×

Go raibh maith agat as cuairt a thabhairt ar an suíomh gréasáin nua Oideachais agus Oiliúna.  Is i mBéarla amháin atá formhór na leathanach faoi láthair.  Mar sin féin, tá an suíomh á aistriú go gach ceann de na 23 theanga oifigiúla eile de chuid an Aontais.  Déanfar na leathanaigh a nuashonrú a luaithe a chuirfear na haistriúcháin ar fáil.

Oideachas agus cúram luathóige

Is éard is brí le hoideachas agus cúram luathóige aon socrú rialáilte lena dtugtar oideachas agus cúram do pháistí ó thráth a bhreithe go dtí aois na bunscolaíochta éigeantaí, aois is féidir a bheith éagsúil ó Bhallstát go chéile.

Cad é an rud é oideachas agus cúram luathóige?

Is éard is brí le hoideachas agus cúram luathóige aon socrú rialáilte lena dtugtar oideachas agus cúram do pháistí ó thráth a mbreithe go dtí aois na bunscolaíochta éigeantaí, aois is féidir a bheith éagsúil ó Bhallstát go chéile. Áirítear leis sin cúram in ionaid agus cúram teaghlaigh lae, soláthar cúraim atá maoinithe go príobháideach nó go poiblí, agus soláthar cúraim réamhscoile agus réamh-bhunscoile. Is féidir oideachas agus cúram luathóige ardcháilíochta a bheith mar bhonn faoin rath níos déanaí sa saol ó thaobh oideachais, folláine, infhostaitheachta, agus lánpháirtithe shóisialta de, go háirithe i gcás páistí atá faoi mhíbhuntáiste. Dá bhrí sin, tá oideachas agus cúram luathóige ardcháilíochta ina infheistíocht éifeachtach éifeachtúil i dtéarmaí oideachais agus oiliúna.

Cad atá á dhéanamh ag an Aontas Eorpach?

Ghlac an Coimisiún togra le haghaidh Rialacháin ón gComhairle maidir le córais ardcháilíochta oideachais agus cúraim luathóige, moladh arb é is aidhm dó tacú leis na Ballstáit feabhas a chur ar an rochtain ar chórais ardcháilíochta oideachais agus cúraim luathóige agus na córais sin iad féin a fheabhsú.

Sa mholadh sin tá creat cáilíochta, ina leagtar amach na cúig phríomhghné a bhíonn ag córas ardcháilíochta:

  • rochtain ar oideachas agus cúram luathóige
  • oiliúint agus dálaí oibre na foirne a bhfuil oideachas agus cúram luathóige faoina stiúir
  • curaclaim agus gnásanna rialachais chuí a leagan síos
  • maoiniú
  • monatóireacht agus meastóireacht córas.

Trí bhíthin an chreata cáilíochta sin tá tacaíocht tugtha cheana in go leor tíortha chun athchóirithe a dhéanamh agus tá feabhas curtha ar oideachas agus cúram luathóige.

An sprioc atá ag an Aontas 95% de pháistí os cionn 4 bliana d’aois a bheith ag fáil oideachas agus cúram luathóige, tá sin bainte amach cheana ar an meán, ach tá difríochtaí fós ann ó thír go chéile, ó réigiún go chéile agus ó limistéar go chéile. Cuidíonn an Coimisiún Eorpach leis na Ballstáit dúshláin sa réimse seo a shainaithint agus na dúshláin sin a shárú.

Ina theannta sin, éascaíonn an Coimisiún comhar idir na Ballstáit i réimse an oideachais agus an chúraim luathóige, trí shonraí agus anailísiú ar an staid ina bhfuiltear san Eoraip i láthair na huaire a sholáthar.

Cad iad na chéad chéimeanna eile?

  • I bhfómhar 2018 bunaíodh grúpa oibre téamach dhá bhliain, grúpa ina dtagann saineolaithe náisiúnta agus eagraíochtaí Eorpacha le chéile a bhíonn ag plé leis an réimse seo, chun dlús a chur leis an bplé faoi oideachas agus cúram luathóige, agus béim ar leith sa phlé sin ar an ionchuimsiú agus forbairt foirne.
  • Leanfaidh an Coimisiún de bheith ag maoiniú tionscadal atá ina gcuidiú le feabhas a chur ar cháilíocht oideachais agus cúraim luathóige, agus déanfaidh sé sin go háirithe trí oiliúint agus forbairt ghairmiúil do bhaill foirne an réimse a éascú. Beidh tábhacht ar leith ag roinnt le Erasmus+ chuige sin.