Alusharidus ja lapsehoid

Alusharidus ja lapsehoid tähendab mis tahes reguleeritud korraldust, mis tagab lastele hariduse ja hoiu alates sünnist kuni kohustusliku algkoolieani (võib ELi riikide lõikes erineda).

Mis on alusharidus ja lapsehoid?

Alusharidus ja lapsehoid tähendab mis tahes reguleeritud korraldust, mis tagab lastele hariduse ja hoiu alates sünnist kuni kohustusliku algkoolieani (võib ELi riikide lõikes erineda). See hõlmab lapsehoiuasutusi ja perekondlikku päevahoidu, era- ja avaliku sektori rahastust ning eelkooliealiste ja algkooliealiste laste hoidu. Kvaliteetne alusharidus ja lapsehoid saab luua aluse hilisemale edukusele elus hariduse, heaolu, tööalase konkurentsivõime ja sotsiaalse integratsiooni valdkonnas, ning on eriti oluline ebasoodsas olukorras olevate laste jaoks. Kvaliteetne alusharidus ja lapsehoid on seega tõhus ja tulemuslik investeering haridusse ja koolitusse. 

Mida EL ette võtab?

Komisjon võttis vastu ettepaneku nõukogu soovituse kohta, mis käsitleb kvaliteetseid alusharidus- ja lapsehoiusüsteeme, mille eesmärk on toetada liikmesriike nende jõupingutustes parandada oma alushariduse ja lapsehoiusüsteemide kättesaadavust ja kvaliteeti.

Ettepanek sisaldab kvaliteediraamistikku, milles määratakse kindlaks kvalitatiivse süsteemi viis põhiosa:

  • juurdepääs alusharidusele ja lapsehoiule;
  • alushariduse ja lapsehoiu valdkonna töötajate koolitus ja väljaõpe ning töötingimused;
  • asjakohaste õppekavade ja juhtimiskorralduse kindlaksmääramine;
  • rahastamine;
  • järelevalve- ja hindamissüsteemid.

Kvaliteediraamistiku alusel on juba toetatud reforme paljudes riikides ning aidatud kaasa paremate alusharidus- ja lapsehoiuteenuste pakkumisele.

ELi sihttase (95%) seoses üle 4-aastaste laste alushariduse ja lapsehoiuga on ELis saavutatud, kuid riikide, piirkondade ja valdkondade vahel on endiselt suuri erinevusi. Euroopa Komisjon toetab liikmesriike selles valdkonnas esinevate probleemide ja nende kõrvaldamise võimaluste väljaselgitamisel.

Komisjon hõlbustab ka liikmesriikide vahelist koostööd alushariduse ja lapsehoiu valdkonnas, esitades andmeid ja analüüse praeguste arengute kohta Euroopas.

Millised on järgmised sammud?

Loodi kaheaastase ametiajaga töörühm, milles osalevad riikide ajakohaste ministeeriumide ja teemast huvitatud Euroopa organisatsioonide esindajad, et edendada arutelu kvaliteetse alushariduse ja lapsehoiu üle, pöörates erilist tähelepanu kaasamisele ja töötajate arengule.

Komisjon rahastab ka edaspidi projekte, mis aitavad kaasa alushariduse ja lapsehoiu kvaliteedile, sealhulgas kõnealuse sektori töötajate koolitamise ja ametialase arengu kaudu. Programm Erasmus+ on selleks sobiv vahend.