Opvang en onderwijs voor jonge kinderen

Onder opvang en onderwijs voor jonge kinderen verstaan we iedere gereguleerde vorm van onderwijs en opvang van de geboorte tot de leerplichtige leeftijd, die per EU-land kan verschillen.

Wat is opvang en onderwijs voor jonge kinderen (OOJK)?

Onder opvang en onderwijs voor jonge kinderen verstaan we iedere gereguleerde vorm van onderwijs en opvang van de geboorte tot de leerplichtige leeftijd, die per EU-land kan verschillen. Dit omvat voorschools en kleuteronderwijs in zowel zorgcentra als gezinszorg, met particuliere of overheidsmiddelen. Goede opvang en goed onderwijs voor baby's, peuters en kleuters verhogen de kansen op een succesvolle schooltijd, welzijn, werk en sociale integratie, en zijn in het bijzonder belangrijk voor kansarme kinderen. Onderwijs en opvang van hoge kwaliteit voor jonge kinderen is daarom een efficiënte en doeltreffende investering in onderwijs en opleiding.

Wat doet de EU?

De Commissie heeft een voorstel goedgekeurd voor een aanbeveling van de Raad over opvang en onderwijs voor jonge kinderen van hoge kwaliteit. Die aanbeveling moet de lidstaten helpen de toegang tot en de kwaliteit van hun stelsels voor onderwijs en opvang voor jonge kinderen te verbeteren.

Het voorstel omvat een kwaliteitskader waarin de vijf belangrijkste elementen van een kwaliteitsstelsel worden beschreven:

  • toegang tot opvang en onderwijs voor jonge kinderen
  • opleiding en arbeidsvoorwaarden van het opvang- en onderwijspersoneel
  • vaststelling van passende curricula en governance
  • financiering
  • monitoring en evaluatie

Het kwaliteitskader heeft al bijgedragen aan hervormingen in vele landen en het aanbod aan opvang en onderwijs voor jonge kinderen verbeterd.

De EU-benchmark – minstens 95% van alle kinderen boven de vier jaar moet opvang en onderwijs krijgen – is over het algemeen gehaald, maar er zijn nog wel grote verschillen tussen landen en regio’s. De Europese Commissie helpt de lidstaten om de problemen op dit gebied op te sporen en aan te pakken.

De Commissie bevordert ook de samenwerking tussen lidstaten op het gebied van onderwijs en opvang voor jonge kinderen met data en analyses over de huidige ontwikkelingen.

Wat zijn de volgende stappen?

  • In het najaar van 2018 is voor een periode van twee jaar een thematische werkgroep aan de slag gegaan, bestaande uit nationale deskundigen en vertegenwoordigers van Europese organisaties op dit gebied, om verder te praten over onderwijs en opvang voor jonge kinderen van goede kwaliteit, met bijzondere aandacht voor inclusie en personeelsontwikkeling.
  • De Commissie blijft projecten financieren die bijdragen tot de kwaliteit van onderwijs en opvang voor jonge kinderen, onder andere door opleiding en professionele ontwikkeling van het personeel in de sector. Ook het Erasmus+-programma wordt hierbij ingezet.