Førskoleundervisning og pasningsordninger

Førskoleundervisning og børnepasning er enhver reguleret ordning for undervisning og pasning af børn fra fødslen til den skolepligtige alder, og de er forskellige fra land til land i EU.

Hvad er førskoleundervisning og børnepasning?

Førskoleundervisning og børnepasning er enhver reguleret ordning for undervisning og pasning af børn fra fødslen til den skolepligtige alder, og de er forskellige fra land til land i EU. Det drejer sig om pasning (og undervisning) i centre og dagpleje og privat og offentligt finansierede dagtilbud, børnehaver og børnehaveklasser. En god førskoleundervisning og børnepasning kan lægge grunden for succes senere i livet med hensyn til uddannelse, trivsel, beskæftigelse og social integration, især for dårligt stillede børn. Førskoleundervisning og børnepasning af høj kvalitet er derfor en effektiv investering i børns uddannelse. 

Hvad gør EU?

På grundlag af et forslag fra Kommissionen vedtog Rådet i maj 2019 en henstilling om førskoleundervisning og børnepasningsordninger af høj kvalitet, som har til formål at understøtte medlemslandene i at forbedre adgangen til og kvaliteten af deres førskoleundervisning og børnepasning.

Henstillingen indeholder en kvalitetsramme, der fastlægger 5 centrale elementer i et kvalitetsbaseret system:

  • adgangen til førskoleundervisning og børnepasning
  • uddannelse og arbejdsvilkår for medarbejdere med ansvar for førskoleundervisning og børnepasning
  • fastlæggelse af hensigtsmæssige læseplaner
  • forvaltning og finansiering
  • overvågnings- og evalueringssystemer.

Kvalitetsrammen har allerede understøttet reformer i mange lande og bidraget til at forbedre førskoleundervisningen og børnepasningen.

EU's benchmark, der går ud på, at 95 % af alle børn over 4 år skal deltage i førskoleundervisning og børnepasning, er samlet set blevet opfyldt, men der er stadig store forskelle mellem de enkelte lande, regioner og områder. Europa-Kommissionen understøtter medlemslandene i at finde frem til, hvor der er problemer på dette område, og hvordan de kan løses.

Kommissionen fremmer også samarbejdet mellem medlemslandene om førskoleundervisning og børnepasning og leverer data om og analyser af den aktuelle udvikling i Europa.

Fra 2018 til 2020 deltog nationale repræsentanter fra ministerier og europæiske organisationer i en arbejdsgruppe, som for nylig offentliggjorde resultaterne af deres samarbejde:

  • en værktøjskasse til inkluderende førskoleundervisning og børnepasning
  • retningslinjer for ansættelse, uddannelse og motivering af velkvalificerede medarbejdere til førskoleundervisning og børnepasning
  • en endelig rapport, der opsummerer konklusionerne fra inklusionsværktøjskassen og retningslinjerne

Hvad sker der nu?

I Rådets henstilling om en strategiramme for EU-samarbejdet på uddannelsesområdet, som i perioden 2021-2030 skal føre til et europæisk uddannelsesområde med mere, er medlemslandene blevet enige om et nyt mål for små børn. Der skal arbejdes hen imod, at 96 % af alle børn mellem tre år og den skolepligtige alder deltager i førskoleundervisning/børnepasningsordninger.

Kommissionen vil også fremover støtte EU-landene i at øge adgangen til og kvaliteten af førskoleundervisningen og børnepasningen.

Kommissionen vil desuden fortsat finansiere projekter, der bidrager til at højne kvaliteten af førskoleundervisningen og børnepasningen, bl.a. via uddannelse og faglig udvikling af medarbejderne. Erasmus+-programmet spiller en særlig vigtig rolle i disse projekter.