Alusharidus ja lapsehoid

Alusharidus ja lapsehoid tähendab mis tahes reguleeritud korraldust, mis tagab lastele hariduse ja hoiu alates sünnist kuni kohustusliku algkoolieani (võib ELi riikide lõikes erineda).

Mis on alusharidus ja lapsehoid?

Alusharidus ja lapsehoid tähendab mis tahes reguleeritud korraldust, mis tagab lastele hariduse ja hoiu alates sünnist kuni kohustusliku algkoolieani (võib ELi riikide lõikes erineda). See hõlmab lapsehoiuasutusi ja perekondlikku päevahoidu, era- ja avaliku sektori rahastust ning eelkooliealiste ja algkooliealiste laste hoidu. Kvaliteetne alusharidus ja lapsehoid saab luua aluse hilisemale edukusele elus hariduse, heaolu, tööalase konkurentsivõime ja sotsiaalse integratsiooni valdkonnas, ning on eriti oluline ebasoodsas olukorras olevate laste jaoks. Kvaliteetne alusharidus ja lapsehoid on seega tõhus ja tulemuslik investeering haridusse ja koolitusse. 

Mida EL ette võtab?

Mais 2019 võttis nõukogu komisjoni ettepaneku alusel vastu soovituse, mis käsitleb kvaliteetseid alusharidus- ja lapsehoiusüsteeme, mille eesmärk on toetada liikmesriike nende jõupingutustes parandada oma alushariduse ja lapsehoiusüsteemide kättesaadavust ja kvaliteeti.

Nõukogu soovitus sisaldab kvaliteediraamistikku, milles määratakse kindlaks kvalitatiivse süsteemi viis põhiosa:

  • juurdepääs alusharidusele ja lapsehoiule;
  • alushariduse ja lapsehoiu valdkonna töötajate koolitus ja väljaõpe ning töötingimused;
  • asjakohaste õppekavade kindlaksmääramine;
  • juhtimine ja rahastamine;
  • järelevalve- ja hindamissüsteemid.

Kvaliteediraamistiku alusel on juba toetatud reforme paljudes riikides ning aidatud kaasa paremate alusharidus- ja lapsehoiuteenuste pakkumisele.

ELi sihttase (95%) seoses üle 4-aastaste laste alushariduse ja lapsehoiuga on ELis saavutatud, kuid riikide, piirkondade ja valdkondade vahel on endiselt suuri erinevusi. Euroopa Komisjon toetab liikmesriike selles valdkonnas esinevate probleemide ja nende kõrvaldamise võimaluste väljaselgitamisel.

Komisjon hõlbustab ka liikmesriikide vahelist koostööd alushariduse ja lapsehoiu valdkonnas, esitades andmeid ja analüüse praeguste arengute kohta Euroopas.

Ajavahemikus 2018–2020 osalesid asjaomases töörühmas riiklike ministeeriumide ja Euroopa organisatsioonide esindajad. Töörühm avaldas hiljuti oma töö tulemused:

  • kaasavat alusharidust ja lapsehoidu käsitlev töövahend;
  • suunised selle kohta, kuidas värvata ja motiveerida kvalifitseeritud töötajaid alushariduse ja lapsehoiu valdkonnas;
  • lõpparuanne, milles võetakse kokku kaasamise töövahendi ja suuniste järeldused.

Millised on järgmised sammud?

Nõukogu resolutsioonis, mis käsitleb strateegilist raamistikku üleeuroopaliseks koostööks hariduse ja koolituse alal, et liikuda Euroopa haridusruumi loomise suunas ja kaugemale (2021–2030), leppisid liikmesriigid kokku uues eesmärgis, mille kohaselt peaks alushariduses ja lapsehoius osalema vähemalt 96% lastest vanuses kolmest aastast kuni kohustusliku alghariduse alguseni.

Komisjon jätkab liikmesriikide toetamist, et suurendada alushariduse ja lapsehoiu kättesaadavust ning kvaliteeti.

Samuti rahastab ta ka edaspidi projekte, mis aitavad kaasa alushariduse ja lapsehoiu kvaliteedile, sealhulgas kõnealuse sektori töötajate koolitamise ja ametialase arengu kaudu. Programm Erasmus+ on selleks sobiv vahend.