×

Go raibh maith agat as cuairt a thabhairt ar an suíomh gréasáin nua Oideachais agus Oiliúna.  Is i mBéarla amháin atá formhór na leathanach faoi láthair.  Mar sin féin, tá an suíomh á aistriú go gach ceann de na 23 theanga oifigiúla eile de chuid an Aontais.  Déanfar na leathanaigh a nuashonrú a luaithe a chuirfear na haistriúcháin ar fáil.

Staitisticí oideachais agus oiliúna

Faigh rochtain ar staitisticí Eorpacha maidir le beartas oideachais agus oiliúna an Aontais.

Is uirlis bhunúsach iad staitisticí a bhíonn á n-úsáid ag lucht déanta beartas, taighdeoirí, iriseoirí, saoránaigh agus gnólachtaí ina gcuid oibre agus ina saol laethúil. Tá sé ríthábhachtach go mbeadh sonraí iontaofa ar ardchaighdeán ar fáil chun tacú le ceapadh beartas atá bunaithe ar fhianaise agus le meastóireacht agus monatóireacht éifeachtach a dhéanamh ar bheartais an Aontais Eorpaigh.

Tá ról fíorthábhachtach ag staitisticí iontaofa freisin maidir le cur i gcoinne leathadh na bréagaisnéise i ndíospóireachtaí poiblí agus polaitiúla. Táirgeann institiúidí an Aontais, an Coimisiún Eorpach ina measc, raon leathan staitisticí maidir leis na réimsí beartais ina bhfuil an tAontas agus a Bhallstáit gníomhach.

Déanann an Coimisiún tuairisciú sonraíbhunaithe freisin, cuir i gcás an Faireachán ar Oideachas agus Oiliúint, agus déanann sé a chuid anailíse fianaisebhunaithe féin ar bhonn sonraí staitistiúla a ullmhaíonn eagraíochtaí idirnáisiúnta comhpháirtíochta, mar shampla:

  • torthaí ‘Chlár Idirnáisiúnta um Measúnú Daltaí’ (PISA) na hEagraíochta um Chomhar agus Forbairt Eacnamaíochta (ECFE)
  • torthaí ‘Staidéar Idirnáisiúnta Litearthachta Ríomhaireachta agus Faisnéise’ an Chumainn Idirnáisiúnta um Meastóireacht ar an nGnóthachtáil Oideachais

A bhuí leis sin táthar in ann comparáid a dhéanamh idir tíortha agus réigiúin san Eoraip agus moltaí a dhéanamh maidir le beartais oideachais agus oiliúna a fhorbairt amach anseo.

Staidreamh an Aontais Eorpaigh (Eurostat)

Faigh sonraí oideachais agus oiliúna ó oifig staidrimh an Aontais Eorpaigh, Eurostat.
Staitisticí oideachais agus oiliúna Eurostat

Faigh rochtain ar thacair sonraí agus amharcléirithe Eurostat le haghaidh táscairí staidrimh i dtaca le tagarmharcanna comhair Eorpaigh i réimse an oideachais agus na hoiliúna.
Creat straitéiseach Oideachais agus Oiliúna 2020 Eurostat

Erasmus+ agus Soghluaisteacht Mac Léinn

Faigh rochtain ar staitisticí agus tuarascálacha bliantúla an Choimisiúin Eorpaigh maidir le clár an Aontais lena dtacaítear leis an oideachas, an oiliúint, an óige agus an spórt san Eoraip – Erasmus+.
Staitisticí Erasmus+

Aimsigh táscairí inchomparáideacha maidir le soghluaisteacht mac léinn atá i mbun an ardoideachais, agus an gairmoideachais agus na gairmoiliúna tosaigh san Eoraip.
Scórchlár soghluaisteachta an Choimisiúin Eorpaigh

Sonraí maidir le tuairimí an phobail (Eorabharaiméadar)

Faigh rochtain ar staitisticí an Choimisiúin Eorpaigh i dtaca le tuairim an phobail faoin oideachas agus oiliúint san Aontas Eorpach.
Suirbhéanna Eorbharaiméadair ar thuairimí an phobail faoin oideachas agus oiliúint