×

Det här är vår nya webbplats om utbildning. De flesta sidorna finns än så länge bara på engelska. Vi håller på att översätta webbplatsen till de andra 23 EU-språken och lägger ut de nya språkversionerna så snart de är klara.

Förslag till rådets rekommendation om automatiskt ömsesidigt erkännande av examensbevis och studieperioder utomlands

I maj 2018 lade Europeiska kommissionen fram ett förslag till rådets rekommendation om att främja automatiskt ömsesidigt erkännande av examensbevis från högskolan och gymnasiet och resultatet av utlandsstudier. Målet är att se till att alla studerande, lärlingar och elever som har utbildat sig utomlands, antingen för en hel examen eller som en del av sin utbildning, får utbildningen erkänd automatiskt inför framtida studier.

Erkännande av studier i utlandet

I maj 2018 lade Europeiska kommissionen fram ett förslag till rådets rekommendation om att främja automatiskt ömsesidigt erkännande av examensbevis från högskolan och gymnasiet och resultatet av utlandsstudier. Målet är att se till att alla studerande, lärlingar och elever som har utbildat sig utomlands, antingen för en hel examen eller som en del av sin utbildning, får utbildningen erkänd automatiskt inför framtida studier. Att förbättra förfarandena för erkännande är en viktig del av arbetet med att skapa ett europeiskt utbildningsområde till 2025, där människor kan ha en stark europeisk identitet. Slutmålet är ”ett EU där utbildning, studier och forskning inte hindras av gränser”.

Utbildningsutbyten främjar kompetens och erfarenheter som behövs för att kunna delta aktivt i samhället och på arbetsmarknaden. Det framgår av den nya halvtidsöversynen av Erasmus+ som rapporterar om utbytenas positiva effekter för studenternas självförtroende, självständighet, sociala kapital och övergång till arbetsmarknaden. Med tanke på att utbildningar och arbetsmarknader blir alltmer globaliserade är det absolut nödvändigt att studenterna på bästa sätt kan utnyttja alla möjligheter till lärande i hela EU. 

Samråd med intressenterna tidigare under 2018 visar att det finns ett starkt stöd för att EU agerar på det här området. Samrådsdeltagarna framhöll att erkännandeprocessen ofta är långsam och att det är upp till de enskilda institutionerna att själva fatta beslut om erkännande, vilket gör att insynen i processen är bristfällig. Särskilt på gymnasienivå skiljer sig erkännandet av gymnasiebetyg och resultatet av utlandsstudier stort mellan länderna. Ungdomar som vill studera utomlands under en längre tid på gymnasiet eller gå en högre utbildning i ett annat EU-land får ofta dålig information och är osäkra på om deras betyg och kompetens kommer att erkännas. 

Förslag till rådets rekommendation

I förslaget till rådets rekommendation uppmanas EU-länderna att göra ett politiskt åtagande om att vidta de åtgärder som krävs för att införa automatisk erkännande senast 2025. De åtgärderna ska kompletteras med insatser för att bygga upp förtroendet för varandras utbildningssystem och stöd till EU-länderna att förbättra erkännandet för att underlätta studieutbyten.

Inom den högre utbildningen bygger rekommendationen på det som redan uppnåtts i andra forum, t.ex. Bolognaprocessen och Lissabonkonventionen om erkännande. Den utgår också från multilaterala avtal mellan grupper av EU-länder, t.ex. beslutet om automatiskt erkännande av examina från högre utbildning mellan Belgien, Nederländerna och Luxemburg från januari 2018. Enligt rekommendationen ska man också främja användningen av befintliga verktyg som kan bidra till erkännandet av kvalifikationer och resultat av studieutbyten, t.ex. Europass, den europeiska referensramen för kvalifikationer och det europeiska systemet för meritöverföring inom yrkesutbildningen.

Enligt den föreslagna rekommendationen ska man för högstadie- och gymnasienivån förbättra erkännandet för gymnasiebetyg som ger behörighet till högre studier, också betyg från yrkesutbildningar. Dessutom ska man främja erkännandet av studieperioder utomlands så att eleverna kan gå vidare till nästa läsår.