Inkluderende uddannelse

Kommissionen har vedtaget tre forslag om hjælp til at opbygge inkluderende samfund med social sammenhørighed gennem uddannelse og kultur.

Hvad er inkluderende uddannelse?

I december 2017 godkendte Rådet, Europa-Parlamentet og Kommissionen vedtagelsen af den europæiske søjle for sociale rettigheder. Aftalen understreger betydningen af EU-politikkernes sociale, uddannelsesmæssige og kulturelle dimension, fordi den samler europæerne om at opbygge en fælles fremtid.

Ifølge det første princip i den europæiske søjle for sociale rettigheder har alle "ret til god og inkluderende uddannelse og livslang læring for at opnå og vedligeholde færdigheder, der sætter dem i stand til at deltage fuldt ud i samfundslivet og håndtere skift på arbejdsmarkedet".

At fremme lighed, social samhørighed og aktivt medborgerskab er et af de strategiske mål for samarbejde på uddannelsesområdet på EU-plan. Europa-Kommissionens og Rådets fælles rapport fra 2015 om gennemførelse af den såkaldte ET 2020 -strategi har gjort "inkluderende uddannelse, lighed, ikke-forskelsbehandling og fremme af medborgerkompetencer" til et prioriteret område for det europæiske samarbejde om uddannelse.

Europa 2020-strategien og ET 2020 har to hovedmål, som skal gøre det muligt at indføre inkluderende uddannelse i hele Europa senest i 2020:

I sit oplæg på det sociale topmøde i Göteborg i november 2017 fremlagde Kommissionen sin vision for det europæiske uddannelsesområde. Dette initiativ lægger vægt på værdien af en god og inkluderende uddannelse, fordi den lige fra barndommen er fundamentet for social samhørighed, social mobilitet og et retfærdigt samfund. Denne tankegang blev også understøttet i en meddelelse fra Kommissionen, hvor den slår fast, at et af målene for det europæiske uddannelsesområde bør være at hjælpe medlemslandene til at gøre deres uddannelsessystemer mere inkluderende.

Efter forslag fra Kommissionen er der allerede vedtaget en række politiske initiativer:

I maj 2018 vedtog Kommissionen et forslag til et nyt Erasmusprogram, der fordobler programmets budget. Mens det nuværende program, Erasmus+, allerede gør det muligt for millioner af unge europæere at uddanne sig og lære i udlandet, forventes det nye program at nå et endnu større antal mennesker – fra alle sociale baggrunde.

Hvordan opnår vi inkluderende uddannelse?

Medlemslandenes fremskridt med hensyn til inkluderende uddannelse overvåges gennem processen det europæiske semester og uddannelsesovervågningsrapporten. Rapporten dokumenterer desuden uddannelsernes rolle i bekæmpelse af uligheder og fremme af social inklusion

Kommissionen har gennemført en lang række initiativer på dette område, bl.a.:

  • nedsættelse af en ekspertgruppe om fremme af fælles værdier og inkluderende uddannelse, som har udarbejdet en onlineoversigt over god praksis
  • et projekt, hvor positive "rollemodeller" tilskynder til social inklusion og forebygger udstødelse og voldelig radikalisering blandt unge
  • en værktøjskasse for personer, der arbejder med unge, som er i fare for marginalisering
  • den europæiske pris for social inklusion gennem sport.

Desuden støtter Erasmus+ initiativer og aktiviteter, der går ud på at udvikle innovative græsrodspolitikker og -praksisser, som prioriterer social inklusion.

Hvad er næste skridt?

Kommissionen arbejder på følgende:

  • Udvidelsen af Det Europæiske Værktøjssæt til Skoler, som er en onlineplatform for skoler og lærere. Værktøjssættet har eksempler på god praksis og materialer til at indføre samarbejdsmetoder i skolerne, der gør dem mere inkluderende og sikrer eleverne lige muligheder.
  • Udvidelsen af eTwinning, som er en onlineplatform, der forbinder lærere og undervisningslokaler i hele Europa, og understøtter kurser for lærere i undervisning i medborgerkundskab.
  • Incitamenter til højere uddannelsesinstitutioner, der skal få dem til at give de studerende merit for frivilligt arbejde og udvikle læseplaner, som kombinerer fagligt indhold med samfundsengagement.
  • Oprettelsen af det europæiske solidaritetskorps, som er et nyt EU-initiativ, der giver unge mulighed for at blive frivillige eller arbejde på projekter i deres hjemland eller i udlandet til gavn for lokalsamfund og regioner.
  • Pilotforsøg med og indførelse af et nyt initiativ, Erasmus+ Virtual Exchange. Det skal sætte unge i Europa og det sydlige Middelhavsområde i stand til at udveksle synspunkter og ideer via strukturerede og organiserede webkonferencer med det mål at øge den tværkulturelle forståelse og tolerance.