Σχετικά με τις πολιτικές εκπαίδευσης και κατάρτισης

Κάθε χώρα της ΕΕ είναι υπεύθυνη για το δικό της σύστημα εκπαίδευσης και κατάρτισης. Η πολιτική της ΕΕ στους τομείς αυτούς αποσκοπεί να στηρίξει τη δράση σε εθνικό επίπεδο και να συμβάλει στην αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων.

Πώς στηρίζει η ΕΕ την εκπαίδευση και την κατάρτιση;

Η πολιτική της ΕΕ στους τομείς της εκπαίδευσης και της κατάρτισης έχει σχεδιαστεί για να στηρίζει τη δράση σε επίπεδο κρατών μελών — που παραμένουν υπεύθυνα γι’ αυτούς τους τομείς αρμοδιότητας — και για να συμβάλλει στην αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων, όπως η γήρανση των κοινωνιών, τα ελλείμματα δεξιοτήτων, οι τεχνολογικές εξελίξεις και ο ανταγωνισμός σε παγκόσμιο επίπεδο.

Το πλαίσιο εκπαίδευση και κατάρτιση 2020 (ΕΚ 2020) είναι το πλαίσιο της ΕΕ για τη συνεργασία στους τομείς της εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Πέραν του πλαισίου «ΕΚ 2020», η ΕΕ επικεντρώνει επίσης τις προσπάθειές της στην ανάπτυξη πολιτικών και πρωτοβουλιών στους ακόλουθους τομείς: