Předškolní vzdělávání a péče

Předškolní vzdělávání a péče jsou určeny dětem od narození do dosažení věku povinné školní docházky. Ten se může v různých zemích EU lišit.

Co spadá pod předškolní vzdělávání a péči?

Předškolní vzdělávání a péče jsou určeny dětem od narození do dosažení věku povinné školní docházky. Ten se může v různých zemích EU lišit. Tento typ péče a vzdělávání může mít nejrůznější formu: může se jednat o klasické jesle či mateřskou školku, financované ze soukromých či veřejných zdrojů, či rodinná centra předškolní výchovy apod. Kvalita předškolního vzdělávání a péče zásadně ovlivňuje nejen pozdější školní prospěch dítěte, ale v konečném důsledku i jeho pozdější uplatnění ve společnosti či zaměstnatelnost, a to zejména u dětí ze znevýhodněného prostředí. Vysoká kvalita předškolního vzdělávání a péče hraje proto v této souvislosti významnou roli a je dobrou investicí do dalšího vzdělávání či odborné přípravy. 

Co v této věci dělá EU?

Na základě návrhu Komise přijala Rada v květnu 2019 doporučení o vysoce kvalitních systémech předškolního vzdělávání a péče, jehož cílem je podpořit členské státy v jejich úsilí o zlepšení přístupu k těmto systémům a o zvýšení jejich kvality.

Návrh Rady obsahuje rámec kvality složený z 5 klíčových prvků:

  • přístup k předškolnímu vzdělávání a péči
  • odborná příprava a pracovní podmínky zaměstnanců odpovědných za předškolní vzdělávání a péči
  • definice vhodných vzdělávacích programů
  • řízení a financování
  • systémy monitorování a hodnocení

Na základě tohoto rámce kvality již byly realizovány reformy v mnoha zemích a došlo k rozšíření nabídky předškolního vzdělávání a péče.

Referenční hodnota EU (95 % dětí starších 4 let v předškolním zařízení) byla celkově splněna, nicméně mezi jednotlivými zeměmi, regiony a oblastmi stále existují velké rozdíly. Evropská komise podporuje členské státy jak při zjišťování výzev v této oblasti, tak v jejich následném řešení.

Komise rovněž usnadňuje spolupráci mezi členskými zeměmi v oblasti předškolního vzdělávání a péče tím, že jim poskytuje nezbytné údaje a provádí analýzu aktuálního vývoje v Evropě.

V letech 2018 až 2020 se v rámci pracovní skupiny setkávali zástupci členských států z příslušných ministerstev a zástupci evropských organizací. Skupina nedávno zveřejnila výsledky své činnosti:

  • sada nástrojů pro inkluzivní předškolní vzdělávání a péči
  • pokyny, jak přijímat, vzdělávat a motivovat kvalifikované pracovníky v oblasti předškolního vzdělávání a péče
  • závěrečná zpráva shrnující nejdůležitější body ze sady nástrojů pro začleňování a pokyny

Další postup

V usnesení Rady o strategickém rámci evropské spolupráce v oblasti vzdělávání a odborné přípravy s ohledem na vytvoření Evropského prostoru vzdělávání a další vývoj po jeho dosažení (2021–2030) se členské státy dohodly na novém cíli, podle něhož by se předškolního vzdělávání a péče mělo účastnit alespoň 96 % dětí ve věku od 3 let do věku zahájení povinné školní docházky.

Komise bude i nadále podporovat členské státy, aby zvyšovaly dostupnosti a kvalitu předškolního vzdělávání a péče.

Rovněž bude pokračovat ve financování projektů, které přispívají ke zvýšení kvality předškolního vzdělávání a péče, včetně kurzů odborného vzdělávání a přípravy pracovníků z této oblasti. Velkou roli v tomto směru sehrává program Erasmus+.