Inkluzivní vzdělávání

Evropská komise přijala tři návrhy na pomoc při budování inkluzivní a soudržné společnosti prostřednictvím vzdělávání a kultury.

O co jde?

V prosinci 2017 Evropská rada, Evropský parlament a Evropská komise vyjádřily plnou podporu přijetí evropského pilíře sociálních práv. Tato dohoda zdůrazňuje význam sociální, vzdělávací a kulturní dimenze politik EU při vytváření společné evropské budoucnosti.

První zásadou evropského pilíře sociálních práv je, že „každý má právo na kvalitní a inkluzivní všeobecné a odborné vzdělávání a celoživotní učení, aby nabyl a udržel si dovednosti, které mu umožní plně se účastnit na životě společnosti a úspěšně zvládat změny na trhu práce“.

Jedním ze strategických cílů spolupráce v oblasti vzdělávání a odborné přípravy na úrovni EU je propagace rovnosti, sociální soudržnosti a aktivního občanství. Jak je uvedeno ve společné zprávě Rady a Komise pro rok 2015 o provádění strategického rámce evropské spolupráce v oblasti vzdělávání a odborné přípravy (ET 2020), strategie EU v těchto oblastech určuje „inkluzivní vzdělávání, rovnost, spravedlnost, nediskriminaci a prosazování občanských kompetencí“ jako prioritní oblasti evropské spolupráce v oblasti vzdělávání a přípravy.

Strategie Evropa 2020 a ET2020 stanovují dva hlavní cíle ohledně inkluzivního vzdělávání v Evropě, jichž má být dosaženo do roku 2020:

Evropská komise ve svém příspěvku k göteborskému summitu konaném v listopadu 2017 vytyčila svou vizi evropského prostoru vzdělávání. Tato iniciativa zdůrazňuje význam zajištění kvalitního a inkluzivního vzdělávání od útlého věku. To činí základ sociální soudržnosti, sociální mobility a spravedlivé společnosti. Tato vize je podpořena ve sdělení Komise, které uvádí jako jeden z cílů při vytváření evropského prostoru vzdělávání podporu členským zemím v jejich snaze zvyšovat inkluzívnost systémů vzdělávání a odborné přípravy.

Na základě návrhů Komise již bylo přijato několik politických iniciativ:

V květnu 2018 přijala Komise návrh nového programu Erasmus, jehož rozpočet je dvojnásobný. Stávající program Erasmus+ již umožňuje milionům mladých Evropanů absolvovat v zahraničí část studia, odbornou stáž nebo praxi. Nový program má tuto příležitost nabídnout ještě většímu počtu mladých lidí pocházejících z různých sociálních prostředí.

Jakým způsobem lze těchto cílů dosáhnout?

Pokrok dosažený jednotlivými členskými zeměmi v oblasti inkluzivního vzdělávání je sledován prostřednictvím zpráv evropského semestru a monitoru vzdělávání a odborné přípravy. Monitor vzdělávání a odborné přípravy rovněž dokládá význam vzdělávání v boji proti sociálním nerovnostem a při podpoře sociálního začlenění.

Komise provedla také řadu opatření v této oblasti, např.:

  • Vytvořila odbornou Pracovní skupinu pro prosazování občanství a společných hodnot, která vydala internetový souhrn osvědčených postupů v této oblasti.
  • Prosadila iniciativu zahrnující tzv. „vzorové příklady“ projektů zaměřených na činnosti, jež mají podporovat sociální začlenění a zamezit vyloučení a násilné radikalizaci mezi mladými lidmi.
  • Představila soubor nástrojů pro prevenci násilné radikalizace určený pracovníkům s mládeží, které hrozí marginalizace.
  • Organizuje Evropskou cenu v oblasti sociálního začleňování ve sportu.

Program Erasmus+ podporuje rovněž iniciativy a činnosti, které mají za cíl vypracování inovativních politik a postupů na místní úrovni, při nichž je prioritou sociální začleňování-

Co se bude dít dál?

V současné době se Komise věnuje těmto cílům:

  • Rozšíření nové internetové platformy European Toolkit for Schools, kde si školy a učitelé vyměňují osvědčené postupy. Tato platforma nabízí příklady osvědčených postupů a informace o tom, jak ve školách zavádět přístupy založené na spolupráci s cílem zintenzivnit sociální začleňování a rozšířit možnosti úspěchu pro všechny žáky.
  • Rozšíření online platformy pro eTwinning propojující učitele a třídní kolektivy v celé Evropě a nabízející školení týkající se občanské výchovy.
  • Motivuje vysokoškolské instituce, aby udělovaly kredity za dobrovolnou činnost a vypracovávaly osnovy, které propojují akademický obsah s občanskou angažovaností.
  • Podporuje fungování Evropského sboru solidarity, což je iniciativa Evropské unie, která nabízí mladým lidem příležitost účastnit se jako dobrovolník nebo zaměstnanec projektů pomoci místním či regionálním komunitám doma či jinde v Evropě.
  • Zahájila pilotní projekty a iniciativu s názvem Virtuální výměnný program Erasmus+, jež mladým lidem v Evropě a jižním Středomoří umožní diskutovat a sdílet své názory prostřednictvím strukturovaných internetových konferencí s cílem prohloubit jejich mezikulturní povědomí a toleranci.