Agrīnā pirmsskolas izglītība un aprūpe

Agrīnā pirmsskolas izglītība un aprūpe ir jāsaprot kā jebkāda reglamentēta kārtība, kas nodrošina izglītību un aprūpi bērniem no dzimšanas līdz obligātās pamatizglītības uzsākšanas vecumam, kas var atšķirties dažādās ES valstīs.

Kas ir agrīnā pirmsskolas izglītība un aprūpe

Ar ”agrīno pirmsskolas izglītību un aprūpi” ir jāsaprot jebkāda reglamentēta kārtība, kādā tiek nodrošināta izglītība un aprūpe bērniem no dzimšanas līdz obligātās pamatizglītības uzsākšanas vecumam, kas var atšķirties dažādās ES valstīs. Te ietilpst dienas aprūpe aprūpes centros un ģimenes vidē, privātas iestādes un publiski finansētas iestādes, pirmsskolas un agrīnās pirmsskolas izglītības nodrošināšana. Kvalitatīva izglītība un aprūpe agrīnā pirmsskolas vecumā var likt pamatus panākumiem vēlākā dzīves posmā attiecībā uz izglītību, labklājību, nodarbināmību un sociālo integrāciju, un tā ir īpaši svarīga bērniem nelabvēlīgākā situācijā. Tādēļ kvalitatīva agrīnā pirmsskolas izglītība un aprūpe ir iedarbīgs un efektīvs ieguldījums izglītībā un apmācībā. 

Ko dara ES

Komisija pieņēma priekšlikumu Padomes ieteikumam par kvalitatīvām agrīnās pirmsskolas izglītības un aprūpes sistēmām, kura mērķis ir atbalstīt dalībvalstu centienus uzlabot piekļuvi agrīnās pirmsskolas izglītības un aprūpes sistēmām un to kvalitāti.

Šis priekšlikums ietver kvalitātes sistēmu, kurā ir noteikti 5 kvalitatīvas sistēmas galvenie elementi:

  • piekļuve agrīnai pirmsskolas izglītībai un aprūpei,
  • agrīno pirmsskolas izglītību un aprūpi nodrošinošā personāla apmācība un darba apstākļi,
  • atbilstošu mācību programmu un pārvaldības noteikšana,
  • finansējums,
  • sistēmas uzraudzība un novērtēšana.

Ar kvalitātes sistēmu jau ir sniegts atbalsts reformām vairākās valstīs, un tā ir palīdzējusi uzlabot agrīnās pirmsskolas izglītības un aprūpes piedāvājumu.

ES izvirzītais mērķis panākt, ka 95 % bērnu, kuri vecāki par 4 gadiem, tiek nodrošināta agrīnā pirmsskolas izglītība un aprūpe, kopumā ir sasniegts, taču dažādās valstīs, reģionos un teritorijās joprojām vērojamas lielas atšķirības. Eiropas Komisija atbalsta dalībvalstis, palīdzot tām apzināt problēmas šajā jomā un rast risinājumus.

Komisija arī veicina sadarbību starp dalībvalstīm agrīnās pirmsskolas izglītības un aprūpes jomā, sniedzot datus un analīzi par pašreizējām norisēm Eiropā.

Kādi ir nākamie soļi

Tika izveidota darba grupa uz diviem gadiem. Tā pulcina pārstāvjus no attiecīgajām nacionālajām ministrijām un šajā jautājumā ieinteresētajām Eiropas organizācijām, lai veicinātu diskusijas par agrīnās pirmsskolas izglītības un aprūpes kvalitāti, īpašu uzmanību pievēršot iekļaušanai un personāla attīstībai.

Komisija turpinās finansēt projektus, kas veicina agrīnās pirmsskolas izglītības un aprūpes kvalitāti, tostarp liekot lietā šajā nozarē iesaistītā personāla apmācību un profesionālo attīstību. Programma “Erasmus+” ir īpaši svarīga šajā sakarībā.