Inkluzívne vzdelávanie

Európska komisia prijala tri návrhy, ktoré majú pomôcť vytvoriť inkluzívne súdržné spoločnosti prostredníctvom vzdelávania a kultúry.

O čo ide?

V decembri 2017 Európska rada, Európsky parlament a Európska komisia plne podporili prijatie Európskeho piliera sociálnych práv. V uvedenej dohode sa zdôrazňuje význam sociálneho, vzdelávacieho a kultúrneho rozmeru politík EÚ pri snahe zapojiť Európanov do tvorby spoločnej budúcnosti.

Podľa prvej zásady Európskeho piliera sociálnych práv má „každý právo na kvalitné a inkluzívne vzdelávanie, odbornú prípravu a celoživotné vzdelávanie, aby si udržal a získal zručnosti, ktoré mu umožnia plne sa zapojiť do života spoločnosti a úspešne zvládať zmeny na trhu práce“.

Podpora rovnosti, sociálnej súdržnosti a aktívneho občianstva je jedným zo strategických cieľov spolupráce v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy na úrovni EÚ. V spoločnej správe Európskej komisie a Európskej rady z roku 2015 o vykonávaní strategického rámca pre európsku spoluprácu vo vzdelávaní a odbornej príprave (ET 2020), sa „inkluzívne vzdelávanie, rovnosť, spravodlivosť, nediskriminácia a podpora občianskych kompetencií“ stanovujú ako prioritná oblasť pre európsku spoluprácu vo vzdelávaní a v odbornej príprave.

V stratégii Európa 2020 a strategickom rámci ET2020 sa stanovili dva hlavné ciele týkajúce sa inkluzívneho vzdelávania, ktoré sa majú do roku 2020 dosiahnuť v celej Európe:

Európska komisia vo svojom príspevku k sociálnemu samitu v Göteborgu v novembri 2017 stanovila víziu európskeho vzdelávacieho priestoru. Táto iniciatíva kladie dôraz na kvalitné a inkluzívne vzdelávanie, a to už od raného detstva, pri vytváraní základov pre sociálnu súdržnosť, sociálnu mobilitu a spravodlivú spoločnosť. Túto víziu podporila Komisia aj vo svojom oznámení, v ktorom uviedla, že jedným z cieľov európskeho vzdelávacieho priestoru by mala byť podpora členských štátov pri zlepšovaní inkluzívneho charakteru ich systémov vzdelávania a odbornej prípravy.

Na základe návrhov Komisie už boli prijaté viaceré politické iniciatívy:

V máji 2018 prijala Komisia návrh nového programu Erasmus, v ktorom zdvojnásobuje jeho rozpočet. Keďže súčasný program Erasmus+ umožňuje už teraz miliónom mladých Európanov študovať, absolvovať odbornú prípravu alebo sa učiť v zahraničí, očakáva sa, že nový program využije ešte väčší počet ľudí – zo všetkých sociálnych vrstiev.

Ako to dosiahnuť?

Pokrok členských štátov pri dosahovaní inkluzívneho vzdelávania sa monitoruje prostredníctvom procesu európskeho semestra a Monitoru vzdelávania a odbornej prípravy. Monitor okrem toho poskytuje dôkazy o úlohe vzdelávania v boji proti nerovnosti a pri podpore sociálneho začlenenia.

Komisia zároveň v tejto oblasti realizuje širokú škálu opatrení, ako sú napr.:

Program Erasmus+ okrem toho podporuje iniciatívy a činnosti zamerané na rozvoj inovatívnych politík a postupov na najnižšej úrovni s prioritným zameraním na sociálne začlenenie.

Aký je ďalší postup?

Komisia pracuje na týchto oblastiach:

  • rozšírenie európskeho súboru nástrojov pre školy, online platformy pre školy a učiteľov. Súbor nástrojov ponúka príklady osvedčených postupov a zdroje na zavedenie kolaboratívnych prístupov do fungovania škôl v záujme posilnenia začlenenia a zabezpečenia rovnakých príležitostí;
  • rozvoj online platformy eTwinning, ktorej cieľom je prepojiť učiteľov a študentov v celej Európe a podporiť školenia pre učiteľov na tému výchova k občianstvu;
  • stimuly pre inštitúcie vysokoškolského vzdelávania, aby udeľovali kredity za dobrovoľnícku činnosť a vytvorenie študijných programov, v ktorých sa spája akademický obsah s občianskou angažovanosťou;
  • zavedenie Európskeho zboru solidarity – iniciatívy Európskej únie, ktorá vytvára pre mladých ľudí príležitosti zapojiť sa do dobrovoľníckej činnosti alebo pracovať na projektoch vo svojej krajine či v zahraničí, čo prináša výhody na miestnej a regionálnej úrovni;
  • pilotné projekty a zavedenie novej virtuálnej výmeny v rámci programu Erasmus+. Táto iniciatíva umožní mladým ľuďom v Európe a južnom Stredozemí, aby si vymieňali názory a nápady formou štruktúrovaných a moderovaných webových konferencií s cieľom posilniť medzikultúrne povedomie a toleranciu.