Rani i predškolski odgoj i obrazovanje

Rani i predškolski odgoj i obrazovanje obuhvaća regulirane usluge obrazovanja i skrbi za djecu od rođenja do obvezne školske dobi, koja nije nužno ista u svim zemljama EU-a.

Što je rani i predškolski odgoj i obrazovanje?

Rani i predškolski odgoj i obrazovanje obuhvaća regulirane usluge obrazovanja i skrbi za djecu od rođenja do obvezne školske dobi, koja nije nužno ista u svim zemljama EU-a. Uključuje uobičajene jaslice i vrtiće, ali i skrb o djeci u privatnim domovima, privatno i javno financirane usluge te predškolsku i predosnovnoškolsku skrb. Kvalitetan rani i predškolski odgoj i obrazovanje može biti dobar temelj za kasniji uspjeh u životu, primjerice može povećati mogućnosti za obrazovanje, zapošljavanje i socijalnu integraciju, što je posebno važno za djecu koja su odrasla u nepovoljnom okruženju. Važnost visokokvalitetnog ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja stoga je neupitna. 

Što poduzima EU?

Komisija je donijela Prijedlog preporuke Vijeća o visokokvalitetnim sustavima ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. Cilj je pomoći državama članicama da olakšaju pristup sustavima ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja i poboljšaju ih.

Prijedlog sadržava okvir za kvalitetu s pet ključnih dijelova kvalitativnog sustava:

  • pristup ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju
  • izobrazba i radni uvjeti osoblja zaduženog za rani i predškolski odgoj i obrazovanje
  • definiranje odgovarajućeg kurikuluma i upravljanja
  • financiranje
  • praćenje i ocjenjivanje sustava.

Okvir za kvalitetu mnogim je zemljama već pomogao u reformama i poboljšanju ponude ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja.

Referentno mjerilo EU-a prema kojem bi 95 % djece starije od četiri godine trebalo biti uključeno u rani i predškolski odgoj i obrazovanje općenito je dosegnuto, ali i dalje ima velikih razlika među zemljama, regijama i područjima. Europska komisija pomaže državama članicama da prepoznaju i uklone preostale prepreke.

Komisija usto olakšava suradnju među državama članicama u području ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja te pruža podatke i analize o aktualnim događanjima u Europi.

Koji su sljedeći koraci?

Osnovana je radna skupina koja će u dvogodišnjem mandatu okupljati nacionalne predstavnike iz odgovarajućih ministarstava i zainteresirane europske organizacije kako bi se potaknula rasprava o kvalitetnom ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju, a posebno o razvoju vještina osoblja i uključivanju.

Komisija nastavlja financirati projekte za povećanje kvalitete ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja kroz, primjerice, izobrazbu i profesionalni razvoj predmetnog osoblja. U tome će posebno važnu ulogu imati program Erasmus+.