EU's politiske dialog med specifikke regioner og lande

Via politisk dialog udveksler EU god praksis med tredjelande og udvider samarbejdet med dem. I nogle tilfælde understøtter EU desuden partnerlande og -regioner i deres indsats for at reformere de videregående uddannelser.

Hvordan samarbejder Kommissionen med andre lande på dette område? 

EU har oprettet en række forummer for dialog med lande og regioner uden for EU om politikken for videregående uddannelse. 

Disse forummer samler højtstående embedsmænd og eksperter fra EU og fra de pågældende lande eller regioner og omfatter i mange tilfælde konferencer, seminarer og undersøgelser af specifikke emner. 

Politiske dialoger har til formål at bane vejen for større samarbejde og mobilitet mellem EU og partnerlandene og -regionerne. De landespecifikke og regionale faktablade viser, hvordan Erasmus+ finansierer udlandsophold og samarbejde mellem Europa og andre dele af verden.

Baggrund for den politiske dialog

Østpartnerskabet er et fælles politisk initiativ, der har til formål at styrke forbindelserne mellem EU, dets medlemslande og seks østlige partnerlande: Armenien, Aserbajdsjan, Georgien, Hviderusland, Moldova og Ukraine. 

Parterne drøfter politiske spørgsmål inden for fire tematiske kategorier: 

 • Styrkelse af institutioner og god regeringsførelse
 • Økonomisk udvikling og markedsmuligheder
 • Konnektivitet, energieffektivitet, miljø og klimaforandringer
 • Mobilitet og mellemfolkelige kontakter

Politisk dialog

Drøftelserne af uddannelse, unge og kultur hører under kategorien mobilitet og mellemfolkelige kontakter og omfatter bl.a. politiske dialoger om migration, mobilitet, integreret grænseforvaltning, forskning og innovation. 

Ekspertpanelet inden for uddannelse, kultur og unge blev godkendt på østpartnerskabets topmøde i 2017. Panelet fokuserer på gennemførelsen af mål 18 og 19 i ungdoms- og uddannelsespakken og leder debatterne om uddannelse, den kulturelle og kreative sektor, unges kvalifikationer, iværksætteri og beskæftigelsesegnethed. 

Panelet slår til lyd for at modernisere, internationalisere og digitalisere uddannelserne (e-læring). Det arbejder også for en bredere anerkendelse af ikke-formel uddannelse og støtter udviklingen af den kulturelle og kreative sektor i de østlige partnerlande. 

Panelet prioriterer det højt at: 

 • understøtte den unge generation og give den større indflydelse ved at medvirke til en inklusiv og evidensbaseret ungdomspolitik 
 • styrke unges uddannelse og overgang til arbejdslivet gennem en peerlæring-baseret dialog om politikker og institutioner.

Baggrund for den politiske dialog

Med udgangspunkt i en styrket europæisk naboskabspolitik (beskrevet i meddelelsen fra 2011 og den reviderede naboskabspolitik fra 2016) forpligter Europa-Kommissionen sig til: 

 • at støtte moderniseringen af de videregående uddannelser
 • at udvide støtten til udlandsophold for unge, studerende, undervisere og universitetsansatte fra det sydlige Middelhavsområde.

EU's samarbejdsværktøjer

Kommissionen arbejder for at opnå målene for videregående uddannelse, erhvervsuddannelse og unges muligheder via en række internationale samarbejdsprogrammer og -initiativer, bl.a.:

Baggrund for den politiske dialog

EU's initiativ til samarbejde om uddannelse med Albanien, Bosnien-Hercegovina, Nordmakedonien, Kosovo, Montenegro og Serbien blev sat i gang i 2012. 

Samarbejdet omfatter årlige ministermøder, hvor deltagerne fastlægger de fælles prioriteter, drøfter de seneste politiske initiativer og reformer og beslutter, på hvilke felter der skal være regionalt samarbejde og gives EU-bistand. 

Uddannelsesplatformen for Vestbalkan holdt sit 7. møde i Bruxelles i juni 2018.

Selv om landene i regionen har forpligtet sig til at overholde både EU's standarder og de internationale standarder, er det vanskeligt for dem at gennemføre nye politikker og reformer. De har haft forskellige grader af succes med at leve op til standarderne, og nogle af dem kan få brug for yderligere bistand. 

Uddannelsesplatformen for Vestbalkan tilskynder landene til at samarbejde og føre dialog regionalt, bl.a. ved at dele ressourcer og god praksis med hinanden og med EU's institutioner og medlemslande. Derudover følger platformen op ved at stå for fælles projekter, undersøgelser og arrangementer. 

Det langsigtede mål med uddannelsesplatformen er at bistå landene i det vestlige Balkan i deres reformbestræbelser og forberede dem på deres ansvar som fremtidige EU-medlemslande, som bl.a. omfatter fuld deltagelse i EU's uddannelsesprogrammer.

Baggrund for den politiske dialog

"Investering i unge for at opnå hurtig vækst og en bæredygtig udvikling" (Investing in Youth for Accelerated Inclusive Growth and Sustainable Development) var det overordnede tema for topmødet mellem Den Afrikanske Union og EU i 2017. Demografisk vækst, migration, unge, beskæftigelse og kompetenceudvikling var fokus for drøftelserne. 

Statschefer fra begge kontinenter bekræftede deres engagement i at investere i unge, uddannelse og kompetenceudvikling. EU opfylder allerede i gang med at opfylde denne forpligtelse med vedtagelsen af et tværafrikansk program til 400 mio. euro for perioden 2018-2020. 

Det strategiske partnerskab mellem Afrika og EU er med deltagelsen af såvel 107 universiteter i 41 afrikanske lande som regionale organer og studerende et fantastisk eksempel på samarbejdet mellem EU og Den Afrikanske Union. Dialogen resulterede i disse to initiativer:

 • Tuning Africa, som er en samarbejdsproces, hvor man gennemgår de kompetencer og færdigheder, der kræves inden for et bestemt fag. Læseplanerne bliver revideret, så de studerende kan få de kompetencer, der fører til succes på arbejdsmarkedet.
 • Harmonisation of African Higher Education Quality Assurance and Accreditation (HAQAA), som understøtter de regler for kvalitetssikring og akkreditering, der gælder på tværs af de afrikanske lande. HAQAA har primært til formål at udvikle tværafrikanske standarder og retningslinjer for kvalitetssikring af de videregående uddannelser, for kapacitetsopbygning i de nationale og regionale videregående uddannelsesinstitutioner og for forbedring af institutionernes evalueringsmetoder.

Disse to initiativer er blevet forlænget under de nuværende rammer med to nye stærke projekter, der blev søsat i 2019: Dels støtter EU oprettelsen af en "African Students and Alumni Association" (sammenslutning af nuværende og tidligere studerende), som skal sikre, at de unges viden bliver udnyttet i uddannelsesprocesserne og -politikken og giver inspiration til ny, innovativ praksis. Dels har EU afsat yderligere midler til et pilotmobilitetsinitiativ, der skal fremme udveksling af ansatte mellem afrikanske og europæiske erhvervsuddannelsesinstitutioner. Formålet med initiativet er at styrke lærernes og ledernes faglige udvikling, så eleverne i sidste ende opnår bedre kvalifikationer.

Derudover deltager Afrika aktivt i Erasmus+-programmet, og EU yder støtte til afrikanske forskere gennem Marie Skłodowska-Curie-aktiviteterne. Endelig finansierer det tværafrikanske initiativ Intra-Africa Academic Mobility Programme partnerskaber og uddannelsesophold mellem universiteter i Afrika.

Politisk dialog

EU og Brasilien har vedtaget en fælles erklæring om samarbejde på uddannelsesområdet. Kommissionen og de brasilianske uddannelsesmyndigheder har gennemført to politiske dialoger på regeringsniveau og et symposium.

Baggrund for den politiske dialog

I de sidste ti år har EU og Kina samarbejdet tæt om uddannelse, kultur, flersprogethed og unge. Samarbejdet har bestået af regelmæssige politiske dialoger på regeringsniveau, der er mundet ud i konkrete resultater som fælles projekter og arrangementer. 

Siden 2012 er alle disse aktiviteter blevet integreret i den mellemfolkelige dialog på højt plan mellem EU og Kina – den tredje søjle i forbindelserne mellem EU og Kina, som supplerer de to andre søjler: dialogen på højt plan om økonomi og handel og den strategiske dialog på højt plan. 

Den mellemfolkelige dialog er den overordnede ramme for alle fælles initiativer mellem EU og Kina inden for udveksling af personer. Disse initiativer udspringer af konklusionerne af ledernes dialoger og topembedsmændenes møder, hvor de fastsætter langsigtede mål, udveksler bedste praksis og drøfter nye områder for det fremtidige samarbejde. 

Formålet med HPPD er at opbygge gensidig tillid og styrke den interkulturelle forståelse mellem EU og Kina.

Baggrund for den politiske dialog

EU og Indien samarbejder om en række uddannelsesspørgsmål, bl.a.: 

 • modernisering af de videregående uddannelser:
 • akademisk topkvalitet
 • udlandsophold for studerende og lærere
 • erhvervsuddannelse
 • livslang læring
 • gennemsigtighed
 • kvalitet og lighed på uddannelsesområdet 
 • anerkendelse af kvalifikationer.

topmødet mellem EU og Indien i 2008 udtalte begge parter, at de ønskede at fremme dialogen og samarbejdet inden for uddannelse og kultur. Blandt de udpegede områder kan nævnes: erhvervsuddannelse, teknisk uddannelse, anerkendelse af kvalifikationer, modernisering af de videregående uddannelser (med særlig vægt på kvalitet, gennemsigtighed og partnerskab) og fremme af sprog.

Baggrund for den politiske dialog

Siden 2010 har Europa-Kommissionen og de mexicanske uddannelsesmyndigheder haft to politiske dialoger på regeringsniveau.

Formålet med disse dialoger på højt plan var at drøfte emner af fælles interesse, udveksle god praksis og identificere konkrete områder for fremtidigt samarbejde. I et mere langsigtet perspektiv skal dialogen tilskynde til samarbejde inden for videregående uddannelse og udveksling af studerende mellem EU og Mexico.

Baggrund for den politiske dialog

I deres fælles erklæring fra maj 2012 anerkendte EU og Sydafrika, i hvor høj grad uddannelse bidrager til at udvikle videnbaserede samfund og økonomier og til at øge væksten og beskæftigelsen.

Siden da har der på fire møder på højt embedsmandsplan mellem EU og Sydafrika været fokus på god praksis for internationalisering af videregående uddannelser, for innovation og for modernisering af undervisningen (på universiteterne) og forskningen. 

Den strategiske dialog har været en anledning til at drøfte emner af interesse for begge parter, udveksle god praksis, gennemgå samarbejdet i programmerne og identificere konkrete områder af fælles interesse for den efterfølgende periode.

Baggrund for den politiske dialog

EU og Sydkorea samarbejder især om videregående uddannelse, fordi parterne anerkender områdets store betydning for udviklingen af en globalt konkurrencedygtig, videnbaseret økonomi og for den økonomiske vækst og beskæftigelsen. 

Udvekslingsprogrammerne for studerende har været vellykkede, men der er muligheder for yderligere samarbejde. Derfor meddelte EU og Sydkorea på deres topmøde i 2013, at de har til hensigt at styrke samarbejdet ved at fremme den politiske dialog og gennemføre fælles projekter inden for videregående uddannelse. 

Ved den første politiske dialog drøftede de metoder til i praksis at styrke samarbejdet om videregående uddannelse gennem udveksling af god praksis, gennemgang af politikker og vidensopbygning. Den anden dialog blev afholdt i Sydkorea i sidste kvartal af 2018.

Baggrund for den politiske dialog

Samarbejdet med USA understøttes gennem EU-programmer for akademisk samarbejde, der er åbne for global deltagelse og suppleres af andre initiativer, herunder en bilateral gren af Fulbright-programmet for samarbejde med EU. 

Fulbright-Schuman-programmet

Fulbright-Schuman-programmet forvaltes af "Kommissionen for uddannelsesudveksling mellem USA og Belgien" og finansieres i fællesskab af det amerikanske udenrigsministerium og Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Uddannelse og Kultur (GD EAC). Siden 1991 har det fælles program finansieret kandidat- og ph.d.-studier, forskning og forelæsninger inden for relationerne mellem USA og EU, EU's politikker og EU's institutioner for interesserede amerikanske og europæiske borgere.

EU-US Young Leaders Seminar

EU-US Young Leaders Seminar er en platform til fremme af mellemfolkelig kontakt mellem EU og USA og er et resultat af samarbejdet mellem Europa-Kommissionen og det amerikanske udenrigsministerium. Ved det første af disse seminarer deltog 50 unge ledere fra USA og Europa. De fokuserede på de udfordringer og muligheder, som migranters og flygtninges økonomiske, uddannelsesmæssige og kulturelle integration betyder. Det andet seminar samlede en anden gruppe unge ledere, som drøftede fremtidens arbejde med fokus på teknologiens rolle, den fremtidige arbejdsstyrkes kvalifikationer og de samfundsmæssige konsekvenser af det ændrede arbejdsmiljø.

Modernisering af de videregående uddannelser: en sammenlignende undersøgelse af EU og USA

Som led i Bolognaprocessen for reform af de videregående uddannelser blev de europæiske ministre enige om, at uddannelsesinstitutionerne bør ændre deres læseplaner, så de bliver mere outputbaserede og mere orienterede mod de studerende for at forberede dem bedre på deres fremtidige rolle i samfundet. Projektet Tuning Educational Structures in Europe blev iværksat for at gøre de studerende mere parate til at komme ud på arbejdsmarkedet, og en lignende metode bliver nu i stigende grad benyttet overalt i verden.