Προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα

Ως προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα νοείται οποιοδήποτε ρυθμιζόμενο σύστημα που παρέχει εκπαίδευση και φροντίδα για τα παιδιά, από τη γέννησή τους έως την ηλικία υποχρεωτικής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, το οποίο μπορεί να διαφέρει από χώρα σε χώρα της ΕΕ.

Τι είναι η προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα (ΠΕΦ);

Ως προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα νοείται οποιοδήποτε ρυθμιζόμενο σύστημα που παρέχει εκπαίδευση και φροντίδα για τα παιδιά, από τη γέννησή τους έως την ηλικία υποχρεωτικής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, το οποίο μπορεί να διαφέρει από χώρα σε χώρα της ΕΕ. Περιλαμβάνει την παροχή ημερήσιας φροντίδας σε ειδικά κέντρα ή στο οικογενειακό περιβάλλον, ιδιωτικά και δημόσια χρηματοδοτούμενη, και την παροχή προσχολικής και νηπιακής αγωγής. Η ποιοτική προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα μπορούν να θέσουν τα θεμέλια της μελλοντικής επιτυχίας ενός ατόμου, από την άποψη της εκπαίδευσης, της ευζωίας, της απασχολησιμότητας, της κοινωνικής ένταξης, και είναι ιδιαίτερα σημαντική για παιδιά που προέρχονται από λιγότερο ευνοημένο περιβάλλον. Τα υψηλής ποιότητας συστήματα προσχολικής εκπαίδευσης και φροντίδας αποτελούν άρα αποτελεσματική επένδυση στην εκπαίδευση και την κατάρτιση. 

Τι κάνει η ΕΕ;

Η Επιτροπή ενέκρινε πρόταση σύστασης του Συμβουλίου για υψηλής ποιότητας συστήματα προσχολικής εκπαίδευσης και φροντίδας, με στόχο να στηριχθούν οι προσπάθειες των κρατών μελών για καλύτερη πρόσβαση και ποιότητα των συστημάτων προσχολικής εκπαίδευσης και φροντίδας.

Η παρούσα πρόταση καθορίζει ένα πλαίσιο ποιότητας στο οποίο ορίζονται 5 βασικά στοιχεία ενός ποιοτικού συστήματος:

  • η πρόσβαση στην προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα,
  • η κατάρτιση και οι συνθήκες εργασίας του προσωπικού που είναι επιφορτισμένο με την προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα,
  • ο καθορισμός των κατάλληλων προγραμμάτων σπουδών και η διακυβέρνηση,
  • η χρηματοδότηση,
  • η παρακολούθηση και η αξιολόγηση των συστημάτων.

Το πλαίσιο ποιότητας στήριξε ήδη μεταρρυθμίσεις σε πολλές χώρες και συνέβαλε στη βελτίωση της προσφοράς προσχολικής εκπαίδευσης και φροντίδας.

Το ποσοστό αναφοράς της ΕΕ, βάσει του οποίου το 95 % των παιδιών άνω των 4 ετών πρέπει να φοιτούν στην προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα, έχει επιτευχθεί συνολικά, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ χωρών, περιφερειών και περιοχών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στηρίζει τα κράτη μέλη στον προσδιορισμό των προκλήσεων στον τομέα αυτό και τους τρόπους αντιμετώπισής τους.

Η Επιτροπή διευκολύνει επίσης τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών στον τομέα της προσχολικής εκπαίδευσης και φροντίδας, παρέχοντας στοιχεία και αναλύσεις σχετικά με τις τρέχουσες εξελίξεις στην Ευρώπη.

Ποια είναι τα επόμενα βήματα;

Έχει δημιουργηθεί θεματική ομάδα εργασίας 2ετούς θητείας, η οποία φέρνει σε επαφή τους εθνικούς αντιπροσώπους των αρμόδιων υπουργείων και τις ευρωπαϊκές οργανώσεις που ενδιαφέρονται για το θέμα, με σκοπό την προώθηση του διαλόγου σχετικά με την ποιοτική προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα, με ιδιαίτερη έμφαση στην ένταξη και στην εξέλιξη του προσωπικού.

Η Επιτροπή θα συνεχίσει να χρηματοδοτεί έργα που συμβάλλουν στην ποιότητα της προσχολικής εκπαίδευσης και φροντίδας, μεταξύ άλλων μέσω της κατάρτισης και της επαγγελματικής εξέλιξης του προσωπικού που απασχολείται στον τομέα αυτό. Το πρόγραμμα Erasmus+ είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τον σκοπό αυτό.