Rani i predškolski odgoj i obrazovanje

Rani i predškolski odgoj i obrazovanje obuhvaća regulirane usluge obrazovanja i skrbi za djecu od rođenja do dobi za početak obveznog školovanja, koja nije ista u svim zemljama EU-a.

Što je rani i predškolski odgoj i obrazovanje?

Rani i predškolski odgoj i obrazovanje obuhvaća regulirane usluge obrazovanja i skrbi za djecu od rođenja do dobi za početak obveznog školovanja, koja nije ista u svim zemljama EU-a. Uključuje uobičajene jaslice i vrtiće, ali i skrb o djeci u privatnim domovima, privatno i javno financirane usluge te usluge predškolskog odgoja i obrazovanja. Kvalitetan rani i predškolski odgoj i obrazovanje može biti dobar temelj za kasniji uspjeh u životu jer povećava mogućnosti za obrazovanje, zapošljavanje, socijalnu integraciju i opću dobrobit, što je posebno važno za djecu koja odrastaju u nepovoljnom okruženju. Važnost visokokvalitetnog ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja stoga je neupitna. 

Što poduzima EU?

Na temelju prijedloga Komisije Vijeće je u svibnju 2019. donijelo Preporuku o visokokvalitetnim sustavima ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. Cilj je pomoći državama članicama da olakšaju pristup sustavima ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja i poboljšaju ih.

Preporuka Vijeća sadržava okvir za kvalitetu s pet ključnih dijelova kvalitativnog sustava:

  • pristup ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju
  • osposobljavanje i radni uvjeti osoblja zaduženog za rani i predškolski odgoj i obrazovanje
  • definicija odgovarajućih kurikuluma
  • upravljanje i financiranje
  • praćenje i vrednovanje sustava.

Okvir za kvalitetu mnogim je zemljama već pomogao u reformama i poboljšanju ponude ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja.

Referentno mjerilo EU-a prema kojem bi 95 % djece starije od četiri godine trebalo biti uključeno u rani i predškolski odgoj i obrazovanje općenito je dosegnuto, ali i dalje ima velikih razlika među zemljama, regijama i područjima. Europska komisija pomaže državama članicama da prepoznaju i uklone preostale prepreke.

Komisija usto olakšava suradnju država članica u području ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja te pruža podatke i analize o aktualnim događanjima u Europi.

Od 2018. do 2020. nacionalni predstavnici relevantnih ministarstava i europskih organizacija sudjelovali su u radu radne skupine, koja je nedavno objavila rezultate:

  • skup alata za uključiv rani i predškolski odgoj i obrazovanje
  • smjernice za zapošljavanje, osposobljavanje i motiviranje kvalificiranog osoblja u ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju
  • završno izvješće sa sažetkom zaključaka skupa alata i smjernica.

Koji su sljedeći koraci?

U Rezoluciji Vijeća o strateškom okviru za europsku suradnju u području obrazovanja i osposobljavanja u smjeru europskog prostora obrazovanja i šire (2021.–2030.) države članice dogovorile su novi cilj, prema kojem bi 96 % djece u dobi od tri godine do uključivanja u obvezno osnovnoškolsko obrazovanje trebalo sudjelovati u ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju.

Komisija će nastaviti podupirati države članice u povećanju dostupnosti i kvalitete ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja.

I dalje će financirati projekte za povećanje kvalitete ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, među ostalim ulaganjem u osposobljavanje i profesionalni razvoj osoblja u tom sektoru. U tome će posebno važnu ulogu imati program Erasmus+.