Įtraukus švietimas

Europos Komisija priėmė tris pasiūlymus, kaip naudojantis švietimu ir kultūra padėti kurti įtraukias, darnias bendruomenes.

Bendroji informacija

2017 m. gruodžio mėn. Europos Vadovų Taryba, Europos Parlamentas ir Europos Komisija visiškai pritarė Europos socialinių teisių ramsčio priėmimui. Susitarime pabrėžiama ES politikos socialinių, švietimo ir kultūrinių aspektų svarba siekiant sutelkti europiečius kurti bendrą ateitį.

Pirmasis Europos socialinių teisių ramsčio principas – kiekvienas turi teisę į kokybišką ir įtraukų švietimą, mokymą ir mokymąsi visą gyvenimą, kad galėtų išsaugoti ir įgyti įgūdžių, leidžiančių visavertiškai dalyvauti visuomenės gyvenime ir sėkmingai susitvarkyti su permainomis darbo rinkoje.

Lygių galimybių, socialinės sanglaudos ir aktyvaus pilietiškumo skatinimas yra vienas iš strateginių ES lygmens bendradarbiavimo švietimo ir mokymo srityje tikslų. 2015 m. Europos Komisijos ir Europos Vadovų Tarybos strateginės programos „ET 2020“ įgyvendinimo bendroje ataskaitoje nurodoma, kad viena iš Europos bendradarbiavimo švietimo ir mokymo srityje prioritetinių sričių yra „įtraukusis švietimas, lygybė, vienodos galimybės, nediskriminavimas ir pilietinių gebėjimų propagavimas“.

Strategijoje „Europa 2020„ ir strateginėje programoje „ET 2020“ nustatyti du pagrindiniai įtraukaus švietimo tikslai, kurie Europoje turi būti pasiekti iki 2020 m.:

2017 m. lapkričio mėn. Geteborgo socialinių reikalų aukščiausiojo lygio susitikime Europos Komisija išdėstė savo Europos švietimo erdvės viziją. Iniciatyvoje pabrėžiama, kaip svarbu nuo pat vaikystės teikti kokybišką ir įtraukų švietimą, padedantį socialinės sanglaudos, socialinio judumo ir teisingos visuomenės pagrindus. Ši vizija dar kartą patvirtinta Komisijos komunikate, kuriame teigiama, kad vienas iš Europos švietimo erdvės tikslų turėtų būti padėti valstybėms narėms gerinti savo švietimo ir mokymo sistemų įtraukumą.

Pagal Komisijos pasiūlymus jau priimtos kelios politikos iniciatyvos:

2018 m. gegužės mėn. Komisija priėmė naujos programos „Erasmus“ pasiūlymą, pagal kurį programos biudžetas yra dvigubai didesnis. Pagal dabartinę programą „Erasmus+“ galimybė studijuoti, stažuotis arba mokytis užsienyje jau suteikiama milijonams jaunų europiečių, tad tikimasi, kad naujosios programos teikiamomis galimybėmis galės pasinaudoti dar daugiau žmonių, priklausančių visiems socialiniams sluoksniams.

Kaip to siekiama?

Valstybių narių pažanga siekiant įtraukaus švietimo stebima per Europos semestrą ir naudojantis Švietimo ir mokymo stebėsenos biuleteniu. Švietimo ir mokymo stebėsenos biuletenyje taip pat pateikiama švietimo svarbos kovojant su nelygybe ir skatinant socialinę įtrauktį įrodymų.

Komisija įgyvendino daug šios srities veiksmų. Keli pavyzdžiai:

  • Bendrų vertybių ir įtraukaus švietimo skatinimo ekspertų darbo grupės įsteigimas. Grupė parengė internetinį šių sričių gerosios patirties pavyzdžių rinkinį;
  • sektinų pavyzdžių iniciatyva, kuria siekiama skatinti socialinę įtrauktį ir užkirsti kelią atskirčiai bei jaunimo smurtiniam radikalėjimui;
  • su marginalizacijos riziką patiriančiais jaunuoliais dirbantiems darbuotojams skirtas priemonių rinkinys;
  • Europos socialinės įtraukties per sportą apdovanojimas.

Be to, pagal programą „Erasmus +“ remiamos iniciatyvos ir veikla, kuriomis plėtojama vietos lygmens novatoriška politika ir rengiamos praktinės priemonės, pirmenybę teikiant socialinei įtraukčiai.

Tolesni veiksmai

Komisija dirba šiose srityse:

  • Europos priemonių rinkinio mokykloms plėtojimas. Tai internetinė platforma mokykloms ir mokytojams. Priemonių rinkinyje pateikiama gerosios patirties pavyzdžių ir informacijos, kaip diegti bendradarbiavimo metodus mokyklose, gerinti įtrauktį ir suteikti lygias galimybes;
  • internetinės platformos „eTwinning“ plėtojimas, kad Europos mokytojai ir klasės galėtų bendrauti tarpusavyje; mokytojų rengimo kursų pilietiškumo tema rėmimas;
  • aukštojo mokslo įstaigų skatinimas skirti kreditus už savanorišką veiklą ir mokymo programų, kuriose akademinis turinys būtų derinamas su dalyvavimu visuomeniniame gyvenime, rengimas;
  • Europos solidarumo korpuso iniciatyvos įgyvendinimas. Tai nauja Europos Sąjungos iniciatyva, kuri jaunimui suteikia galimybių savanoriauti arba dirbti įgyvendinant projektus, kurie naudingi Europos bendruomenėms arba regionams, savo šalyje arba užsienyje;
  • naujos „Erasmus+“ virtualių mainų iniciatyvos bandomasis etapas ir diegimas. Ši iniciatyva suteiks Europos ir Viduržemio jūros pietinio regiono valstybių jaunimui galimybę keistis nuomonėmis ir idėjomis struktūrizuotose ir organizuotose internetinėse konferencijose, kad būtų gerinamas kitų kultūrų supratimas ir didinama tolerancija.