Wczesna edukacja i opieka nad dzieckiem

Wczesna edukacja i opieka nad dzieckiem odnosi się do każdego uregulowanego uzgodnienia zapewniającego kształcenie i opiekę dzieciom od urodzenia do wieku obowiązku szkolnego, który to wiek może różnić się w zależności od kraju.

Czym jest wczesna edukacja i opieka nad dzieckiem?

Wczesna edukacja i opieka nad dzieckiem odnosi się do każdego uregulowanego uzgodnienia zapewniającego kształcenie i opiekę dzieciom od urodzenia do wieku obowiązku szkolnego, który to wiek może różnić się w zależności od kraju. Wczesna edukacja i opieka nad dzieckiem obejmuje opiekę sprawowaną przez placówkę opieki nad dziećmi oraz opiekuna dziennego, opiekę finansowaną ze środków prywatnych i publicznych oraz edukację przedszkolną i wychowanie przedszkolne. Wysokiej jakości wczesna edukacja i opieka nad dzieckiem może stworzyć podstawę przyszłego życiowego sukcesu, jeżeli chodzi o edukację, dobrobyt, szanse na rynku pracy i integrację społeczną. Ma ona szczególnie istotne znaczenie w przypadku dzieci pochodzących ze środowisk znajdujących się w niekorzystnej sytuacji. Wysokiej jakości wczesna edukacja i opieka nad dzieckiem jest zatem skuteczną i wydajną inwestycją w kształcenie i szkolenie. 

Jakie działania podejmuje UE?

Komisja przyjęła wniosek dotyczący zalecenia Rady w sprawie wysokiej jakości systemów wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem, którego celem jest wsparcie państw członkowskich w ich staraniach na rzecz ulepszenia dostępu do systemów wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem oraz podniesienia jakości tych systemów.

Wniosek ten obejmuje ramy jakości, w których określono pięć kluczowych elementów systemu jakościowego:

  • dostęp do wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem;
  • szkolenie i warunki pracy personelu odpowiedzialnego za wczesną edukację i opiekę nad dzieckiem;
  • określenie odpowiednich programów nauczania i zarządzania;
  • finansowanie;
  • monitorowanie i ocena systemów.

W wielu krajach ramy jakości już przyczyniły się do wprowadzenia reform i poprawy oferty wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem.

Ogólnie osiągnięto unijny poziom odniesienia, którego wartość to 95 proc. dzieci powyżej czwartego roku życia uczestniczących we wczesnej edukacji i opiece nad dzieckiem, jednak nadal istnieją znaczne różnice między poszczególnymi krajami, regionami i obszarami. Komisja Europejska wspiera państwa członkowskie w określaniu wyzwań w tej dziedzinie i sposobów radzenia sobie z nimi.

Komisja ułatwia również współpracę między państwami członkowskimi w dziedzinie wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem, przekazując dane i analizy dotyczące bieżących zmian w Europie.

Jakie będą kolejne działania?

Przez dwa lata działać będzie grupa robocza, w której skład wchodzą przedstawiciele z ministerstw państw członkowskich oraz z organizacji europejskich zainteresowanych tematem. Celem jest prowadzenie dalszych rozmów na temat wysokiej jakości wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem ze szczególnym uwzględnieniem włączenia społecznego i rozwoju personelu.

Komisja będzie w dalszym ciągu finansować projekty, które przyczyniają się do poprawy jakości wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem, w tym poprzez szkolenia i doskonalenie zawodowe personelu z tego sektora. Szczególnie istotną rolę odgrywa w tym zakresie program Erasmus+.