Osallistava koulutus

Euroopan komissio on tehnyt kolme ehdotusta, joilla autetaan osallisuutta ja yhteenkuuluvuutta edistävän yhteiskunnan rakentamista koulutuksen avulla.

Taustaa

Eurooppa-neuvosto, Euroopan parlamentti ja Euroopan komissio vahvistivat joulukuussa 2017 täyden tukensa Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarille. Kyseinen sopimus korostaa EU-politiikkojen sosiaalisen ulottuvuuden, koulutus- ja kulttuuriulottuvuuden merkitystä eurooppalaisia yhdistävänä ja yhteistä tulevaisuuttamme rakentavana tekijänä.

Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin ensimmäisen periaatteen mukaan "jokaisella on oikeus laadukkaaseen ja inklusiiviseen opetukseen, koulutukseen ja elinikäiseen oppimiseen sellaisten taitojen ylläpitämiseksi ja hankkimiseksi, jotka mahdollistavat täysipainoisen osallistumisen yhteiskunnan toimintaan ja auttavat työmarkkinoille siirtymisessä."

Tasapuolisuuden, sosiaalisen yhteenkuuluvuuden ja aktiivisen kansalaisuuden edistäminen on yksi EU-tason koulutusyhteistyön strategisista tavoitteista. Eurooppa-neuvoston ja Euroopan komission yhteisessä raportissa ns. ET 2020 -strategian täytäntöönpanosta vuonna 2015 todetaan, että yksi koulutusyhteistyön strategisista painopistealueista on "osallistava koulutus, tasa-arvo, oikeudenmukaisuus, syrjimättömyys ja kansalaistaitojen edistäminen."

Eurooppa 2020- ja ET 2020 -strategioilla on kaksi päätavoitetta osallistavan koulutuksen toteuttamiseksi kaikkialla Euroopassa vuoteen 2020 mennessä:

Euroopan komissio esitti Göteborgin sosiaalialan huippukokouksessa marraskuussa 2017 visionsa eurooppalaisesta koulutusalueesta. Aloitteessa korostetaan jo lapsuudessa alkavan laadukkaan ja osallistavan koulutuksen merkitystä sosiaaliselle yhteenkuuluvuudelle, sosiaaliselle liikkuvuudelle ja tasa-arvoiselle yhteiskunnalle. Komissio antoi visionsa tueksi myös tiedonannon, jossa yhdeksi eurooppalaisen koulutusalueen tavoitteista vahvistetaan EU-maiden auttaminen koulutusjärjestelmien osallistavuuden parantamisessa.

Komission ehdotusten perusteella on hyväksytty jo useita koulutuspoliittisia aloitteita:

Toukokuussa 2018 komissio ehdotti uutta Erasmus-ohjelmaa, jossa ohjelman budjetti kaksinkertaistetaan. Nykyisen Erasmus+ -ohjelman kautta jo miljoonat eurooppalaisnuoret ovat päässeet opiskelemaan tai työharjoitteluun ulkomaille, ja uusi ohjelma tulee tarjoamaan mahdollisuuksia yhä useammille – kaikissa sosiaaliluokissa.

Käytännön toteutus

EU-maiden edistymistä osallistavan koulutuksen toteuttamisessa seurataan talouspolitiikan EU-ohjausjakson puitteissa ja koulutuksen seurantakatsauksessa. Katsauksessa esitetään myös näyttöä koulutuksen merkityksestä eriarvoisuuden torjunnassa ja sosiaalisen osallisuuden edistämisessä.

Alan tavoitteiden edistämiseksi komissio on muun muassa

  • perustanut yhteisiä arvoja ja osallistavaa koulutusta edistävän työryhmän, joka on laatinut koosteen alan hyvistä toimintatavoista
  • käynnistänyt hankkeen, jossa hyvien roolimallien avulla edistetään sosiaalista osallisuutta ja torjutaan nuorten syrjäytymistä ja väkivaltaista radikalisoitumista
  • julkaissut ohjekirjan syrjäytymisvaarassa olevien nuorten kanssa työskenteleville nuorisotyöntekijöille
  • perustanut palkinnon sosiaalisen osallisuuden edistämisestä urheilun avulla.

Myös Erasmus+ -ohjelmassa tuetaan aloitteita ja toimia, joilla kehitetään innovatiivisia ruohonjuuritason toimia ja käytäntöjä sosiaalisen osallisuuden edistämiseksi.

Tulevat toimet

Komissiolla on parhaillaan työn alla seuraavia toimia:

  • Kouluille tarkoitetun European Toolkit for Schools -verkkopalvelun laajentaminen. Verkkopalvelussa esitellään hyviä toimintamalleja ja aineistoa, joilla voidaan edistää osallistavuutta ja tasavertaisuutta tukevia yhteistyömenetelmiä kouluissa.
  • Euroopan maiden opettajat ja oppilaat yhdistävän eTwinning -verkkoalustan laajentaminen ja opettajien kansalaiskasvatuskoulutuksen tukeminen.
  • Korkeakoulujen kannustaminen antamaan opintopisteitä vapaaehtoistyöstä sekä kehittämään opetussuunnitelmia, joissa akateeminen sisältö yhdistyy kansalaistoimintaan.
  • Euroopan solidaarisuusjoukkojen perustaminen. Kyseessä on EU:n aloite, jossa nuoret voivat tehdä vapaaehtois- tai palkkatyötä yleishyödyllisissä paikallisissa tai alueellisissa hankkeissa kotimaassaan tai muualla Euroopassa.
  • Uuden Erasmus+ Virtual Exchange -aloitteen pilottivaihe ja käynnistäminen. Virtuaalivaihtojen aikana nuoret Euroopassa ja Välimeren eteläpuolisissa maissa voivat vaihtaa ajatuksia verkkokonferensseissa, joilla vahvistetaan kulttuuritietoisuutta ja suvaitsevaisuutta.