Oideachas agus cúram luathóige

Is éard is brí le hoideachas agus cúram luathóige aon socrú rialáilte lena dtugtar oideachas agus cúram do pháistí ó thráth a mbreithe go dtí aois na bunscolaíochta éigeantaí, aois is féidir a bheith éagsúil ó Bhallstát go chéile.

Cad é an rud é oideachas agus cúram luathóige?

Is éard is brí le hoideachas agus cúram luathóige aon socrú rialáilte lena dtugtar oideachas agus cúram do pháistí ó thráth a mbreithe go dtí aois na bunscolaíochta éigeantaí, aois is féidir a bheith éagsúil ó Bhallstát go chéile. Áirítear leis sin cúram in ionaid agus cúram teaghlaigh lae, soláthar cúraim atá maoinithe go príobháideach nó go poiblí, agus soláthar cúraim réamhscoile agus réamh-bhunscoile. Is féidir oideachas agus cúram luathóige ardcháilíochta a bheith mar bhonn faoin rath níos déanaí sa saol ó thaobh oideachais, folláine, infhostaitheachta, agus lánpháirtithe shóisialta de, go háirithe i gcás páistí atá faoi mhíbhuntáiste. Dá bhrí sin, tá oideachas agus cúram luathóige ardcháilíochta ina infheistíocht éifeachtach éifeachtúil i dtéarmaí oideachais agus oiliúna. 

Cad atá á dhéanamh ag an Aontas Eorpach?

Ghlac an Coimisiún togra le haghaidh Rialachán ón gComhairle maidir le córais ardcháilíochta oideachais agus cúraim luathóige, togra arb é is aidhm dó tacú leis na Ballstáit feabhas a chur ar an rochtain ar chórais ardcháilíochta oideachais agus cúraim luathóige agus caighdeán na gcóras sin a fheabhsú.

Sa togra sin tá creat cáilíochta, ina leagtar amach na cúig phríomhghné a bhíonn ag córas ardcháilíochta:

  • rochtain ar oideachas agus cúram luathóige,
  • oiliúint agus dálaí oibre na foirne a bhfuil oideachas agus cúram luathóige faoina stiúir,
  • curaclaim chuí agus gnásanna rialachais cuí a leagan síos,
  • maoiniú,
  • monatóireacht agus meastóireacht córas.

Trí bhíthin an chreata cáilíochta sin tá tacaíocht tugtha cheana in go leor tíortha chun athchóirithe a dhéanamh agus tá feabhas curtha ar sholáthar an oideachais agus an chúraim luathóige.

An sprioc atá ag an Aontas 95% de pháistí os cionn 4 bliana d’aois a bheith ag fáil oideachas agus cúram luathóige, tá sin bainte amach cheana ar an meán, ach tá difríochtaí fós ann ó thír go chéile, ó réigiún go chéile agus ó limistéar go chéile. Cuidíonn an Coimisiún Eorpach leis na Ballstáit dúshláin sa réimse seo a shainaithint agus na dúshláin sin a shárú.

Ina theannta sin, éascaíonn an Coimisiún comhar idir na Ballstáit i réimse an oideachais agus an chúraim luathóige, trí shonraí agus anailísiú ar an staid ina bhfuiltear san Eoraip i láthair na huaire a sholáthar.

Cad iad na chéad chéimeanna eile?

Seoladh meitheal a bheidh ar obair ar feadh dhá bhliain, grúpa ina dtagann ionadaithe náisiúnta ó na haireachtaí ábhartha agus eagraíochtaí Eorpacha le chéile a bhíonn ag plé leis an réimse seo, chun dlús a chur leis an bplé faoi oideachas agus cúram luathóige ardcháilíochta, agus béim ar leith sa phlé sin ar an ionchuimsiú agus forbairt foirne.

Leanfaidh an Coimisiún de bheith ag maoiniú tionscadail atá ina gcuidiú le feabhas a chur ar cháilíocht oideachais agus cúraim luathóige, agus déanfaidh sé sin trí oiliúint agus forbairt ghairmiúil do bhaill foirne an réimse a éascú i measc beart eile. Beidh tábhacht ar leith ag roinnt leis an gclár Erasmus+ chuige sin.