Kaasav haridus

Euroopa Komisjon on vastu võtnud kolm ettepanekut, et aidata hariduse ja kultuuri kaudu luua kaasavam ja sidusam ühiskond.

Millega on tegemist?

Detsembris 2017 kiitsid Euroopa Ülemkogu, Euroopa Parlament ja Euroopa Komisjon täielikult heaks Euroopa sotsiaalõiguste samba vastuvõtmise. Kokkuleppes rõhutatakse ELi poliitika sotsiaalse, haridus- ja kultuurimõõtme tähtsust eurooplaste ühendamisel ja meie ühise tuleviku ehitamisel.

Euroopa sotsiaalõiguste samba esimese põhimõtte kohaselt on igaühel õigus kvaliteetsele ja kaasavale haridusele, koolitusele ja elukestvale õppele, et säilitada ja omandada oskused, mis võimaldavad ühiskonnas täielikult osaleda ja aitavad tööturul edukalt hakkama saada.

Võrdsete võimaluste, sotsiaalse ühtekuuluvuse ja kodanikuaktiivsuse edendamine on üks hariduse ja koolituse valdkonnas ELi tasandil tehtava koostööga seotud strateegilistest eesmärkidest. Euroopa Komisjoni ja Euroopa Ülemkogu 2015. aasta ühisaruandes strateegia HK 2020 rakendamise kohta on hariduse ja koolituse valdkonna üleeuroopalise koostöö prioriteetidena kehtestatud „kaasav haridus, võrdsus, võrdsed võimalused, mittediskrimineerimine ja kodanikupädevuse edendamine“.

Strateegiates „Euroopa 2020“ ja HK 2020 on seatud kaks peamist eesmärki, mis hõlmavad kaasava hariduse saavutamist kogu Euroopas aastaks 2020:

2017. aasta novembris toimunud Göteborgi sotsiaalvaldkonna tippkohtumisel esitas Euroopa Komisjon oma nägemuse Euroopa haridusruumist. Selles algatuses rõhutatakse, et kvaliteetne ja kaasav haridus alates lapsepõlvest loob aluse sotsiaalsele ühtekuuluvusele, sotsiaalsele liikuvusele ja võrdsele ühiskonnale. Seda visiooni toetati ka komisjoni teatises, milles märgiti, et üks Euroopa haridusruumi eesmärkidest peaks olema liikmesriikide toetamine nende haridus- ja koolitussüsteemide kaasavuse parandamisel.

Komisjoni ettepanekute põhjal on juba vastu võetud mitu poliitilist algatust:

Mais 2018 võttis komisjon vastu ettepaneku uue Erasmuse programmi kohta, millega kahekordistatakse programmi eelarvet. Juba praegu saavad miljonid noored eurooplased kehtiva programmi Erasmus+ raames välismaal õppida või koolitustel osaleda. Uue programmiga suureneb nende arv eeldatavasti veelgi ning programmist saavad kasu erineva sotsiaalse päritoluga inimesed.

Kuidas seda saavutada?

Liikmesriikide edusamme kaasava hariduse saavutamisel jälgitakse Euroopa poolaasta protsessi ning hariduse ja koolituse valdkonna ülevaate kaudu. Ülevaates esitatakse ka tõendeid hariduse rolli kohta ebavõrdsuse vastases võitluses ja sotsiaalse kaasatuse edendamisel.

Komisjon selles valdkonnas rakendanud erinevaid meetmeid, nt:

  • loonud ühiste väärtuste ja kaasava hariduse edendamise eksperdirühma, mis koostas veebipõhise loendi asjaomase valdkonna headest tavadest;
  • käivitanud algatuse, mis tutvustab positiivseid eeskujusid sotsiaalse kaasatuse edendamiseks ning tõrjutuse ja vägivaldse radikaliseerumise ennetamiseks noorte seas;
  • välja töötanud töövahendi noorsootöötajatele, kes tegelevad marginaliseerumisohus olevate noortega;
  • välja andnud Euroopa auhinna sotsiaalse kaasamise eest spordi kaudu.

Lisaks toetatakse programmiga Erasmus+ algatusi ja meetmeid, mille eesmärk on välja töötada uuenduslikke tavasid ja poliitikat rohujuuretasandil, seades prioriteediks sotsiaalse kaasatuse.

Mis saab edasi?

Komisjon tegeleb järgmiste meetmetega:

  • koolidele ettenähtud Euroopa töövahendi (veebipõhine platvorm koolidele ja õpetajatele) laiendamine. See hõlmab näiteid headest tavadest ja vahendeid koostööpõhise lähenemise juurutamiseks koolides, et parandada kaasavust ja pakkuda võrdseid võimalusi;
  • veebipõhise eTwinningu platvormi laiendamine, mille eesmärk on ühendada õpetajaid ja klassiruume kõikjal Euroopas ning toetada õpetajate kodanikuhariduse teemalisi koolitusi;
  • kõrgharidusasutustele mõeldud stiimulite arendamine, et need annaksid ainepunkte vabatahtliku tegevuse eest ja töötaksid välja õppekavad, mis ühendaksid akadeemilise sisu ja ühiskonnaelus osalemise;
  • Euroopa solidaarsuskorpuse rakendamine. See on Euroopa Liidu algatus, mille raames saavad noored kas oma koduriigis või välismaal teha vabatahtlikku tööd või osaleda projektides, millega toetatakse Euroopa kogukondi või piirkondi;
  • Erasmus+ uue virtuaalsete vahetuste programmi katsetamine ja kasutuselevõtmine. See algatus võimaldaks Euroopa ja Vahemere lõunapiirkonna riikide noortel vahetada arvamusi ja ideid struktureeritud ning vahendatud veebikonverentside kaudu, eesmärgiga suurendada kultuuridevahelist teadlikkust ja sallivust.