadenie,
  • financovanie,
  • monitorovanie a hodnotenie systémov.

Rámec kvality už podporil reformy v mnohých krajinách a pomohol zlepšiť ponuku vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve.

Referenčnú hodnotu EÚ, podľa ktorej by sa na vzdelávaní a starostlivosti o deti v ranom detstve malo zúčastňovať najmenej 95 % detí vo veku od štyroch rokov, sa vo všeobecnosti podarilo dosiahnuť, ale medzi jednotlivými krajinami, regiónmi a oblasťami stále existujú veľké rozdiely. Európska komisia pomáha členským štátom pri identifikácii výziev v tejto oblasti a spôsobov ich riešenia.

Komisia takisto uľahčuje spoluprácu medzi členskými štátmi v oblasti vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve, a to poskytovaním údajov a analýzy súčasného vývoja v Európe.

Aké budú ďalšie kroky?

Bola vytvorená pracovná skupina, ktorá bude pôsobiť dva roky a v rámci ktorej budú spolupracovať predstavitelia príslušných národných ministerstiev a európskych organizácií so záujmom o túto tému, s cieľom prehĺbiť diskusie o kvalitnom vzdelávaní a starostlivosti v ranom detstve s osobitným zameraním na začlenenie a rozvoj zamestnancov.

Komisia bude naďalej financovať projekty, ktoré prispievajú ku kvalite vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve, a to aj prostredníctvom odbornej prípravy a profesionálneho rozvoja zamestnancov v tomto odvetví. Na tento účel je určený program Erasmus+.