Předškolní vzdělávání a péče

Předškolní vzdělávání a péče jsou určeny dětem od narození do dosažení věku povinné školní docházky. Ten se může v různých zemích EU lišit.

Co spadá pod předškolní vzdělávání a péči?

Předškolní vzdělávání a péče jsou určeny dětem od narození do dosažení věku povinné školní docházky. Ten se může v různých zemích EU lišit. Tento typ péče a vzdělávání může mít nejrůznější formu: může se jednat o klasické jesle či mateřskou školku, financované ze soukromých či veřejných zdrojů, či rodinná centra předškolní výchovy apod. Kvalita předškolního vzdělávání a péče zásadně ovlivňuje nejen pozdější školní prospěch dítěte, ale v konečném důsledku i jeho pozdější uplatnění ve společnosti či zaměstnatelnost, a to zejména u dětí ze znevýhodněného prostředí. Vysoká kvalita předškolního vzdělávání a péče hraje proto v této souvislosti významnou roli a je dobrou investicí do dalšího vzdělávání či odborné přípravy. 

Co v této věci dělá EU?

Komise přijala návrh doporučení Rady o vysoce kvalitních systémech předškolního vzdělávání a péče, jehož cílem je podpořit členské státy v jejich úsilí o zlepšení přístupu k těmto systémům a zvýšení jejich kvality.

Návrh obsahuje rámec kvality složený z 5 klíčových prvků:

  • přístup k předškolnímu vzdělávání a péči
  • odborná příprava a pracovní podmínky zaměstnanců odpovědných za předškolní vzdělávání a péči
  • stanovení odpovídajících osnov a řízení
  • financování
  • systémy monitorování a hodnocení

Na základě tohoto rámce kvality již byly realizovány reformy v mnoha zemích a přispělo se k rozšíření nabídky předškolního vzdělávání a péče.

Referenční hodnota EU (95 % dětí starších 4 let v předškolním zařízení) byla celkově dosažena, mezi jednotlivými zeměmi, regiony a oblastmi však stále existují velké rozdíly. Členské státy mají podporu Evropské komise jak při zjišťování výzev v této oblasti, tak v jejich následném řešení.

Komise rovněž usnadňuje spolupráci mezi členskými zeměmi v oblasti předškolního vzdělávání a péče tím, že jim poskytuje nezbytné údaje a provádí analýzu aktuálního vývoje v Evropě.

Další postup

Na období dvou let byla zřízena pracovní skupina, která sdružuje zástupce příslušných ministerstev jednotlivých států a evropských organizací, které se o toto téma zajímají. Skupina má za cíl pokročit v jednáních o kvalitním předškolním vzdělávání a péči se zvláštním důrazem na inkluzi a rozvoj lidských zdrojů.

Komise bude pokračovat ve financování projektů, které přispívají ke zvýšení kvality předškolního vzdělávání a péče, včetně kurzů odborného vzdělávání a přípravy pracovníků z této oblasti. Velkou roli v tomto směru sehrává program Erasmus+.