Образование и грижи в ранна детска възраст

Под образование и грижи в ранна детска възраст се разбира всяка регулирана мярка, чрез която се предоставят образование и грижи за деца от раждането до задължителната възраст за започване на начално образование, която може да варира в ЕС.

Какво представляват образованието и грижите в ранна детска възраст?

Под образование и грижи в ранна детска възраст се разбира всяка регулирана мярка, чрез която се предоставят образование и грижи за деца от раждането до задължителната възраст за започване на начално образование, която може да варира в отделните страни от ЕС. Тук влизат дневните грижи в център или в семейна среда, детската градина и предучилищното образование, финансираните с частни и публични средства грижи и образование. Качествените грижи и образование в ранна детска възраст могат да положат основите за успех на по-късен етап от живота по отношение на образованието, благополучието, пригодността за заетост и социалната интеграция и са особено важни за децата от семейства в неравностойно положение. Поради тази причина висококачествените грижи и образование в ранна детска възраст са ефективна и ефикасна инвестиция в образованието и обучението.

Какво прави ЕС?

Комисията прие предложение за препоръка на Съвета относно висококачествените системи за образование и грижи в ранна детска възраст, която има за цел да подпомага държавите членки в усилията им за подобряване на качеството и достъпа до тези системи.

Предложението включва рамка за качеството, в която са определени 5 основни компонента на качествените системи:

  • достъп до образование и грижи в ранна детска възраст,
  • условия за обучение и труд на персонала, отговарящ за образованието и грижите в ранна детска възраст,
  • определяне на подходящи учебни програми и управление,
  • финансиране,
  • мониторинг и оценка на системите.

Чрез рамката за качество вече са подпомогнати реформи в редица държави и е подобрено предлагането на образование и грижи в ранна детска възраст.

Целта на ЕС 95 % от децата на възраст над 4 години да получават образование и грижи в ранна детска възраст като цяло е постигната, но между отделните държави, региони и райони все още има значителни различия. Европейската комисия подпомага държавите членки при определянето на предизвикателствата в тази област и начините за справяне с тях.

Комисията също така улеснява сътрудничеството между държавите членки в областта на образованието и грижите в ранна детска възраст, като предоставя данни и анализи относно текущите събития в Европа.

Какви са следващите стъпки?

  • През есента на 2018 г. стартира 2-годишна тематична работна група, която ще събере национални експерти и представители на европейски организации, които се интересуват от темата, за да се насърчат дискусиите относно качествените грижи и образование в ранна детска възраст с акцент върху приобщаването и развитието на персонала.
  • Комисията ще продължи да финансира проекти, които допринасят за качеството на образованието и грижите в ранна детска възраст, включително чрез обучение и професионално развитие на персонала в този сектор. Особено важна за тази цел ще бъде програмата Еразъм+.